TIỀN TỆ NGÂN HÀNG - Weebly

TIỀN TỆ NGÂN HÀNG - Weebly

TIN T NGN HNG S tn ch: 02 GV: NGUYN KIM THOA NI DUNG HC PHN Chng 1 : i cng v tin t Chng 2 : H thng ngn hng Chng 3 : i cng v tn dng Chng 4 : Th trng ti chnh Chng 5 : T chc v hot ng ca ngn hng thng mi Chng 6 : Hot ng huy ng

vn NI DUNG HC PHN Chng 7 : Hot ng cp tn dng Chng 8 : Hot ng thanh ton qua ngn hng Chng 9 : Hot ng kinh doanh ngoi t ca ngn hng Chng 10: Ngn hng trung ng v nghip v pht hnh tin Chng 11: Lm pht Chng 12: Chnh sch tin t quc gia. TI LIU HC TP

- TS. Nguyn Minh Kiu, Tin t ngn hng, NXB Thng k, nm 2006. - GS. TS. Dng Th Bnh Minh TS. S nh Thnh, L thuyt ti chnh tin t, NXB Thng k, 2004 . PGS. TS. S nh Thnh TS. V Th Minh Hng, Nhp mn Ti chnh Tin t, NXB H Quc Gia TP. HCM, nm 2006. - Tt c cc ti liu c lin quan n mn hc. TIU CHUN NH GI 1. im nh gi qu trnh: trng s 40% + Kim tra thng xuyn

+ Tho lun v lm bi tp + Thi gia hc phn 2. im kt thc hc phn: trng s 60% THI KT THC HC PHN HNH THC: Trc nghim THI GIAN: 60 pht

Khng s dng ti liu CHNG I I CNG V TIN T 7 CHNG I: I CNG V TIN T I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T

II. CC HNH THI CA TIN T III. CC CH TIN T IV. H THNG TIN T QUC T 8 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 1. Vai tr ca tin t * Giai on u (phi trng thng): Tin ng ngha vi s giu c * Giai on th hai (Phi trng nng):

Tin ch l mt th h tng * Giai on th ba (u th k 19): - Tin t ng vai tr quan trng vi s pht trin ca nn kinh t - L ng lc thc y nn KT pht trin. 9 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 2. Chc nng ca tin t a/ Thc o gi tr 1 mt vi = 50.000 1 chic xe = 10.000.000

n v tin t quc gia c xc nh thng qua 2 yu t: - Tn gi ca n v tin t - Hm lng kim loi quy nh trong n v tin t . 10 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 2. Chc nng ca tin t a/ Thc o gi tr lm tt chc nng o lng gi tr th n v tin t ca mt quc gia phi:

- C gi tr ni ti ca n - Gi tr ca n v tin t phi n nh. 11 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 2. Chc nng ca tin t b/ Phng tin trao i Tin lm trung gian trong trao i: H T H Khin cho qu trnh mua v bn c

th tch ri nhau v khng gian v thi gian. 12 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 2. Chc nng ca tin t b/ Phng tin trao i iu kin tin t thc hin tt chc nng trung gian trao i: - Sc mua ca n phi n nh - S lng tin t phi c cung ng y - C cu tin phi hp l.

13 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 2. Chc nng ca tin t c/ Phng tin tch ly u im ca tch ly bng tin so vi tch ly bng hin vt: - D ct gi v bo qun - C th sinh li - D dng huy ng vo thanh ton khi cn. 14

I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T 2. Chc nng ca tin t d/ Phng tin thanh ton Nh c chc nng thanh ton, quan h tn dng c th thc hin c di hnh thi tin t v d dng tha thun giao dch hn l di hnh thi hin vt. 15 I. VAI TR V CHC NNG CA TIN T

3. Khi nim tin t Hng ha no thc hin c cc chc nng: - Thc o gi tr - Phng tin trao i - Phng tin tch ly - Phng tin thanh ton Tin t 16 II. CC HNH THI TIN T 1. HA T

KHNG KIM LOI KIM LOI 2. TN T TIN KIM LOI TIN GIY 3. BT T Kh hon

Bt kh hon 4. TIN IN T 17 III. CC CH TIN T 1. Khi nim ch tin t L hnh thc t chc lu thng tin t ca mt quc gia c xc nh bng lut php da trn mt cn bn nht nh Cn bn l bn v tin t: l ci m ngi ta da vo nh ngha n v tin

t Bn v tin t: hng ha, bc, vng, ngoi t. 18 III. CC CH TIN T 2. Ch n bn v bc v ch n bn v vng - n v tin t c nh ngha theo bc hoc vng - T do em bc, vng i ly tin cho lu hnh - T do em tin i ly bc, vng - Bc, vng t do lu thng ra nc

ngoi v ngc li - Gi tr ghi trn ng tin bng ng kim loi c thnh tin. 19 III. CC CH TIN T 3. Ch song bn v Bc v vng u c s dng lm tin t lu hnh song song nhau, u c gi tr thanh ton theo mt tng quan do nh nc n nh - T do em vng, bc i ly tin - C t l tng quan php nh c nh gia gi tr ca vng v gi tr ca bc

- C vng v bc u c gi tr thanh ton nh nhau. 20 III. CC CH TIN T 4. Ch bn v ngoi t L ch tin t trong n v tin t ca mt quc gia no c nh ngha theo mt ngoi t nht nh - Xu hng s dng ngoi t trong thanh ton quc t thay cho vng - Hnh thnh cc khu vc tin t: ng bng Anh, ng dollar M, ng franc

Php. 21 IV. H THNG TIN T QUC T 1. Vng - ng vai tr quan trng trong h thng tin t quc t trc nhng nm 1930, v: + Bn, d ct tr, d di chuyn + D chp nhn + D phn chia thnh n v + C sc mua m bo v n nh lu di - Cc nc cam kt gi vng gi tr ng tin so vi vng.

22 IV. H THNG TIN T QUC T 1. Vng - Dn mt i a v quan trng, cc nc chuyn sang s dng ngoi t trong h thng tin t quc t + Khi lng vng sn xut b hn ch + Bt tin trong vn chuyn, bo qun + S xut hin ca cc khu vc tin t. 23 IV. H THNG TIN T QUC T

2. Ngoi t tr thnh tin t trong giao dch quc t: - Quc gia phi chim t trng ln trong mu dch quc t - Phi c th trng ti chnh pht trin - ng tin phi c sc mua n nh v t gi hi oi n nh Trc th chin th II: bng Anh Sau th chin th II: dollar M. 24 * H thng tin t theo Tha c Bretton Woods (1946 1971):

- Cc nc cam kt duy tr t gi c nh ng tin nc mnh so vi dollar M - Gi vng c nh: 35 USD/ounce - S n nh t gi, loi b s bt n trong giao dch bun bn v u t quc t Sau 25 nm, h thng tin t theo tha c Bretton Woods sp do M khng duy tr c s n nh gi vng. 25 IV. H THNG TIN T QUC T 3. Bt t SDR (Special Drawing Right)

- c Qu tin t quc t sng lp nm 1968 ng vai tr l mt b phn trong d tr quc t ca cc nc thnh vin - SDR nh l mt ng tin "danh ngha" v n khng c hnh dng vt cht c th, c IMF to ra v tn ti di dng cc khon mc k ton c bit do qu qun l. 26 IV. H THNG TIN T QUC T 3. Bt t SDR (Special Drawing Right)

- SDR c nh ngha nh l mt r tin t th gii v c nh gi bng s bnh qun gia quyn ca cc ng tin mnh nh la M, Bng Anh, Euro v Yn Nht - c s dng nh l mt n v tin t quc t - Lm d tr quc t, c kh nng chuyn i ra ngoi t mnh. 27 IV. H THNG TIN T QUC T 4. ng tin chung chu u (EURO)

- Cc cng ty giao dch kinh doanh vi hu ht cc nc trong Lin Minh Chu u bng mt loi tin t - Khi di chuyn trong khu vc ng euro ch cn i tin mt ln - Khi mua sm trong khu vc euro gi c c nim yt bng mt loi tin. 28 CHNG 2 H THNG NGN HNG 29

I. NGN HNG V VAI TR CA NGN HNG TRONG NN KINH T 1. Lch s hnh thnh ngn hng 1.1. S hnh thnh NH - Lc u ngh kinh doanh tin t do nh th t chc - V sau, hot ng NH c t chc trong 3 khu vc: nh th, khu vc t v khu vc cng. 30 I. NGN HNG V VAI TR CA

NGN HNG TRONG NN KINH T 1.2. Giai on pht trin 1.2.1. T th k 15 18: - Cc NH hot ng c lp - Chc nng: nhn k thc, chit khu, pht hnh giy bc, dch v tin t 31 I. NGN HNG V VAI TR CA NGN HNG TRONG NN KINH T 1.2. Giai on pht trin 1.2.2. T th k 18 20:

Nh nc can thip vo hot ng NH, hnh thnh h thng NH: Ngn hng pht hnh Ngn hng trung gian 1.2.3. T u th k 20 n nay: C ch mt NH pht hnh T khng hong kinh t 1929 1933: NH pht hnh thuc s hu nh nc. 32 I. NGN HNG V VAI TR CA NGN HNG TRONG NN KINH T 2. Vai tr ca NH i vi nn KT - iu tit lu thng tin t

- Thc y s pht trin nn kinh t. 33 II. T CHC H THNG NH TRN TG 1. Trong nn kinh t k hoch tp trung H thng NH c t chc: Nh l h thng NH mt cp Mang tnh c quyn nh nc Thng nht t trung ng n a phng.

34 II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng H thng NH c t chc gm 2 cp: NH TRUNG NG (NHTW) Central Bank NH TRUNG GIAN (NHTG) Intermediary Bank

35 II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng 2.1. Ngn hng trung gian a/ Khi nim Ngn hng: L nhng t chc thc hin cc hot ng: nhn k thc, chit khu, cho vay v cc dch v ti chnh khc: chuyn tin, thanh ton, bo lnh 36

II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng 2.1. Ngn hng trung gian a/ Khi nim Trung gian: - Gia NHTW vi cng chng - Tn dng gia ngi cho vay v ngi i vay - Thanh ton gia ngi tr tin v ngi th hng. 37 II. T CHC H THNG NH TRN

TG 2. Trong nn kinh t th trng 2.1. Ngn hng trung gian b/ Cc loi hnh NHTG NH THNG MI NH U T PHT TRIN NH C BIT 38 II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng

2.2. Ngn hng trung ng a/ S cn thit phi c NHTW - C s rng buc v t l d tr bt buc v li sut - Lm ch da vng chc cho c h thng NHTG. 39 II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng 2.2. Ngn hng trung ng b/ Ngun gc v lch s hnh thnh ngn hng trung ng

* Giai on ngn hng pht hnh - c chnh ph giao nhim v pht hnh tin t - Do nhng NHTM quan trng m nhn Nh nc kh kim sot tng s tin t trong lu thng hot ng ca nn kinh t d b ri lon Phi tp trung vic pht hnh tin vo mt u mi duy nht. 40 II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng 2.2. Ngn hng trung ng b/ Ngun gc v lch s hnh thnh

ngn hng trung ng * Giai on quc hu ha NH pht hnh thnh NHTW - Do yu cu qun l tin t, tn dng ca chnh ph - Mu thun quyn li gia t nhn vi quc gia S ra i ca NHTW. 41 II. T CHC H THNG NH TRN TG 2. Trong nn kinh t th trng 2.2. Ngn hng trung ng c/ Mt s NHTW tiu biu

- Ngn hng Anh quc - Ngn hng Php quc. 42 III. T CHC H THNG NH VIT NAM 1. T chc h thng NH trc nm 1987 Do sn xut hng ha cha pht trin, NH ra i mun v hot ng non yu: - t v s lng, nh v quy m - Km v t chc hot ng v nghip

v. 43 III. T CHC H THNG NH VIT NAM 2. T chc h thng NH thi k 1987-1990 Ngy 26/3/1987 Hi ng b trng ra Ngh nh s 53/HBT chuyn hot ng NH sang kinh doanh XHCN v t chc thnh 2 h thng: - Ngn hng Nh nc - Ngn hng chuyn doanh. 44

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 2. T chc h thng NH thi k 19871990 Tuy nhin: - T chc h thng NH cha c h thng php l iu chnh khin NHNN v NH chuyn doanh lng tng trong iu hnh - H thng NH cn mang tnh cht c quyn Nh nc Phi ci t h thng NH Vit Nam. 45

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay - 23/5/1990, Nh nc ban hnh php lnh: + PL NH Nh nc + PL Cc t chc tn dng - Sau 7 nm thc hin, c sa i v b sung thnh: + Lut NH Nh nc Vit Nam + Lut Cc t chc tn dng. 46

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay - Do Quc hi thng qua ngy 12/12/1997 v cng b ngy 26/12/1997, theo h thng NH VN bao gm: + NHNN VN ng vai tr l NHTW + Cc t chc tn dng ng vai tr nh ch ti chnh trung gian. 47

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) a/ Chc nng ca NHNN - Qun l nh nc v tin t v hot ng NH - Pht hnh tin - Cung cp dch v NH cho cc TCTD - Lm dch v tin t cho chnh ph. 48 III. T CHC H THNG NH VIT NAM

3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) b/ T chc ca NHNN Ngan hang Nha nc Viet Nam la mot phap nhan, at tru s tai Thu o Ha Noi va co cac chi nhanh trc thuoc at tai cac tnh, thanh pho trong ca nc. Hoat ong ngan hang Nha nc at di quyen ieu hanh cua thong oc ngan hang Nha nc _ Thanh vien cua Hoi ong chnh phu. 49

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) c/ Hot ng ca NHNN * Thc hin chnh sch tin t quc gia - Xy dng chnh sch tin t quc gia - iu hnh cc cng c thc hin CSTT - Bo co kt qu thc hin CSTT 50

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) c/ Hot ng ca NHNN * Pht hnh tin giy v tin kim loi - Xc nh s lng, c cu tin - In, c, bo qun, vn chuyn, pht hnh, tiu hy - X l tin rch nt, h hng, thu hi thay th tin 51

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) c/ Hot ng ca NHNN * Hot ng tn dng - Cho cc t chc tn dng vay - Tm ng b p thiu ht ngn sch. 52

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) c/ Hot ng ca NHNN * M ti khon - c m TK NH nc ngoi, cc TCTD v tin t quc t - M TK v thc hin giao dch cho cc TCTD trong nc, Kho bc NN, cc TCTD quc t. 53

III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.1. Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) c/ Hot ng ca NHNN * Hot ng thanh ton v ngn qu * Hot ng ngoi hi * Hot ng thng tin. 54 III. T CHC H THNG NH VIT NAM

3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.2. Cc t chc tn dng (TCTD) a/ Cc loi hnh TCTD - Cc TCTD hot ng ngn hng - Cc TCTD phi ngn hng 55 III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.2. Cc t chc tn dng (TCTD)

b/ Hot ng ca cc TCTD - Huy ng vn: nhn tin gi, pht hnh chng ch tin gi, tri phiu v cc giy t c gi khc; vay vn - Hot ng tn dng: cp tn dng di hnh thc chit khu, cho vay, bo lnh.. 56 III. T CHC H THNG NH VIT NAM 3. T chc h thng NH thi k 1990 n nay 3.2. Cc t chc tn dng (TCTD)

b/ Hot ng ca cc TCTD - Dch v thanh ton v ngn qu: m ti khon, thu chi tin, thanh ton quc t - Cc hot ng khc: gp vn, mua c phn, kinh doanh ngoi hi v vng, kinh doanh bt ng sn, t vn 57 CHNG 3 I CNG V TN DNG 58

I. S RA I V PHT TRIN CA TN DNG 1. Khi nim tn dng Mt quan h c xem l quan h tn dng: - C s chuyn nhng quyn s dng vn - S chuyn nhng c thi hn - C km theo chi ph. 59 I. S RA I V PHT TRIN CA

TN DNG 2. S ra i ca tn dng - Gn lin vi s ra i v pht trin ca sn xut hng ha - Xut pht t nhu cu b p thiu ht tin bc trong SXKD hoc trong cuc sng. 60 I. S RA I V PHT TRIN CA TN DNG 3. S pht trin ca tn dng Tn dng nng li:

- Ra i rt sm - Xut pht t ri ro trong cuc sng hoc m bo SX - Li sut cho vay rt cao: + Km hm sn xut + Lm bn cng v phn ha giai cp. 61 I. S RA I V PHT TRIN CA TN DNG 3. S pht trin ca tn dng Tn dng nng li: - Vn tn ti n ngy nay do s chm pht trin ca cc hnh thc tn dng

khc Trong nn kinh t th trng quan h tn dng ngy cng pht trin: tn dng thng mi, tn dng ngn hng. 62 II. BN CHT V CHC NNG CA TN DNG * Bn cht: Th hin mi quan h x hi gia ngi cho vay v ngi i vay * Chc nng: - Phn phi li vn

- Thc y SXKD pht trin. 63 III. PHN LOI TN DNG 1. Cn c vo ch th tham gia: Tn dng thng mi Tn dng ngn hng Tn dng Nh nc Tn dng quc t 64 III. PHN LOI TN DNG

2. Cn c vo thi hn: - Cho vay ngn hn: < 1 nm - Cho vay trung hn: 1 5 nm - Cho vay di hn: > 5 nm 3. Cn c vo mc tn nhim: - Cho vay khng c bo m - Cho vay c bo m 65 III. PHN LOI TN DNG 4. Cn c vo phng thc cho vay: - Cho vay theo mn - Cho vay theo hn mc tn dng

5. Cn c vo phng thc hon tr n: - Cho vay tr n mt ln khi o hn - Cho vay tr gp - Cho vay tr n nhiu ln nhng khng c k hn. 66 IV. LI TC V LI SUT TN DNG 1. Khi nim Li tc tn dng l li tr cho vic s dng vn vay Li sut l t l phn trm gia li tc v doanh s cho vay:

L gi c ca tn dng c xc nh thng qua quan h cung cu vn trn th trng. 67 IV. LI TC V LI SUT TN DNG 2. Tc dng ca li sut L cng c ca chnh sch tin t: - Nn KT suy thoi, NHTW h li sut - Nn KT lm pht, NHTW tng li sut - Nn KT bnh thng, NHTW theo ui chnh sch li sut hp l: + Khuyn khch tit kim

+ Khuyn khch sn xut I < R < P 68 V. CC L THUYT V S QUYT NH LI SUT 1. L thuyt c in v li sut Xy dng t TK 18, 19 bi nh KT ngi Anh, o v Fisher pht trin thm Li sut c quyt nh bi hai yu t: cung tin tit kim v cu vn. 69

L thuyt c in v li sut 1.1. Cung tin tit kim Cung tin tit kim ch yu bao gm t: 1. H gia nh Thu nhp Li sut Doanh nghip

Chnh ph Li nhun H Chnh sch phn phi Li sut 70 Li sut (%/nm) 10

5 0 Doanh s tit kim 100 150 Quan h gia li sut v cung tit kim 71

L thuyt c in v li sut 1.2. Cu vn u t Cu vn u t ch yu l t doanh nghip v mt phn ca chnh ph Nhu cu vn u t c quan h t l nghch vi li sut 1. Li sut (%/nm) 10 5 Doanh s vay 0

10 0 15 0 72 L thuyt c in v li sut Tc ng qua li gia cung tit kim v cu vn u t quyt nh li sut trn TTTC Li sut cn bng c quyt nh khi

no cung Li tit sut kim bng cu vn Cung tit kim u t (%/nm) 1. iE Cu u t Doanh s QE 73 L thuyt c in v li sut

Gii thch li sut trong di hn * u im: L gii c s quyt nh li sut mt cch n gin, d hiu * Nhc im: Khng cp nhng yu t khc ngoi cung tit kim v u t Ngy nay, thu nhp ng vai tr quan trng hn trong quyt nh tit kim Ngoi DN, chnh ph v ngi tiu dng cng l b phn i vay kh ln. 1. 74

2. L thuyt thanh khon v li sut - Tng cu tin t: giao dch, d phng, u c - Tng cung tin t - Li sut c quyt nh khi cung v cu tin t bng nhau L cch tip cn ngn hn v s quyt nh li sut. 75

Li sut Tng cung tin t iE Tng cu tin t S lng cung v cu tin t S cn bng li sut theo l thuyt

thanh khon v li sut 76 3. L thuyt tn dng v s quyt nh li sut Li sut phi ri ro c quyt nh bi 2 yu t l cung v cu tn dng - Cu tn dng: doanh nghip, ngi tiu dng, chnh ph, ngi nc ngoi trn th trng ni a - Cung tn dng: tin tit kim, tin d tr, tin to ra bi h thng NH, tin cho vay trn th trng ni a ca cc c nhn v t chc nc ngoi.

77 Li sut (%/nm) Cung tn dng iE Cu tn dng Doanh s 0 QE

S quyt nh li sut theo l thuyt tn dng 78 VI. CC PHNG PHP XC NH LI SUT 1. Xc nh li sut cho vay da vo li sut phi ri ro v LIBOR 1.1. Li sut phi ri ro p dng cho i tng vay khng c ri ro mt kh nng hon tr n vay Li sut tn phiu kho bc.

79 VI. CC PHNG PHP XC NH LI SUT 1. Xc nh li sut cho vay da vo li sut phi ri ro v LIBOR 1.2. Li sut huy ng vn Rd = Rf + Rtd Rd: ls huy ng vn Rf: ls phi ri ro Rtd: t l b p ri ro tn dng 80

VI. CC PHNG PHP XC NH LI SUT 1. Xc nh li sut cho vay da vo li sut phi ri ro v LIBOR 1.3. Li sut c bn Do NHNN cng b Hnh thnh trn c s quan h cung cu tn dng trn th trng lin ngn hng Rcb = Rd + RTN RTN: t l thu nhp do u t ca NH. 81 VI. CC PHNG PHP XC NH

LI SUT 1. Xc nh li sut cho vay da vo li sut phi ri ro v LIBOR 1.4. Cch xc nh li sut cho vay da vo li sut c bn R = Rcb + Rth + Rct Rth: t l iu chnh ri ro thi hn Rct: t l iu chnh cnh tranh 82 VI. CC PHNG PHP XC NH LI SUT 1. Xc nh li sut cho vay da vo li sut phi ri ro v LIBOR

1.5. Cch xc nh li sut cho vay da vo li sut LIBOR hoc SIBOR i vi cc khon tn dng bng USD LIBOR : London Interbank Offer Rate SIBOR: Singapore Interbank Offer Rate R = LIBOR + Rth + Rtd 83 VI. CC PHNG PHP XC NH LI SUT 1. Xc nh li sut cho vay da vo li sut phi ri ro v Libor 1.6. Xc nh li sut hiu dng da vo li sut danh ngha

Li sut m NH cng b khi huy ng vn hay cho vay l LS danh ngha LS m khch hng c hng hay phi tr l LS hiu dng C s khc bit l do cch tnh li v nhp li vo vn gc to ra. 84 VII. BO M TN DNG 1. Gii thiu chung Cn c gi l bo m tin vay l vic t chc tn dng p dng cc bin php nhm phng nga ri ro, to c s kinh t v php l thu hi c

cc khon n cho khch hng vay - Gi tr bo m phi ln hn ngha v c bo m - Ti sn dng lm bo m n vay phi to ra c ngn lu - C y c s php l. 85 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.1. Bo m tn dng bng ti sn th chp - Th chp bt ng sn + L nhng ti sn khng di di c

+ Gi tr ti sn th chp bao gm: gi tr ca ti sn, hoa li, li tc v cc tri quyn t BS + Hp ng th chp c chng nhn ca Phng cng chng. 86 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.1. Bo m tn dng bng ti sn th chp - Th chp gi tr quyn s dng t Ch c c nhn, h gia nh v cc t

chc kinh t mi c th s dng quyn s dng t lm ti sn th chp vay vn NH. 87 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.2. Bo m tn dng bng ti sn cm c Cm c ti sn l vic bn i vay giao ti sn l cc ng sn thuc s hu ca mnh cho bn cho vay m bo thc hin ngha v tr n ng sn cm c gm: loi khng cn

ng k quyn s hu, loi cn ng k quyn s hu. 88 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.2. Bo m tn dng bng ti sn cm c - Loi TS khng ng k quyn s hu: phi c giao np cho bn cho vay - Loi TS c ng k quyn s hu: tha thun bn cm c gi hoc giao cho bn th ba gi.

89 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.3. Bo m tn dng bng ti sn hnh thnh t vn vay L vic khch hng vay dng ti sn hnh thnh t vn vay bo m thc hin ngha v tr n cho chnh khon vay Ti sn hnh thnh t vn vay l ti sn ca khch hng vay m gi tr ti sn c to ra bi mt phn hoc ton b khon cho vay ca NH.

90 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.3. Bo m tn dng bng ti sn hnh thnh t vn vay p dng trong cc trng hp sau: - Chnh ph, Th tng CP quyt nh giao cho NH cho vay - NH cho vay trung, di hn cc d n u t pht trin SXKD vi iu kin khch hng c tn nhim, c kh nng ti chnh, d n kh thi, vn t

c ti thiu bng 50% vn u t. 91 VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.4. Bo m tn dng bng hnh thc bo lnh Bo lnh l vic bn th ba cam kt vi bn cho vay s thc hin ngha v thay cho bn i vay nu khi n hn m ngi c bo lnh khng thc hin hoc khnh th thc hin ng ngha v tr n. 92

VII. BO M TN DNG 2. Cc hnh thc bo m tn dng 2.4. Bo m tn dng bng hnh thc bo lnh Bo lnh c th chia thnh hai loi: - Bo lnh bng ti sn ca bn th ba - Bo lnh bng tn chp ca t chc on th chnh tr - x hi. 93 CHNG 4 TH TRNG TI CHNH

94 I. CC LOI TH TRNG TRONG H THNG KINH T Mt h thng kinh t gm c ba loi th trng c bn sau: TT cc yu t sn xut TT sn phm TT ti chnh 95 II. TI SN TI CHNH

2.1. Khi nim ti sn ti chnh Ti sn l bt c vt s hu no c gi tr trong trao i Ti sn gm: - Ti sn hu hnh - Ti sn v hnh Ti sn ti chnh l mt dng in hnh ca ti sn v hnh: tn phiu, tri phiu, c phiu, 96 II. TI SN TI CHNH 2.2. nh gi ti sn ti chnh Nguyn tc: gi tr ca ti sn ti

chnh bng hin gi ca thu nhp tin t k vng. Quy trnh nh gi: - c lng dng ngn lu k vng thu c t TSTC - Quyt nh li sut chit khu thch hp - Tnh hin gi dng ngn lu. 97 II. TI SN TI CHNH 2.2. nh gi ti sn ti chnh Khi quyt nh li sut chit khu cn lu n mc ri ro ca tng loi

TSTC - Ri ro tn dng - Ri ro sc mua tin t - Ri ro hi oi - Ri ro li sut. 98 II. TI SN TI CHNH 2.3. Chc nng ca ti sn ti chnh - Chc nng chuyn dch vn thng d u t vo ti sn hu hnh - Chc nng phn tn ri ro u t ti

sn hu hnh cho cc nh u t ti sn ti chnh. 99 II. TI SN TI CHNH 2.4. Tnh cht ca ti sn ti chnh - Tnh tin t - Tnh c th phn chia gi tr - Tnh c th chuyn i thnh tin - Tnh c thi hn - Tnh thanh khon - Tnh c th chuyn i - Tnh i hoi

- Tnh sinh li - Tnh phc hp - Tnh chu thu. 100 III. H THNG TI CHNH Hu ht cc DN trong qu trnh hot ng u gn lin vi h thng ti chnh, gm: - Th trng ti chnh - Cc t chc ti chnh - Cc cng c ti chnh. 101

III. H THNG TI CHNH Th trng TC n v thng d vn: -H nh Phn b vn -H gia Huy ng

-Cc nh u t t chc -Cc DN -Chnh ph n v thiu ht vn: gia nh

vn TCTC trung gian -Cc nh u t t chc -Cc DN -Chnh ph -Nh

-Nh u Phn b v huy ng vn qua u t nc t nc HTTC 102 ngoi ngoi IV. TH TRNG TI CHNH 4.1. Khi nim th trng ti chnh

TTTC l th trng giao dch cc loi ti sn ti chnh nh c phiu, tri phiu, tn phiu,.. Thnh phn tham gia giao dch: h gia nh, DN, cc t chc ti chnh trung gian, chnh ph. 103 IV. TH TRNG TI CHNH 4.2. Vai tr ca TTTC - L ni gp g gia ngi mua v ngi bn quyt nh gi c TSTC - Cung cp tnh thanh khon cho nh

u t - Gip tit kim c chi ph thng tin, nghin cu v tm hiu th trng mua bn cc loi TSTC. 104 IV. TH TRNG TI CHNH 4.3. Phn loi TTTC - Th trng tin t v th trng vn - Th trng s cp v th trng th cp - Th trng tp trung v th trng phi tp trung

105 V. CC T CHC TI CHNH 5.1. T chc nhn k thc - L loi hnh ch yu ca cc t chc TC - Nhn k thc t n v thng d vn v cung cp tn dng cho n v thiu ht vn - Bao gm: + Ngn hng thng mi + T chc tit kim + Hip hi tn dng.

106 V. CC T CHC TI CHNH 5.2. T chc khng nhn k thc Khng huy ng vn bng hnh thc nhn k thc m bng hnh thc khc nh pht hnh tn phiu, c phiu, tri phiu Bao gm: - Cng ty ti chnh - Qu u t h tng - Cng ty chng khon - Cng ty bo him - Qu hu bng. 107

VI. CC LOI HNG HA TRN TTTC Cng c trn th trng vn: - Tri phiu - Chng khon cm c bt ng sn - C phiu Cng c trn th trng tin t: - Tn phiu kho bc - Chng ch tin gi - Tn phiu cng ty - Chp thun ca ngn hng 108 VII. HIU QU CA TH TRNG

TI CHNH TTTC hiu qu l TTTC trong gi hin ti ca TSTC phn nh y mi thng tin c lin quan C 3 mc hiu qu ca th trng: - Hnh thc hiu qu yu: gi c hin ti phn nh y kt qu gi c trong qu kh - Hnh thc hiu qu trung bnh: gi c hin ti phn nh y tt c nhng thng tin c cng b. 109

VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH - Hnh thc hiu qu mnh: gi c hin ti phn nh y tt c thng tin k c thng tin qu kh, thng tin cng b ln thng tin ni gin. 110 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH VD: Gi s c phiu MU ca CLB

Manchester United ang giao dch mc gi 20 bng v gi CP MU rt nhy cm vi mi thng tin c lin quan n kt qu thi u ca CLB MU, c bit l phong thi u ca David Beckhamp. Vo hm D.B ra sn khng may b chn thng gy chn phi. Thng tin ny c nh hng hay khng, nh hng mnh hay yu n gi CP MU ty thuc vo hnh thc hiu qu ca th trng. 111 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH

* Vi hnh thc hiu qu yu: Gi CP MU vn khng gim mc d khi chng kin trn sn ai cng bit chuyn D.B b gy chn ri. iu ny c ngha l: Gi CP khng phn nh c thng tin c lin quan va mi xy ra m ch phn nh c thng tin qu kh, tc lc D.B cha b gy chn. 112 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH * Vi hnh thc hiu qu trung bnh:

Gi CP MU hm sau s gim xung nu nh chuyn D.B gy chn c cng b hoc c ng ti trn cc phng tin thng tin i chng. S gim gi CP MU cho thy rng: Gi CP MU c phn ng li vi thng tin D.B b gy chn khi thng tin ny c cng b. 113 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH * Vi hnh thc hiu qu mnh: Gi CP MU gim ngay lp tc d rng thng tin v chn thng ca D.B cha c cng b.

Ngay lc bit D.B b gy chn HLV i MU in ngay cho nh mi gii ca ng v ra lnh bn ngay mt s lng CP vi gi 20 bng. Nh mi gii tr li Ti ly lm tic tha Ngi, gi CP MU hin ti ch cn 15 bng. Gi CP MU phn nh ngay lp tc thng tin D.B b gy chn d rng cha ai cng b thng tin ny. 114 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH * Ti sao cn c th trng hiu qu?

- Trong th trng hiu qu mnh khng ai c th li dng u th hn v thng tin chin thng ngi khc Giao dch trn TTTC c minh bch v cng bng hn. 115 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH - Nu th trng hiu qu yu s c ngi li dng c u th thng tin kim li nhun

Nh u t tham gia th trng chng khc no tham gia chi mt canh bc m trong k n gian cha c pht hin Rt cn mt TTTC hiu qu. 116 VII. HIU QU CA TH TRNG TI CHNH * Lm th no th trng hiu qu? Th trng hiu qu ph thuc vo: - Mc pht trin ca nn kinh t

- Mc pht trin ca TTTC, nht l yu t quy m v s t do ha th trng + Quy m nh lm th trng khng hon ho + S t do ha th trng khin th trng hp dn hn v c s tng ng gia li nhun v ri ro. 117 CHNG 5 T CHC V HOT NG CA NHTM 118

I. CC VN CN BN V NHTM 1.1. nh ngha NHTM - Pht biu ngn gn, r rng, chnh xc v y - Nu ln c 3 mc tiu: + Bo v quyn li ngi gi tin + Bo v ngh ngn hng + Bo v chnh sch tin t quc gia - c ghi vo lut ngn hng. 119 I. CC VN CN BN V NHTM 1.1. nh ngha NHTM

Bn cht ca NHTM: - L mt t chc kinh t - Hot ng mang tnh cht kinh doanh - Tin t tn dng v dch v ngn hng. 120 I. CC VN CN BN V NHTM 1.2. Chc nng ca NHTM NHTM c 3 chc nng c bn: - Chc nng trung gian ti chnh

- Chc nng to tin - Chc nng sn xut 121 II. PHN LOI NHTM 2.1. Da vo hnh thc s hu - NHTM Nh nc - NHTM c phn - Ngn hng lin doanh - Chi nhnh ngn hng nc ngoi 2.2. Da vo chin lc kinh doanh - Ngn hng bn bun - Ngn hng bn l

- Ngn hng va bn bun va bn l. 122 II. PHN LOI NHTM 2.3. Da vo quan h t chc - Ngn hng hi s - Ngn hng chi nhnh (cp 1 v cp 2) - Phng giao dch 123 III. C CU T CHC CA MT NHTM

- NHTM quc doanh: C t chc h thng thng nht t hi s trung ng n chi nhnh cc tnh, thnh, qun, huyn - NHTM c phn: + Hi s + Chi nhnh (cp 1 v cp 2) + Phng giao dch hoc im giao dch. 124 IV. CC HOT NG CH YU CA NHTM - Hot ng huy ng vn - Hot ng tn dng

- Hot ng dch v thanh ton - Hot ng ngn qu - Cc hot ng khc: kinh doanh ngoi hi, vng, bt ng sn; dch v t vn, bo him 125 IV. CC HOT NG CH YU CA NHTM 4.1. Hot ng huy ng vn - Nhn tin gi - Pht hnh chng ch tin gi, tri phiu, giy t c gi huy ng vn

- Vay vn. 126 IV. CC HOT NG CH YU CA NHTM 4.2. Hot ng tn dng - Cho vay - Bo lnh - Chit khu - Cho thu ti chnh. 127

IV. CC HOT NG CH YU CA NHTM 4.3. Hot ng dch v thanh ton v ngn qu - Cung cp cc phng tin thanh ton - Dch v thanh ton trong nc - Dch v thu h v chi h - Dch v thu v pht tin mt cho KH - Dch v thanh ton quc t. 128 IV. CC HOT NG CH YU CA NHTM 4.4. Cc hot ng khc

- Gp vn v mua c phn - Tham gia th trng tin t - Kinh doanh ngoi hi - y thc v nhn y thc - Cung ng dch v bo him - T vn ti chnh - Bo qun vt qu gi. 129 V. PHN LOI CC NGHIP V NHTM 5.1. Da vo bng cn i ti sn - Nghip v ni bng: + Nghip v ti sn n hay nghip v huy ng vn: nhn tin gi v vay

+ Nghip v ti sn c hay nghip v s dng vn: cho vay v u t - Nghip v ngoi bng: khng c phn nh trn bng cn i ti sn, ch yu l hot ng dch v v bo lnh. 130 V. PHN LOI CC NGHIP V NHTM 5.2. Da vo i tng khch hng - Cc nghip v i vi khch hng DN + Tin gi thanh ton + Thanh ton khng dng tin mt

+ Thanh ton quc t + Mua bn ngoi t vi DN + Cho vay + Bo lnh + Mi gii chng khon, t vn ti chnh. 131 V. PHN LOI CC NGHIP V NHTM 5.2. Da vo i tng khch hng - Nghip v i vi khch hng c nhn + Tin gi c nhn + Tin gi tit kim + Th thanh ton + Thanh ton qua ngn hng

+ Cho vay tiu dng + Cho vay xy dng, sa cha, mua bn nh + Cho vay tr gp, cho vay kinh t h gia nh 132 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM 6.1. Cc quy nh v vn NHTM khi c cp giy php hot ng phi m bp mc vn php nh do Chnh ph quy nh: - NH NN&PTNT Vit Nam: 2.200 t ng

- Cc NHTM quc doanh khc: 1.100 t ng - NHTM c phn th TP.HCM v H Ni: 70 t ng, cc tnh khc: 50 t ng - NHTM c phn nng thn: 5 t ng. 133 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM 6.2. Cc quy nh v d tr v bo m an ton * D tr bt buc: - L s tin m t chc tn dng phi gi ti NH Nh nc thc hin chnh sch tin

t quc gia - NH Nh nc quy nh t l d tr bt buc i vi tng loi hnh t chc tn dng v tng loi tin gi trong tng thi k. 134 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM 6.2. Cc quy nh v d tr v bo m an ton * m bo an ton, NHTM phi duy tr cc t l an ton theo quy nh, gm: Gi tr ti sn C

Kh nng c th thanh ton ngay = Thanh ton Gi tr ti sn N phi thanh ton ti mt thi im 135 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM 6.2. Cc quy nh v d tr v bo m an ton

T l an ton Gi tr vn t c = Vn ti thiu Gi tr ti sn C 136 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM

6.2. Cc quy nh v d tr v bo m an ton Gi tr ngun vn ngn hn dng cho vay trung v di hn Tn = D n cho vay trung v di hn Tn: t l ti a ca ngun vn ngn hn c s dng cho vay trung v di hn 137 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM

6.2. Cc quy nh v d tr v bo m an ton D n cho vay Td = S d tin gi Td: t l ti a d n cho vay so vi s d tin gi 138 VI. TC NG CA LUT CC T CHC TN DNG N HOT NG CA NHTM 6.3. Cc quy nh v cho vay Nhm bo m an ton trong hot

ng ca NHTM, Lut cn quy nh mt s hn ch i vi hot ng tn dng ca NHTM. (Tham kho ti liu) 139 CHNG 6 HOT NG HUY NG VN 140 I.HOT NG HUY NG VN CA

NHTM NHTM c huy ng vn di cc hnh thc sau: - Nhn tin gi ca cc t chc, c nhn, cc t chc tn dng di hnh thc tin gi khng k hn, tin gi c k hn, tin gi khc - Pht hnh chng ch tin gi, tri phiu v giy t c gi. 141 I. HOT NG HUY NG VN CA NHTM - Vay vn ca cc t chc tn dng

khc hot ng ti VN v cc t chc tn dng nc ngoi - Vay vn ngn hn ca NHNN theo quy nh ca Lut NHNN VN. 142 II. TM QUAN TRNG CA HOT NG HUY NG VN 2.1. i vi NHTM - Gp phn mang li ngun vn cho ngn hng thc hin cc hot ng kinh doanh -

Thng qua hot ng huy ng vn, NHTM c th o lng c uy tn cng nh s tn nhim ca khch hng vi NH. 143 II. TM QUAN TRNG CA HOT NG HUY NG VN 2.2. i vi khch hng - Cung cp cho khch hng mt knh tit kim v u t sinh li - Cung cp cho khch hng mt ni an ton ct tr v tch ly vn nhn

ri - Gip cho khch hng c c hi tip cn vi cc dch v khc ca NH: DV thanh ton qua NH, DV tn dng. 144 III. CC HOT NG HUY NG VN CA NHTM 3.1. Huy ng vn qua ti khon tin gi - L hnh thc huy ng c in v ring c ca NHTM -

L im phn bit gia NHTM v cc t chc tn dng phi NH. 145 3.1.1. Tin gi thanh ton a. i tng khch hng v tnh hung s dng TGTT l hnh thc huy ng vn ca NHTM bng cch m cho khch hng ti khon gi l ti khon TGTT Ti khon ny m cho cc i tng c nhn, t chc c nhu cu thanh ton qua NH

Thanh ton qua NH l mt loi dch v thanh ton. 146 Ngn hng thc hin: - Trch chuyn tin t ti khon ca n v phi tr, bng cch ghi n vo TK - Chuyn sang TK ca n v th hng, bng cch ghi c vo TK S d c trn TK TGTT ca khch hng c hnh thnh t: - Do khch hng np tin mt vo - Do khch hng nhn tin chuyn

khon t cc n v khc. 147 S d TK TGTT ca khch hng i khi nhn ri tm thi NH c th s dng cho hot ng ca mnh Ton b s d trn TK TGTT gip hnh thnh nn ngun vn ngn hn ca NH NH c th s dng ngun vn ny cp tn dng ngn hn hoc cung cp cc dch v ngn hng khc. 148

b. Th tc m ti khon - i vi khch hng c nhn: + in vo mu giy ngh m TK TG + ng k ch k mu + Xut trnh v np bn sao giy CMND - i vi khch hng t chc: + in vo mu giy ngh m TK TGTT + ng k mu ch k v mu con du + Xut trnh v np bn sao cc giy t chng minh t cch php nhn v t cch i din ch TK. 149

i vi khch hng l ng ch TK + in v np giy ngh m TK ng s hu + Giy t chng minh t cch i din hp php ca ngi i din cho t chc tham gia TK ng s hu + Vn bn tha thun qun l v s dng TK chung ca cc ng ch TK. - 150 c. Tnh li tin gi thanh ton

- cc nc pht trin, NH khng tr li cho khch hng m TK TGTT - VN, thu ht khch hng gi tin vo NH nn NH vn tr li i vi TK TGTT - Li sut ca TGTT thng rt thp, tnh theo nh k hng thng hoc hng qu S d TK * S ngy tn ti s d * LS Tin li = 30 151 Ngy thng

S d S ngy Tch s 1/4 50 2 100

3/4 70 6 420 9/4 25 6

150 15/4 60 7 420 22/4 150

4 600 26/4 250 2 500 28/4

100 3 300 30/4 Cng 2.490 152 Gi s, l tnh hnh s d trn TK TGTT

ca cng ty A, vi li sut TGTT l 0,2%/thng. Tin li thng 4 ca TK TGTT ca cng ty A c tnh nh sau: S d TK * S ngy tn ti s d * LS Tin li = 30 2.490 x 0,2% = = 0,166 tr. 30

153 3.1.2. Tin gi tit kim a. Tit kim khng k hn - i tng khch hng: c nhn, t chc, khng thit lp k hoch s dng tin trong tng lai - Mc tiu: an ton v tin li - Khch hng c th gi v rt tin bt k lc no nn li sut thp - Th tc m s: n gin + in vo mu giy ngh gi tit kim khng k hn km giy CMNN v ch k

mu + c cp s tin gi. 154 - - - - Khi giao dch, khch hng phi xut trnh s tin gi

Ch thc hin c giao dch ngn qu nh gi tin v rt tin Khng thc hin c giao dch thanh ton nh TGTT Khng c km theo dch v th giao dch qua my ATM. 155 b. Tit kim nh k - i tng khch hng: c nhn, t chc, thit lp c k hoch s dng tin trong tng lai - Mc tiu: an ton, sinh li

- Li sut cao hn tin gi khng k hn, thay i ty theo hn gi; ty theo ng tin; ty theo uy tn v ri ro ca NH - Th tc: tng t nh tin gi tit kim khng k hn. 156 Khch hng ch c rt tin ng k hn cam kt, nu rt trc hn s b mt tin li hoc hng li rt thp - Cn c vo thi hn phn thnh tin gi k hn: 1 thng, 3 thng, 6 thng, 9 thng, 12 thng v trn 12

thng - Cn c vo phng thc tr li: + Tin gi k hn lnh li u k + Tin gi k hn lnh li cui k + Tin gi k hn lnh li theo nh k. - 157 c. Cc loi tit kim khc Ngoi 2 loi tit kim ch yu trn, cc NHTM cn thit k nhng loi tin gi tit kim khc nh: - Tit kim tin ch

- Tit kim c thng - Tit kim an khang Lm a dng sn phm nhm p ng yu cu ca khch hng v to ro cn d bit vi i th cnh tranh. 158 3.2. Huy ng vn qua pht hnh giy t c gi Giy t c gi l chng nhn ca t chc tn dng pht hnh huy ng vn trong xc nhn ngha v tr n mt khon tin trong mt thi hn nht nh, iu kin tr li v cc

iu khon cam kt khc gia t chc tn dng v ngi mua Mt giy t c gi thng km theo cc thuc tnh sau: mnh gi, thi hn giy t c gi, li sut c hng. 159 * Phn loi giy t c gi: - Cn c vo quyn s hu: + Giy t c gi ghi danh: c ghi tn ngi s hu + Giy t c gi v danh: khng ghi tn ngi s hu, thuc s hu ca ngi nm gi n

- Cn c vo thi hn: + Giy t c gi ngn hn + Giy t c gi di hn. 160 3.2.1. Huy ng vn ngn hn - Cc t chc tn dng pht hnh giy t c gi ngn hn c thi hn di 12 thng - Mun pht hnh giy t c gi ngn hn, t chc tn dng phi lp h s ngh pht hnh - Sau khi c xem xt v ph duyt ngh pht hnh, t chc tn dng

s ra thng bo pht hnh. 161 3.2.2. Huy ng vn trung v di hn - Mun huy ng vn trung v di hn, cc NHTM c th pht hnh k phiu, tri phiu, c phiu - Tri phiu do NH pht hnh c xem nh tri phiu cng ty - So vi tri phiu chnh ph, tri phiu NH ri ro hn nn chi ph huy ng vn cao hn so vi tri phiu Kho bc.

162 3.3. Huy ng vn t cc t chc TD khc - Thng qua ti khon ca cc t chc TD khc m ti NHTM trong h thng thanh ton - Vay vn t NHNN.

163 IV. GII PHP TNG VN CA NHTM - Tng vn t li nhun tch ly v ng gp ca c ng hin hu - Sp nhp cc NH c quy m nh thnh NH c quy m ln - Bn c phn cho NH nc ngoi. 164 CHNG 7 HOT NG CP

TN DNG 165 I. KHI QUT V H CP TN DNG II. HOT NG CHO VAY CA NHTM III. HOT NG CHIT KHU CHNG T C GI IV. HOT NG BO LNH CA NHTM 166

I. KHI QUT V H CP TN DNG NHTM c cp tn dng cho t chc, c nhn di hnh thc: - Cho vay - Bo lnh - Chit khu - Cho thu ti chnh 167 II. HOT NG CHO VAY CA NHTM

1. Cc vn chung v H cho vay 2. Cc sn phm cho vay ca NHTM 168 II. HOT NG CHO VAY CA NHTM 1. Cc vn chung v H cho vay 1.1. Nguyn tc vay vn 1.2. iu kin vay 1.3. H s vay vn 1.4. Thm nh v quyt nh cho vay 1.5. Hp ng tn dng 1.6. Gii hn cho vay

1.7. Hn ch cho vay 1.8. Nhng trng hp khng cho vay 169 1. Cc vn chung v H cho vay Cho vay l mt hnh thc cp tn dng, theo t chc tn dng giao cho KH mt khon tin s dng vo mc ch v thi hn nht nh theo tha thun vi nguyn tc c hon tr c gc v li. 170

1.1. Nguyn tc vay vn - S dng vn ng mc ch tha thun trong hp ng tn dng - Hon tr n gc v li vay ng thi hn tha thun trong hp ng tn dng.

171 1.2. iu kin vay - C nng lc PL dn s, nng lc hnh vi dn s v chu trch nhim dn s theo quy nh ca PL - C mc ch vay vn hp php - C kh nng ti chnh m bo tr n trong thi hn cam kt - C phng n SXKD, DV kh thi - Thc hin cc quy nh v bo m tin vay theo quy nh ca CP v hng dn ca NHNN VN. 172

1.3. H s vay vn - Giy ngh vay vn - Giy t chng minh t cch php nhn - Phng n SXKD v k hoch tr n, d n u t - Bo co ti chnh ca thi k gn nht - Giy t lin quan n ti sn th chp, cm c hoc bo lnh n vay - Cc giy t khc nu cn. 173

1.4. Thm nh v quyt nh cho vay - Cc TCTD u xy dng quy trnh xt duyt cho vay theo nguyn tc m bo tnh c lp, phn nh r rng trch nhim c nhn, trch nhim gia khu thm nh v quyt nh cho vay - Quy nh c th v nim yt cng khai thi hn ti a phi thng bo quyt nh cho vay hoc khng cho vay i vi KH. 174 1.5. Hp ng tn dng

Vic cho vay ca TCTD v KH vay phi c lp thnh hp ng tn dng - HTD gm: iu kin vay, mc ch s dng vn vay, phng thc cho vay, s vn vay, li sut, thi hn cho vay, hnh thc bo m, phng thc tr n - HTD nu r quyn v ngha v ca hai bn: KH v NH. 175 II. HOT NG CHO VAY CA NHTM 2. Cc sn phm cho vay ca

NHTM 2.1. Cho vay ngn hn i vi DN a/ Cho vay tng ln b/ Cho vay theo hn mc tn dng 2.2. Cho vay trung v di hn i vi DN 2.3. Cho vay i vi KH c nhn 176 2. Cc sn phm cho vay ca NHTM 2.1. Cho vay ngn hn i vi DN u t vo ti sn lu ng, DN thng s dng vn ngn hn, gm: - Cc khon n phi tr ngi bn

- Cc khon ng trc ca ngi mua - Thu v cc khon phi np Nh nc - Cc khon phi tr CNV - Vay ngn hn ngn hng Khi no thiu ht s vay ngn hn t NH. 177 * Nhu cu ti tr ngn hn ca DN chia thnh: - Nhu cu ti tr ngn hn thng xuyn: xut pht t s khng n khp nhau v thi gian v quy m tin vo v tin ra ca DN

- Nhu cu ti tr ngn hn thi v: xut pht t c im thi v ca hot ng SXKD khin cho nhu cu vn ngn hn tng t bin L c s ngn hng thc hin cp tn dng cho DN. 178 * Li ch ca vic vay vn v cho vay: - i vi DN: Gip DN b sung vn thiu ht m bo DN c th duy tr v m rng sn xut kinh doanh

i vi NH: Gip NH tiu th c sn phm ca mnh gp phn mang li li nhun cho NH. - 179 * Phng thc cho vay a/ Cho vay tng ln * c im: KH xin vay mn no phi lm h s xin vay mn . * Cch thc pht tin vay: da vo hp ng tn dng pht tin vay theo

yu cu ca KH * Thu n v li: thc hin theo mc tin v k hn quy nh trong hp ng. Li tin vay = s tin vay x TH vay x LS vay 180 * Phm vi p dng: - KH vay khng thng xuyn - KH vay thng xuyn nhng cha c NH tn nhim cho p dng hn mc tn dng - Thng p dng cho cc khon vay di hn hoc cho vay cc d n

- Thng yu cu KH phi c bo m. 181 * u v nhc im: - u im: NH ch ng s dng vn v thu li cao Nhc im: Th tc phc tp, tn chi ph, thi gian, KH khng ch ng c ngun vn, hiu qu s dng vn vay khng cao. -

182 b/ Cho vay theo hn mc tn dng - c im c bn l mt h s xin vay dng xin vay cho nhiu mn vay - NH s tin hnh phn tch tn dng v nu ng hai bn s k kt H tn dng v xc nh hn mc tn dng cho KH - Mt H tn dng s dng cho c qu, nm * Hn mc tn dng: L mc d n vay ti a c duy tr trong mt thi gian nht nh m NH v KH tho thun trong H tn dng.

183 * Pht tin vay: Cn c vo bng k chng t xin vay ca khch gii ngn bng cch ghi n vo ti khon cho vay lun chuyn v ghi c vo ti khon tin gi hoc chuyn tr thng cho nh cung cp * Thu n: vic thu n theo ti khon cho vay lun chuyn * Thu li: cui mi thng NH s tnh li theo phng php tch s * Phm vi p dng: KH c nhu cu vay vn thng xuyn, c NH tn nhim.

184 2.2. Cho vay trung v di hn i vi DN 2.2.1. Mc ch ca cho vay trung v di hn Cho vay trung hn: L cc khon vay c thi hn t trn 12 thng n 60 thng Cho vay di hn: l cc khon vay c thi hn t 60 thng tr ln - /v DN: nhm u t vo TSC ca DN v mt phn vo TSL thng xuyn - /v NH: gp phn em li li nhun cho NH.

185 2.2.2. Th tc vay vn trung v di hn Khch hng phi lp v np h s vay vn cho NH H s vay vn cng tng t nh h s vay vn ngn hn, khc ch: - KH phi lp v np cho NH d n u t vay vn di hn - Thay cho phng n SXKD hoc k hoch vay vn ngn hn - D n u t l cn c quan trng NH xt cho vay - D n u t do DN t lp hoc thu chuyn

gia. 186 Mt d n u t bao gm cc ni dung: - Gii thiu chung v khch hng vay vn v v d n - Phn tch s cn thit phi u t d n - Phn tch s kh thi v mt ti chnh ca d n - Phn tch cc yu t kinh t x hi ca d n Trong , phn tch s kh thi v mt ti chnh ca d n l quan trng nht.

187 * Lp d n u t l cn thit v: - y l cn c NH nh gi tnh kh thi v ti chnh ca d n - Nhm bo v li ch ca KH - m bo kh nng thu hi vn ca ngn hng 2.2.3. Cc phng thc cho vay - Cho vay mua sm my mc thit b - Cho vay u t d n. 188

2.3. Cho vay i vi KH c nhn Cc sn phm tn dng dnh cho KH c nhn nng thn tiu biu nh: - Cho vay SX h gia nh trong lnh vc chn nui, trng trt - Cho vay SX h gia nh trong lnh vc lm, ng nghip, nui trng thy sn - Cho vay mua sm cng c lao ng hoc my mc phc v nng nghip 189 Cc sn phm tn dng dnh cho

KH c nhn thnh th tiu biu nh: - Cho vay sinh hot tiu dng - Cho vay xy dng, sa cha nh - Cho vay mua nh - Cho vay SXKD - Cho vay mua xe - Cho vay h tr du hc 190 H s vay vn gm: Giy ngh vay vn Giy CMND ,h khu Giy t chng minh mc ch s

dng vn Giy t lin quan n ti sn th chp hoc cm c Giy t chng minh ngun thu nhp. 191 III. HOT NG CHIT KHU CHNG T C GI 1. Khi nim chit khu 2. Chit khu thng phiu 3. Chit khu chng t c gi khc

192 III. HOT NG CHIT KHU CHNG T C GI 1. Khi nim chit khu Chit khu l mt hnh thc cp tn dng theo cc t chc tn dng nhn cc chng t c gi v trao cho KH mt s tin bng mnh gi ca chng t nhn chit khu tr i phn li nhun v chi ph m NH c hng Cc NHTM nhn chit khu cc loi

chng t nh: thng phiu, tri phiu, k phiu. 193 * im khc bit so vi vay: - Khng cn ti sn th chp m s dng ngay chng t nhn chit khu lm m bo tn dng - NH thu li trc khi pht hnh tin vay bng cch khu tr vo mnh gi - Quy trnh xem xt tn dng n gin v nhanh chng. 194

2. Chit khu thng phiu * Thng phiu: l chng ch c gi ghi nhn lnh yu cu thanh ton hoc cam kt thanh tan khng iu kin mt s tin xc nh trong thi gian nht nh Thng phiu gm c hai loi: - Hi phiu - Lnh phiu 195 * Hi phiu

L chng ch c gi do ngi k pht lp, yu cu ngi b k pht thanh ton khng iu kin mt s tin xc nh khi c yu cu hoc vo mt thi gian nht nh trong tng lai cho ngi th hng Trong thng mi hi phiu do ngi xut khu k pht i tin ngi tr tin. 196 * Lnh phiu L chng ch c gi do ngi pht hnh lp, cam kt thanh ton khng iu

kin mt s tin xc nh khi c yu cu vo mt thi gian nht nh trong tng lai cho ngi th hng Chit khu thng phiu l hnh thc tn dng ngn hn ca NHTM c thc hin di hnh thc KH s chuyn nhng quyn s hu thng phiu cha n hn thanh ton cho NH nhn mt khon tin thp hn mnh gi ca thng phiu. 197 S tin chnh lch gia mnh gi thng phiu so vi tin KH nhn c gi l li

chit khu v ph hoa hng Nu NH khng i c n th s c quyn i n ngi xin chit khu Khi thc hin chit khu thng phiu, NH xc nh s tin pht ra cho KH nh sau: S tin chuyn Mnh Li Hoa cho ngi = gi chit hng Xin CK TP

khu ph 198 Trong , Hoa hng ph = Mnh gi TP * T l hoa hng(%) Mnh Li sut S ngy Li gi x

CK x nhn chit TP (%) nm CK = khu 360 - S ngy nhn chit khu tnh t ngy xin chit khu ti ngy o hn (khng tnh ngy xin CK v ngy o hn)

- Cch thc thu li thc hin ngay khi chit khu bng cch khu tr vo mnh gi. 199 3. Chit khu chng t c gi khc - Tri phiu - Tn phiu kho bc Nh nc - K phiu - S tin gi tit kim Tri phiu v tn phiu kho bc Nh nc ngi hng li l ngi mua, ngi thanh ton l Kho bc Nh nc. C hai loi tri phiu: tri phiu khng

hng li nh k v tri phiu hng li nh k. 200 - - Tri phiu khng hng li nh k: phng php tnh CK ging nh CK thng phiu Tri phiu c hng li nh k: S tin

chuyn cho ngi xin CK Tr gi CK Hoa hng ph Li CK = Tr gi CK -

= Mnh = Tr gi CK = gi

Tr gi CK x Li CK + x Li sut CK 360 nm

- Hoa hng ph Li hng nh k T l hoa hng (%) x

s ngy nhn CK 201 IV. HOT NG BO LNH CA NHTM 1. Khi nim bo lnh 2. Chc nng ca bo lnh 3. Cc loi bo lnh 202 IV. HOT NG BO LNH CA NHTM

1. Khi nim bo lnh Bo lnh NH l cam kt bng vn bn ca t chc tn dng (bn bo lnh) vi bn c quyn (bn nhn bo lnh) v vic thc hin ngha v ti chnh thay cho KH (bn c bo lnh) khi KH khng thc hin hoc thc hin khng ng ngha v cam kt vi bn nhn bo lnh. 203 Quan h bo lnh bao gm: 1.1. Bn bo lnh: l cc t chc tn dng bao gm: NHTM Nh nc, NHTM

c phn, NH lin doanh, chi nhnh NH nc ngoi ti VN, cc t chc tn dng khc 1.2. Bn c bo lnh: l cc KH gm: - Cc doanh nghip ang hot ng kinh doanh hp php ti VN: DN Nh nc, cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, cng ty hp danh - Cc t chc tn dng - Hp tc x v cc t chc khc 204

1.3. Bn nhn bo lnh: l cc t chc, c nhn trong v ngoi nc c quyn th hng cc cam kt bo lnh ca cc t chc tn dng 1.4. Cam kt bo lnh L cam kt n phng bng vn bn hoc vn bn tho thun gia t chc tn dng, khch hng c bo lnh vi bn nhn bo lnh v/v TCTD s thc hin ngha v ti chnh thay cho KH khi KH khng thc hin ng ngha v cam kt vi bn nhn bo lnh. 205

2. Chc nng ca bo lnh * Gc NH: + L nghip v c thu tin + khng nh hng n ngun vn v s dng vn ca NH * Gc khch hng: l cng c quan trng h tr khch hng 2.1. Bo lnh l cng c bo m: - L chc nng quan trng ca bo lnh -To s tin tng khin cho cc hp ng k kt d dng, thun li 2.2. Bo lnh l cng c ti tr: Ngi c bo lnh khng phi xut qu,

c vay n, thu hi vn nhanh 206 3. Cc loi bo lnh - Bo lnh vay vn - Bo lnh thanh ton - Bo lnh d thu - Bo lnh thc hin hp ng - Bo lnh bo m cht lng sn phm - Bo lnh hon thanh ton - Cc loi bo lnh khc 207

CHNG 8 HOT NG THANH TON QUA NGN HNG 208 I. TNG QUAN V H THANH TON QUA NGN HNG II. THANH TON GIA CC KHCH HNG III. THANH TON GIA CC NGN HNG 209

I. TNG QUAN V H THANH TON QUA NGN HNG 1. Tin ch ca thanh ton qua NH TTQNH l hnh thc thanh ton bng cch trch chuyn tin t ti khon ca n v phi tr sang ti khon ca n v th hng thng qua trung gian NH. 210 Tin ch ca H TTQNH: a/ Gc ngn hng:

- p ng nhu cu thanh ton, NH cung cp cc dch v km theo nh: tn dng, th thanh ton, mua bn ngoi t - Huy ng tin gi thanh ton ca KH - Theo di v kim sot tnh hnh ti chnh v tnh hnh s dng vn vay ca KH. 211 b/ Gc khch hng: - Gip cho thc hin vic thanh ton tin li, an ton v tit kim - Gip lu gi tin ch thanh ton trn

ti khon ca NH va an ton va sinh li - C th tm hiu v tip cn vi cc dch v khc do NH cung cp. 212 2. iu kin thc hin thanh ton qua NH - KH phi c ti khon NH - KH phi am hiu quy ch TTQNH - Nu l ngi chi tr th ti khon ca KH phi c s d thi im NH thc hin vic chi tr

TTQNH c th l thanh ton: - Gia cc KH qua trung gian NHTM - Gia cc NHTM vi nhau. 213 II. THANH TON GIA CC KHCH HNG TT gia cc KH qua NH l vic TT bng cch trch tin t ti khon ca ngi phi tr chuyn sang ti khon ca ngi th hng thng qua nghip v k ton thanh ton ca NH Yu cu i vi KH: - Phi c ti khon NH - TK phi c s d thc hin vic chi

tr TTQNH phi c thc hin theo quy ch do NHNN ban hnh. 214 Cc hnh thc TTQNH gia cc KH: - Thanh ton bng y nhim chi - Thanh ton bng y nhim thu - Thanh ton bng th ngn hng - Thanh ton bng th tn dng - Thanh ton bng sc 215

2.1. Thanh ton bng y nhim chi (UNC) 2.1.1. Ni dung v quy trnh thc hin UNC l lnh chi tin do ch TK lp theo mu ca NH yu cu NH trch tin t TK ca ngi lp chuyn vo TK ca ngi th hng - UNC c th c chuyn n NH thng qua ngi lp hoc ngi th hng. 216

Nhn c UNC, NH kim tra TK ngi lp (ngi chi tr): + Nu , NH ghi n vo TK ngi chi tr, ghi c vo TK ngi th hng + Nu khng , th xem KH c c php thu chi hay khng: . Nu c, tip tc x l thanh ton . Nu khng, NH t chi thc hin TT UNC. - 217 Quy trnh thanh ton y nhim chi

Bn chi tr (1 ) Bn th hng (2 ) NH bn chi tr NH bn th hng

(1): Bn th hng cung cp hng ha hoc dch v cho bn chi tr (2): Bn chi tr lp UNC np vo NH 218 Quy trnh thanh ton y nhim (1 chi Bn chi tr (2 ) )

(5 ) NH bn chi tr Bn th hng (4 ) (3 ) NH bn th

hng (3): NH bn chi tr thc hin chi tin thng qua NH bn th hng (4): NH bn th hng bo c cho bn th hng (5): NH bn chi tr bo n cho bn chi tr. 219 2.1.2. X l nghip v a/ Th tc lp lnh chi - Lnh chi di dng chng t giy, NH phc v ngi tr tin hng dn KH lp, x l lnh chi ph hp quy nh ca

NHNN - Lnh chi di dng chng t in t phi p ng cc chun d liu do NH quy nh b/ Th tc thanh ton lnh chi Thc hin c hai NH, NH phc v ngi tr tin, NH phc v ngi th hng 220 * i vi NH phc v ngi tr tin: - Kim sot chng t + Chng t giy: phi kim tra tnh hp l, hp php v i chiu kim tra s d trn TK ca ngi tr tin

+ Chng t in t: kim sot k thut thng tin v ni dung nghip v - Nu hp l, m bo kh nng thanh ton, NH ghi ngy hch ton, s hiu TK, k tn trn lnh chi theo ng quy nh - Nu khng hp l hoc khng kh nng TT th NH tr ngay cho ngi np. 221 X l chng t v hch ton + Ngi tr tin v ngi th hng cng m TK ti mt NH + Ngi th hng m TK ti NH khc

+ Chng t giy + Chng t in t - 222 2.1.3. S dng th thc thanh ton UNC Th thc thanh ton bng UNC c th s dng trong thanh ton hng ha, dch v cung ng hoc chuyn tin Lu : NH ch c th thc hin chi tr UNC khi s d trn TK ca bn lp UNC c thc hin lnh chi

Nn kim tra uy tn v tnh hnh ti chnh ca bn lp UNC k trc khi thc hin giao dch hng ha hay dch v. 223 2.2. Thanh ton bng y nhim thu (UNT) 2.2.1. Ni dung v quy trnh thanh ton UNT l giy y nhim do KH lp theo mu ca NH y nhim cho NH thu h tin t bn chi tr sau khi cung cp hng ha hoc cung ng dch v Sau khi lp, UNT s c gi cho NH

phc v bn th hng NH thc hin thu h tin t bn nhn chi tr. 224 Quy trnh thanh ton y nhim thu Bn chi tr (1 ) Bn th hng (2 )

NH bn chi tr NH bn th hng (1): Bn th hng giao hng hoc cung cp dch v cho bn chi tr (2): Bn th hng lp UNT np vo NH phc v mnh y nhim cho NH thu h tin t bn chi tr 225 Quy trnh thanh ton y nhim thu Bn chi tr

(1 ) (4 ) NH bn chi tr Bn th hng (2 ) (3

) NH bn th hng (3): NH phc v bn th hng chuyn UNT sang NH phc v bn chi tr i tin bn chi tr (4): NH phc v bn chi tr chuyn UNT i 226 tin bn chi tr Quy trnh thanh ton y nhim thu Bn chi tr

(5 ) (1 ) (4 ) NH bn chi tr Bn th hng (2 )

(3 ) (6 ) (7 ) NH bn th hng (5): Bn chi tr thng bo ng tr tin (6): NH bn chi tr chuyn tin cho NH bn

th hng ghi c vo TK ca bn th hng (7): NH bn th hng sau khi c s bo c 227 cho bn th hng. 2.2.2. X l nghip v * Th tc lp UNT Ngi th hng lp UNT km ha n chng t giao hng, cung ng dch v np vo NH phc v mnh hoc NH phc v ngi tr tin Mu UNT, th tc lp, phng thc giao nhn UNT do NH quy nh nhng

m bo ng php lut. 228 * Th tc thanh ton UNT - Ngi th hng v ngi tr tin m TK ti mt NH - Ngi tr tin v ngi th hng m TK ti hai NH khc nhau + Ngi tr tin kh nng thanh ton + Ngi tr tin khng kh nng thanh ton

229 2.2.3. S dng th thc thanh ton UNT UNT c th thc hin trong trng hp hai bn mua bn hng ha hoc cung ng dch v c s tn nhim nhau, hoc thanh ton dch v cung cp c phng tin o m chnh xc nh in, nc, in thoi. Bn cung ng ch nn p dng th thc thanh ton ny khi bit r uy tn thanh ton ca bn nhn cung ng. 230

2.3. Thanh ton bng th ngn hng 231 2.3. Thanh ton bng th ngn hng Th NH l phng tin thanh ton do NH pht hnh v cung cp cho KH s dng trong TT v rt tin mt NH hoc cc my rt tin t ng C hai loi th: - Th tn dng (credit card)

- Th ghi n (debit card) 232 2.3.1. Th tc pht hnh, s dng th NH * i vi khch hng - Phi thc hin cc th tc ng k s dng th v p ng cc iu kin theo quy nh ca NH - Sau khi c NH chp thun, KH phi k hp ng s dng th vi NH - Nu phi lu k tin th KH phi lp lnh chi trch TK TG ca mnh hoc

np tin mt. 233 * i vi ngn hng pht hnh th - Xem xt, kim tra thm nh nu KH iu kin s dng th th lm th tc cp th cho KH - Lp h s theo di th pht hnh, giao th cho ch th v yu cu k nhn. 234 2.3.2. Th tc thanh ton th

a/ Thanh ton tin hng ha dch v cho cc n v chp nhn th Vic tip nhn thanh ton bng th phi c hp ng tha thun gia NH pht hnh th hoc NH thanh ton th vi n v chp nhn th * Ti cc n v chp nhn th phi s dng my chuyn dng kt hp vi vic kim tra bng mt kim tra: 235 Tnh hp l, thi hn hiu lc ca th - i chiu s th ca KH vi thng bo v

danh sch th b t chi thanh ton ca NH - i chiu s tin thanh ton vi hn mc TT do NHTT quy nh - Kim tra giy CMND hoc h chiu ca ngi cm th xem c phi l ch th hay khng (nu c nghi ng) Nu th iu kin thanh ton, n v chp nhn th lp ha n thanh ton HH, DV, yu cu ch th k tn trn ha n, i chiu ch k ca ch th trn th (nu c). - 236

Ha n thanh ton c lp thnh 3 lin: - 1 lin gi cho ch th cng vi th - 1 lin lu ti n v chp nhn th - 1 lin km bng k cc ha n thanh ton (n v chp nhn th lp cui ngy hoc nh k theo tha thun vi NH) gi cho NH thanh ton th thanh ton * Ti ngn hng thanh ton th - Nhn c bng k km ha n TT ca n v chp nhn th - Kim tra iu kin TT th TT ngay cho n v chp nhn th.

237 2.3.3. Th tc thay i hn mc thanh ton ca th, gia hn s dng th * Th tc thay i hn mc thanh ton th Ch th c th yu cu ngn hng tng hn mc thanh ton th hoc gim hn mc thanh ton th vi iu kin phi lp giy ngh (theo mu ca NH) v km theo th np vo NH pht hnh th * Th tc gia hn s dng th: Ch th c th ngh NH gia hn s dng th vi yu cu phi lp giy ngh gia hn s dng th v km theo th np vo NH pht

hnh th. 238 2.4. Thanh ton bng th tn dng (TTD) TTD l th thc thanh ton theo mt NH theo yu cu ca KH pht hnh mt TTD cam kt TT tin cho bn bn nu bn bn xut trnh c b chng t chng minh cung cp hng ha theo ng quy nh ghi trong TTD. 239

2.4.1. Th tc m th tn dng - Ngi tr tin lp giy m TTD np vo NH phc v mnh (theo mu ca NH) - Ngi tr tin lp bn ng k ch k mu ca ngi c y quyn nhn hng - Nu ngi th hng m TK NH cng h thng vi ngi tr tin th NH ng m TTD - Nu ngi th hng m TK NH khc h thng th NH phc v ngi tr tin ch ng m TTD khi cc NH c tham gia thanh ton b tr vi nhau.

240 III. THANH TON GIA CC NGN HNG - Thanh ton qua NH Nh nc - Thanh ton b tr gia cc NH - Thanh ton thu h, chi h gia cc NH 241 3.1. Thanh ton qua NH Nh nc Thanh ton qua NHNN l vic thc hin thanh ton gia cc NHTM thng qua

ti khon ca cc NHTM m ti NHNN Khi , - NHTM ng vai tr l khch hng i vi NHNN - NHNN ng vai tr trung gian thanh ton gia cc NHTM tng t nh NHTM ng vai tr trung gian thanh ton gia cc khch hng. 242 3.2. Thanh ton b tr gia cc NH Vic thanh ton b tr gia cc NH do NHNN lm ch tr c thc hin theo cc vn bn quy nh hin hnh

ca NHNN Thanh ton b tr trc tip gia hai hay nhiu NH trn a bn huyn, th x khng c chi nhnh NHNN th chn mt NH lm ch tr v cc NH khc phi m TK ti NH ch tr thc hin vic thanh ton b tr. 243 3.3. Thanh ton thu h, chi h gia cc NH C th thc hin bng mt trong hai cch: - M ti khon tin gi mt NH khc

giao dch thanh ton (tng t nh trng hp cc NH m TKTG ti NHNN) - y nhim thu h, chi h gia cc NH c quan h thanh ton vi nhau theo hp ng y thc. 244 CHNG 9 HOT NG KINH DOANH NGOI T CA NGN HNG 245

I.TNG QUAN V NV KINH DOANH NGOI T (KDNT) 1. T chc hot ng kinh doanh ngoi t ca NH Kinh doanh ngoi t l nghip v mua v bn ngoi t ca NHTM nhm p ng nhu cu ngoi t cho DN Nghip v KDNT mang li thu nhp phi tn dng cho NH, gp phn a dng ha ngun thu nhp ca NH. 246

Nghip v KDNT c thc hin bi phng KDNT, gm 2 b phn: - B phn KDNT trn th trng quc t - B phn KDNT vi khch hng ni a Nhn vin phng KDNT c th ng vai tr: - Nh kinh doanh - dealers - Nh mi gii - brokers - Nh u c - speculartors - Nh kinh doanh chnh lch gi arbitrageurs. 247 2. Cc loi giao dch ngoi t - Giao dch giao ngay ngoi t

- Giao dch k hn ngoi t - Giao dch hon i ngoi t - Giao dch giao sau ngoi t - Giao dch quyn chn ngoi t - Giao dch kinh doanh chnh lch gi 248 3. Ri ro trong kinh doanh ngoi t Ri ro trong kinh doanh ngoi t l ri ro bin ng t gi - NH mua vo nhiu hn bn ra mt loi ngoi t khi NH ang trng thi dng ngoi t

Ri ro xy ra khi NT gim gi trong tng lai - NH bn ra nhiu hn mua vo mt loi ngoi t khi NH ang trng thi m ngoi t Ri ro xy ra khi NT ln gi trong tng lai. 249 Khi trng thi ca mt loi ngoi t no cha cn bng

NH phi tm cch tr v trng thi cn bng bng cch mua hoc bn ngoi t - Nu ang trng thi dng th bn ra Nu ang trng thi m th mua vo. -

250 II. KINH DOANH NGOI T TRN TH TRNG QUC T 1. C ch kinh doanh ngoi t vi th trng quc t NHTM phi c s cho php ca NHNN Phi tun theo quy nh v m TK v chuyn ngoi t ra nc ngoi Phng KDNT tuyn dng, hun luyn cc nhn vin KDNT NHTM t ra mt hn mc nht nh cho php nhn vin thc hin giao

dch. 251 2. Thng tin v t gi - Thng xut hin trn cc phng tin thng tin i chng: bo ch, truyn hnh, internet - Thng tin v tnh hnh kinh t, cn cn thng mi, cn cn thanh ton quc t, li sut, chnh sch tin t, gi du, gi vng - Cn phi c thu thp v phn tch hng ngy, hng gi lm c s cho vic d bo t gi trc khi ra lnh

mua hay bn. 252 3. D bo t gi - Gip hnh thnh k vng hp l v t gi ca ngoi t quyt nh mua hay bn Nhng thng tin c nh hng n t gi

Cc cng c d bo t gi K vng hp l v t gi ngoi t Quyt nh mua hay bn NT

t lnh mua hay lnh bn 253 3.1. Thng tin nh hng n t gi C nhiu thng tin nh hng t gi trong lm pht v li sut c xem l yu t nh hng trc tip n t gi Khi phn tch nh hng ca mt yu t no n t gi cn hiu r chiu

hng tc ng ca n i hi ngi phn tch phi am hiu thng tin, nm r tnh hnh th trng v c k nng phn tch. 254 3.2. Cc cng c d bo t gi * L thuyt cn bng sc mua - PPP - Gi nh khng c chi ph giao dch v cc yu t khc khng i - ng tin no c t l lm pht cao hn c

k vng s gim gi so vi ng tin kia M hnh d bo tng qut: 1 iUSD et e0 1 iEUR t et: t gi EUR/USD thi im t

e0: t gi EUR/USD hin ti iUSD: t l lm pht ca USD iEUR: t l lm pht ca EUR Thng thng t = 1 255 * Nhc im ca m hnh d bo ny: - Cho rng ch c lm pht tc ng trc tip n t gi - Cc yu t khc thng qua lm pht tc ng gin tip n t gi

Khng ng trn thc t nn hn ch mc chnh xc ca m hnh Hn na, t l lm pht thng cng b theo nm m nh kinh doanh cn d bo t gi vi thi hn ngn hn. 256 * L thuyt cn bng li sut - IRP S hiu li sut c th thu thp theo thi hn nm, thng, ngy nn d

bo t gi cho thi hn tng i ngn Cng thc tng qut: 1 rUSD et e0 1 rEUR t et: t gi EUR/USD thi im t e0: t gi EUR/USD

hin ti rUSD: li sut ca USD rEUR: li sut ca EUR Thng thng t = 1 257 *Nhn xt: - D bo t gi theo l thuyt cn bng li sut c nhng sai s nht nh do nh hng ca cc yu t khc khng c phn nh trong m hnh - Tuy nhin, m hnh d bo vn c ngha ch cho php da vo li

sut k vng t gi trong tng lai gia hai ng tin. 258 4. Quyt nh mua hay bn ngoi t - u gi giao dch cn im qua thng tin t gi ng ca ngy hm trc - K tip lt qua v thu thp nhng thng tin v s kin mi nht c nh hng n t gi - Sau , x l v phn tch thng tin d bo t gi v hnh thnh k vng hp l v t gi - Vi t cch nh kinh doanh phi quyt

nh v t lnh mua hay bn ngoi t. 259 5. Cc loi lnh giao dch 5.1. Lnh th trng Market orders L loi lnh mua hay bn mc gi th trng 5.2. Lnh gii hn Limit orders - L lnh t mua hoc bn mt mc gi no do nh kinh doanh ch ra - Cha hai yu t: gi c v thi hiu

260 + Gi c l mc gi m nh kinh doanh mun mua hoc bn ngoi t + Thi hiu ca lnh c hai kiu: - GTC (good till cancelled): lnh vn cn hiu lc trn th trng cho n khi no nh kinh doanh quyt nh hy lnh - GFD (good for the day): lnh vn cn hiu lc trn th trng cho n ht ngy giao dch. 261

5.3. Lnh dng Stop orders - L loi lnh t mua hoc bn, ging lnh gii hn - Thng c s dng hn ch l VD: t gi USD/VND: 16.840 16.850 - D on gi USD ln - Mua 100.000 USD: 16.850 cho 1 USD - Hn ch l nu USD xung gi mc 16.810 t lnh dng mc gi ny - Nu USD xung n mc 16.810 th lnh mua dng chuyn thnh lnh bn. 262

5.4. Lnh OCO order cancels other - Kt hp hai lnh: lnh gii hn v lnh dng - Hai lnh c gi c v thi hiu c t chn trn v di mc gi hin ti - Khi no mt trong hai lnh c thc hin th lnh kia s b hy b. 263 VD: T gi USD/VN: 16.840 16.850 Nh kinh doanh mun c giao dch

100.000 USD - Mun mua nu gi ln n 16.890 - Mun bn nu gi xung n 16.810 Vi lnh OCO, nh KD yu cu nhn vin giao dch rng: - Nu gi ln n 16.890 th s mua 100.000 USD, lnh bn b hy - Nu gi xung n 16.810, lnh bn c hiu lc, lnh mua b hy. 264 6. Phng tin giao dch - Giao dch qua in thoi: t lnh mua, bn bng li qua in thoi

- Giao dch qua mng: t lnh mua, bn bng cch click vo cc lnh c sn trn mn hnh. 265 III. KINH DOANH NGOI T VI KHCH HNG NI A * Mc tiu: p ng nhu cu mua bn ngoi t ca khch hng v tm kim li nhun cho ngn hng 1. T chc giao dch Thc hin thng qua phng KDNT ca NHTM

Thng qua in thoi hoc trc tip giao dch ti phng KDNT. 266 2. La chn khch hng tim nng NHTM giao dch ngoi t vi khch hng: - DN c hot ng xut nhp khu - Khch hng c nhn: ch bn ngoi t cho KH c nhn khi c giy php mua ngoi t do NHNN cp Khch hng tim nng trong giao dch ngoi t l cc DN c hot ng xut nhp khu.

267 3. Cc loi giao dch - Giao dch giao ngay ngoi t - Giao dch k hn ngoi t - Giao dch hon i ngoi t - Giao dch quyn chn ngoi t 268 3.1. Giao dch giao ngay ngoi t Spot L nghip v mua bn ngoi t giao ngay vi t gi c xc nh ti thi im k hp ng

VD: t gi USD/VND: 16.840 16.850 - KH mua USD vi gi: 16.850 cho 1 USD - KH bn USD vi gi: 16.840 cho 1 USD 269 3.2. Giao dch k hn ngoi t Forward - L giao dch mua bn ngoi t m mi iu kin ca n c xc nh ti thi im k hp ng nhng s c thc hin sau mt thi hn nht nh trong tng lai - Bin php ngn nga v hn ch

ri ro v hi oi - NH cn c vo t gi giao ngay v li sut ca hai ng tin giao dch xc nh t gi k hn 270 TG CV RVND RUSD Fm S m S m n 360 *100 CV

TG RVND RUSD Fb S bSb n 360 *100 Fm: t gi mua k hn RVNDTG: li sut tin gi VND Fb: t gi bn k hn

RUSDTG: li sut tin gi USD Sm: t gi mua giao ngay Sb: t gi bn giao ngay RVNDCV: li sut cho vay VND RUSDCV: li sut cho vay 271

3.3. Giao dch hon i ngoi t Swap - p ng nhu cu giao dch ngoi t ca KH hai thi im hin ti v tng lai - L s phi hp gia mua bn giao ngay v mua bn c k hn. 272 3.4. Giao dch quyn chn L hp ng gia NH v KH cho php ngi mua c quyn nhng khng bt buc c mua hoc bn mt s lng ngoi t no t gi xc

nh trc trong mt thi hn nht nh Quyn chn chia hai loi: - Quyn chn mua - Quyn chn bn 273 Hp ng giao dch quyn chn gm: - Ngi bn quyn - Ngi mua quyn - Loi quyn: chn mua hay chn bn - Kiu quyn: M hay Chu u - S lng ngoi t

- T gi thc hin - Thi gian hiu lc ca quyn chn - Ph mua quyn. 274 - - KH mua quyn chn: c nhn hoc doanh nghip Mc tiu: * Kinh doanh kim

li * Bo him ri ro t gi D on t gi ngoi - Cng ty c hp ng xut khu t so vi VND s: + Xung gi mua quyn chn bn + Ln gi mua quyn chn

bn - Cng ty c hp ng nhp khu 275 VD: Hin t gi EUR/USD l 1,2412 82 - Khch hng G d bo 3 thng na EUR s ln gi so vi USD - KH G c th u c bng cch mua 100.000 EUR ngay vi gi hin ti, ch sau 3 thng khi EUR ln gi s bn li, nhng hin KH G khng c tin mua EUR - to iu kin cho KH G th thi

vn, ACB cho cho G hp ng quyn chn mua nh sau: 276 - Ngi bn quyn: ACB Ngi mua quyn: G Loi quyn: chn mua Kiu quyn: kiu M S lng ngoi t: 100.000 EUR T gi thc hin: 1,2502 Thi hn hiu lc: 90 ngy Ph mua quyn: 0,02 USD cho mi

EUR 277 Vi t gi thc hin l 1,2502 v ph mua quyn l 0,02 im ha vn = 1,2502 + 0,02 = 1,2702 * EUR ln gi so vi USD: - Cha vt qua im ha vn: 1,2602 + Thc hin quyn chn: Li: (1,2602 1,2502) x 100.000 = 1.000 Tr ph mua quyn: 0,02 x 100.000 = 2.000 L: 2.000 1.000 = 1.000 USD

+ Khng thc hin, l: 2.000 USD (ph) 278 - Vt qua im ha vn: 1,2770 + Quyn chn n hn, thc hin hp ng: Li: (1,2770 1,2502) x 100.000 = 2.680 Tr ph mua quyn: 2.000 Li: 2.680 2.000 = 680 USD + Quyn chn cha n hn: @ Thc hin hp ng kim li @ Tip tc ch 279

* EUR xung gi so vi USD: - Quyn chn cha n hn, tip tc ch - Quyn chn n hn: + Khng thc hin quyn mua + L: 2.000 USD = ph mua quyn. 280 ng biu th li - l ca ngi mua quyn chn mua Li - l

Gi thc hin 0 L ph Li l lc o hn T gi hi oi Gi thc hin + l ph

281 ng biu th li - l ca ngi mua quyn chn bn Li - l Gi thc hin 0 L ph T gi hi

oi Gi thc hin - l ph Li l lc o hn 282 CHNG 10 NGN HNG TRUNG NG V NGHIP V PHT HNH TIN

283 I. S PHT HNH TIN T CA NHTW 1. Vic pht hnh tin t ngy xa Tin giy lu hnh l tin giy kh hon cho nn vic pht hnh tin giy b rng buc cht ch vo khi lng vng d tr ngn hng. 284 2. Vic pht hnh tin t ngy nay

Vic pht hnh tin do NHTW m nhn da trn nhu cu thc t ca nn kinh t ch khng da trn cn bn vng a/ Cn bn pht hnh tin L nhu cu lm xut hin mt khi lng hng ha dch v gi vng cho sc mua ca tin t. 285 b/ Cng cuc chun b pht hnh NHTW phi thc hin mt s cng vic sau: - Tnh ton xc nh ngch s gi tr v

c cu tin ln, tin nh cho hp l - In v c sn tin t thay th ton b s lng tin t ang lu hnh - Bo qun tin d tr pht hnh nghim ngt v sn sng cung ng tin cho pht hnh khi cn thit. 286 3. Cc trng hp pht hnh tin a/ Pht hnh tin qua ng chnh ph Gi a: s thu ca chnh ph b: s chi ca chnh ph M: khi lng tin t lu hnh

- Nu a = b: Ngn sch cn bng Khi lng tin t: M + a b = M - Nu a < b: Bi chi ngn sch, th CP: 287 + Vay n ca dn bng vic pht hnh tri phiu v cng tri Khi lng tin t vn nh c + Vay n ca NHTW b p thiu ht ngn sch NHTW thc hin pht hnh tin qua ng chnh ph v khi tin t M

tng ln. 288 b/ Pht hnh tin qua ng NHTG Bng vic NHTW cho NHTG vay khi: - NHTG lm vo tnh trng kh khn - NHTG c nhu cu m rng tn dng vt qua kh nng ngun vn NHTW pht hnh tin vo lu thng. 289

c/ Pht hnh tin qua ng th trng m NHTW can thip vo th trng m bng cch mua chng khon trn th trng m ngha l NHTW c pht hnh tin t d/ Pht hnh tin qua ng th trng vng v th trng hi oi Gi c trn TT vng v TT hi oi din bin rt si ng c nh hng su sc n gi c TT hng ha v hot ng ca ton b nn KT NHTW phi can thip vo TT ny khi cn. 290

Khi NHTW bn vng v ngoi t th thu ht bt tin t lm khi tin t gim xung - Khi NHTW mua vng v ngoi t th pht hnh tin t vo lu thng lm khi tin t tng ln Mun vy, NHTW phi to lp d tr vng v ngoi t, c cc cng dng: + L phng tin NHTW can thip vo TT tin t, TT vng v TT hi oi + L phng tin chng lm pht + o lng sc khe ca nn KT. -

291 II. C CH TO RA BT T CA NHTM 1. Quan nim v khi tin t * Lng tin mnh (H): H = tin mt + d tr trong ngn hng * Lng tin giao dch (M1): M1 = tin mt + tin gi khng k hn Ngoi ra, cn c: M2 = M1 + ti khon tin gi c k hn M3 = M2 + tn dng

Trong : M1 l quan trng nht 292 2. C ch to ra bt t qua NV cho vay v tin gi ca cc NHTM - T vic nhn k thc, NHTM c ngun vn cho vay - Khi cho vay, NHTM to ra tin gi khng k hn hay cn gi l bt t VD: Gi s ban u: - Ton b lng tin quy c m NHTW pht hnh vo nn kinh t l 1.000 ng - T l d tr chung l 10%

- Lng tin ny nm trong tay mt s ngi c tm gi l khch hng A Qu trnh to tin ca NHTM th hin qua bng sau: 293 NGN HNG Tin D Cho NH tr vay Ban

u H = 1.000 KHCH HNG Tn Tin Gi mt NH KH A 200

800 Vng 1 800 80 720 B 20

700 Vng 2 700 70 630 C

130 500 Vng 3 500 50 450 D

450 0 Tng s 2.00 0 200 800

294 Khch hng A gi 200 tin mt chi tiu, cn 800 gi vo NH di dng tin gi thanh ton (c th dng sc) Con s 800 chnh l khon tin ngn hng u tin c to ra NH trch li 10% (80) d tr, cn 720 cho KH B vay KH B gi li 20 tin mt, cn 700 gi vo NH di dng TGTT Con s 700 chnh l khon tin ngn hng c tip tc to ra Qu trnh c tip tcn KH D th kt

thc 295 T bng trn, cho thy: Tin mnh (H) = tin mt + d tr = 800 + 200 = 1.000 () Tin giao dch (M1) = tin mt + tin NH = 800 + 2000 = 2.800 () Vy, t 1000 tin mnh do NHTW pht hnh ban u, qua hot ng ca NHTM to ra lng tin giao dch ln n 2800.

Nu lng tin gi khng k hn vo NHTM cng nhiu th lng tin giao dch trong nn KT s c to ra cng nhiu. 296 * S nhn ca tin L h s phn nh khi lng tin c to ra t mt n v tin mnh T VD trn, ta c: M1 = K M x H KM = M 1 / H

VD: KM = 4, c ngha l: T 1 ng tin do NHTW pht hnh s to thnh 4 ng tin trong giao dch. 297 298 CHNG 12 LM PHT 299 I. CC LUN IM KHC NHAU V LM

PHT c 2 quan im v lm pht: - Lm pht l s trn ngp tin tha trong lu thng dn n s gia tng gi c hng ha - Lm pht l s suy gim qu ng trong sc mua ca ng tin. Sc mua ca ng tin c o lng bi s bin i nghch o ca mc vt gi chung. Lm pht lm cho gi c hng ha gia tng. 300

II. NGUYN NHN CA LM PHT 1. Nhng nguyn nhn lin quan n s cu Khi cu v hng ha, dch v tng qu mc cn thit lm cho s cung khng p ng kp, do 2 nhn t: S lng tin t M gia tng Tc lu thng tin t V gia tng C 2 yu t M v V u gia tng 301 C nhiu nguyn nhn khin cho M gia tng nhng thng xy ra l do

thiu ht ngn sch CP vay mn ca NHTW gia tng khi lng tin t - Tm l thch tiu dng hay tit kim ca dn chng gia tng V, nu: + Dn chng thch tit kim: V gim + Dn chng thch tiu dng: V tng - 302 2. Nhng nguyn nhn lin quan n s cung Cung v hng ha, dch v gim hay tng

khng kp s cu, do: - Nn kinh t i gn n mc ton dng - C yu t mc nghn: nn kinh t gp tr ngi khng th gia tng sn xut, do: + Yu t sn xut b mt cn i: tha ni ny, thiu ni khc + Thu kha nng n, chng cho + Chnh sch xut nhp khu vng mc + Th tc hnh chnh phin toi. 303 III. HU QU CA LM PHT 1. Gi c tng i sng kinh t tr

nn kh khn hn - Do s lng tin t gia tng qu nhiu - Khi lng hng ha khng tng hoc gim st Sc mua ng tin gim Gi c hng ha tng cao i sng ngi dn ngy cng kh khn hn. 304 2. Trt t kinh t b ri lon Gi tng u c tch tr hng ha khan him chp nhn mua bng

mi gi - Trt t bnh thng: Trn th trng nh tiu th l vua - Lm pht lm trt t kinh t b ri lon: Nh cung ng l vua trn th trng 305 3. Tnh trng phn phi li thu nhp qua gi c Lm pht nh l mt th thu v hnh nh vo thu nhp n nh ca nhng ngi n lng

Doanh nghip c c hi kim c li nhun i vi cc mt hng tn kho. 306 4. Nhng kh khn v ti chnh - Gy bt li cho ch n i vi nhng khon cho vay trc khi lm pht - Hot ng tn dng kh khn - ng tin mt gi nn khng thc hin tt chc nng thc o gi tr 5. a v kinh t quc gia suy yu trn th trng quc t T gi hi oi gia tng chuyn dch

ngoi t v ti sn ra nc ngoi nhiu hn d tr vng v ngoi t gim st. 307 IV. BIN PHP CHNG LM PHT 1. Nhng bin php lm gim bt s cu a/ Bin php tin t Do NHTW tin hnh thng qua vic qun l v s dng cc cng c v chnh sch tin t: Tht cht tin t: tng t l d tr bt buc, tng li sut ti chit khu, hn ch cung cp tn dng

Huy ng tin gi: tng li sut tit kim Bn vng v ngoi t. 308 b/ Bin php ti chnh - Hn ch chi tiu ngn sch: gim chi ph quc phng, gim bin ch, chng lm pht - Tng thu ngn sch: chng tht thu thu, vay n ca dn chng 309

2. Nhng bin php tng s cung a/ Nhp khu - Cc mt hng ang thiu v ln gi - Hng nhp khu: hng ha tiu dng, nguyn liu sn xut hng tiu dng L bin php cp thi, hu hiu ngay nhng li di chng: + Lm hao ht d tr vng v ngoi t + Pht sinh n nc ngoi chng cht + To thi quen thch tiu dng hng ngoi nhp cho dn chng bt li cho SX. 310

b/ Gia tng sn xut trong nc - L bin php c bn nht trong chin lc chng lm pht - Gia tng vng chc khi lng HH, DV - Do gi c tng hng ngy, hng gi v li sut tn dng rt cao nn kh khn tng sn xut Kt hp nhp khu n nh gi c v gia tng sn xut to c s vng chc chng lm pht Kt hp hi ha cc bin php nhm t mc tiu trc mt v lu di.

311 CHNG 13 CHNH SCH TIN T QUC GIA 312 I. NHNG MC TIU CA CHNH SCH TIN T CSTT do NHTW thc thi trn c s tng hay gim khi tin t ty theo tnh hnh kinh t nhm t nhng mc tiu nht nh

CSTT c 2 mc tiu: Mc tiu tin t Mc tiu kinh t 313 1. Mc tiu tin t a/ iu ha khi tin t MV = PY (PT.T) - NHTW phi: Kim sot vic pht hnh tin

Kim sot d tr ca NHTM Theo di t l gia s d tr v tin gi huy ng c ca NHTM. 314 b/ Kim sot tng s thanh ton bng tin Ngoi yu t khi lng tin t (M) cn c yu t tc lu thng tin (V) tc ng n vt gi Kim sot tng s lng tin t dng chi tr trong cc cuc giao dch Ch thc hin d dng nu tng

s thanh ton qua NH chim t trng ln. 315 c/ Bo v gi tr quc ni ca ng tin Gi tr quc ni l sc mua i ni c nh gi qua gi c hng ha trong nc bo v s n nh gi tr quc ni th cn phi n nh vt gi ni chung S gia tng hay st gim qu mc ca vt gi u c tc hi n s n nh gi tr quc ni ca ng tin v l biu hin

ca s thng trm kinh t. 316 d/ n nh gi tr quc ngoi ca ng tin Gi tr quc ngoi ca ng tin l sc mua i ngoi c o lng bi t gi hi oi th ni CSTT cn nhm n mc tiu n nh t gi hi oi gp phn n nh nn kinh t. 317

2. Mc tiu kinh t - Tng trng kinh t - Tng mc nhn dng - Gim thiu nhng thng trm chu k kinh t. 318 II. VN DNG CC CNG C CA CHNH SCH TIN T 1. i vi ngn hng trung gian v th trng tin t Thay i d tr bt buc Thay i iu kin, li sut chit

khu v ti chit khu Vn dng chnh sch th trng m Kim sot tn dng chn lc. 319 2. Vn dng CS li sut tin vay v li sut tin gi NH - C tc dng cng chiu - C 2 cch tc ng: + Tc ng gin tip: thng qua li sut ti chit khu + Tc ng trc tip: NHTW n nh li sut tin gi ti thiu v li sut

cho vay ti a. 320 3. i vi khu vc tin t i ngoi a/ D tr ngoi hi NHTW to lp v qun l d tr ngoi hi nhm bo v gi tr quc ngoi ca ng tin b/ Can thip vo th trng ngoi hi hay TT hi oi - NHTW tc ng trc tip thng qua qu bnh n ngoi hi n cung cu NT

- Gin tip thng qua NHTM. 321 c/ Chnh sch ngoi hi - CS ngoi hi t do: t do chuyn i n v tin t quc gia vi mc kim sot hn hp - CS c quyn ngoi hi: bt buc c nhn, t chc: + Bn ngoi t cho NH c php kinh doanh ngoi hi + Mua ngoi t theo mt t l do NHTW quy nh. 322

d/ S dng t gi hi oi nh n by thc hin CSTT T gi hi oi l gi i ca mt ng tin nc ny ly ng tin nc khc - T gi thp: khuyn khch nhp khu, bt li cho xut khu - T gi cao: khuyn khch xut khu, bt li nhp khu. 323 4. Vn dng CSTT i i vi chnh

sch ti kha - CSTT c hiu qu phi kt hp ng b vi CS ti kha - CS ti kha bao gm 2 chnh sch: + CS ngn sch + CS thu kha 324

Recently Viewed Presentations

 • System Software and Operating Systems

  System Software and Operating Systems

  System Software and Operating Systems Chapter 8 in Discovering Computers 2000 (Shelley, Cashman and Vermaat) Hardware vs. Software Software within Hardware Interface The various levels BIOS BIOS (cont.) BIOS (cont.) Device Drivers The Vast In-Between Utilities Utilities (Cont.) Utilities and...
 • Advanced Computer Networks (ACN) - 545

  Advanced Computer Networks (ACN) - 545

  Calibri Arial Corbel Wingdings 2 Wingdings Wingdings 3 Bookman Old Style Custom Design 1_Custom Design Module 1_Module 2_Module 3_Module 4_Module 5_Module 6_Module Introduction to ACN Lecture o1 Advanced Computer Networks (ACN) 545 Today's Agenda Assessment Criteria Reference Books Session Outcomes...
 • 2002 NFHS Softball Rules Changes

  2002 NFHS Softball Rules Changes

  NFHS EXPERIMENTAL RULE COMMITTEE REQUEST NFHS Softball Rules Committee requested states to experiment with the DP Rule. ... THE LINEUP CARD The DP is an offensive player and must be listed in one of the nine batting positions THE LINEUP...
 • The Dust Bowl of the 1930s An Environmental

  The Dust Bowl of the 1930s An Environmental

  The Dust Bowl of the 1930s An Environmental Disaster in the Midst of the Great Depression Background The Great Plains Dry grasslands between Mississippi River and Rocky Mountains Mostly used for cattle ranching and grains World War I Demand for...
 • N A S I S Y L A

  N A S I S Y L A

  DNR Garmin - Verified points with satellite imagery and field notes. Route creation - Routes were drawn with "Edit" toolbar - Green (0-5% slope), yellow (5-10% slope), red (over 10% slope) results. The result of GeoTex's efforts is an accurate,...
 • Ugandan Forestry - Bibliotheca Alexandrina

  Ugandan Forestry - Bibliotheca Alexandrina

  Ugandan Forestry . PRESENTED BY . ... Savanna is the most abundant kind of vegetation in Uganda. Fig. below shows a forest/savanna mosaic at medium altitudes. ... Woodland may be a climax vegetation or a stage of succession towards forest...
 • hjkjhkjhLeading the Post Observation Conference

  hjkjhkjhLeading the Post Observation Conference

  Stronge Model, 2001, 2007 ... How do you do teacher observations and the post observation conference? ... Recommended practice in teacher evaluation empowers the teacher and calls for collaborative effort between teachers and between the teacher and administrator to help...
 • AP World History Chapter 3

  AP World History Chapter 3

  Demobilization (10 Jan 1919) Churchill his first day in office as Secretary of State of War, began to draft demobilization plans. (15 Jan 1919) 5,000 British troops mutiny in Calais and demand demobilization.