Slajd 1 - SGGW

Slajd 1 - SGGW

7. Grunt Zbrojony Zasady Obliczania Gruntu Zbrojonego Wkadki Z Geowkniny Gwodziowanie Zasady Obliczania Gruntu Zbrojonego ciany oporowe z gruntu zbrojonego mona stosowa we wszystkich rodzajach budownictwa. Dua odporno na odksztacenia podoa pozwala posadawia je na gruntach ciliwych Schemat ciany oporowej z gruntu zbrojonego

Nachylenie terenu Zagbienie minimalne Dmin m 1 = 0 o ho / 20 1 = 18o ho / 10 1 = 27o

ho / 7 1 = 34o ho / 5 Zagbienie minimalne ciany oporowej w gruncie Obliczanie konstrukcji z gruntu zbrojonego Sprawdzanie Statecznoci Gruntu Zbrojonego

ZEWNTRZNEJ ze wzgldu na polizg wzdu podstawy i nono podoa WEWNTRZNEJ ze wzgldu na siy rozcigajce zbrojenie i kotwice zbrojenie w gruncie OGLNEJ

ze wzgldu na moliwo osuwisk wzdu potencjalnych powierzchni zniszczenia gruntu wskutek cinania Sprawdzenie statecznoci zewntrznej Konstrukcja z gruntu zbrojonego jest traktowana jako jednolity masyw obciony siami wewntrznymi i zewntrznymi Obcieniami wewntrznymi s: ciar wasny masywu i wypr wody (gdy konstrukcja bdzie zalana lub zalewana wod), sia bezwadnoci (gdy konstrukcja bdzie w rejonie trzsie

ziemi). Obcieniami zewntrznymi s: parcie zasypki utrzymywanej w rwnowadze przez masyw zbrojony, obcienia stae i zmienne dziaajce na naziom masywu lub/i w jego bliskim ssiedztwie, siy odporu gruntu. Sprawdzenie statecznoci zewntrznej Stateczno konstrukcji ze wzgldu na polizg Stateczno konstrukcji ze wzgldu na polizg wzdu podstawy bdzie zapewniona, gdy zostan spenione nastpujce warunki:

RhF 3 R tg1k / m Lc1k / mc RhF 3 R tg fk / m Lcfk / mc oraz gdzie: Rh, Rv skadowa pozioma i pionowa wypadkowego obcienia w podstawie konstrukcji z gruntu zbrojonego, 1k, c1k charakterystyczne wartoci kta tarcia wewntrznego i spjnoci gruntu w masywie zbrojonym, fk, cfk charakterystyczne wartoci kta tarcia wewntrznego i spjnoci gruntu podoa, L dugo warstw zbrojenia gruntu (w konstrukcji o przekroju prostoktnym), F3 wspczynnik materiaowy metody,

m - czstkowy wspczynnik bezpieczestwa stosowany do tang ; w przypadku standardowej kombinacji obcie wynosi 1,20, a w przypadku kombinacji wyjtkowej 1,10, mc czstkowy wspczynnik bezpieczestwa stosowany do c; w przypadku standardowej kombinacji obcie wynosi 1,65, w przypadku kombinacji wyjtkowej 1,50. Sprawdzanie statecznoci ze wzgldu na nono podoa Sprawdzenie ze wzgldu na nono podoa polega na stwierdzeniu spenienia nastpujcej nierwnoci qref q fu / mq gdzie: qfu nono graniczna podoa kPa mq czciowy wspczynnik bezpieczestwa nonoci podoa masywu zbrojonego,

przyjmowany 1,50, qref = F3Rv/(L-2Mb/Rv) obcienie podoa masywem gruntu zbrojonego, kPa. W przypadku konstrukcji z pionow cian czoow L H m Rv, L oznaczenia podane wyej, Hm jak na rysunku, Mb moment wypadkowy w rodku podstawy konstrukcji z gruntu zbrojonego, z pominiciem wspczynnika metody F3, kNm/m. Sprawdzenie Statecznoci Wewntrznej Celem jest stwierdzenie, czy naprenia rozcigajce w zbrojeniu masywu gruntowego bd w zakresie dopuszczalnym oraz, czy opory kotwienia zbrojenia

bd odpowiednio wiksze, ni siy, ktre wycigaj zbrojenie z gruntu. Najpierw okrela si lini maksymalnych rozciga zbrojenia gruntu. Maksymalne rozciganie, na 1 m wzdu obudowy jest rwne: t m h sv gdzie: ha rozstaw w pionie warstw zbrojenia m, h = Kv + qh - maksymalne naprenie poziome w analizowanej warstwie zbrojenia (w linii maksymalnych rozciga) spowodowane ciarem jej nadkadu, kPa. Wspczynnik K zaley od gbokoci (z) pooenia warstwy zbrojenia w masywie gruntowym: - gdy z z0, to K(z) = Ka11,6 (1-z/z0) + z/z0

- gdy z z0, to K(z) = Ka1 gdzie: z0 = 6 m, Ka = tg2(/4 - 1k/2) wspczynnik parcia czynnego dla masywu gruntu zbrojonego, 1 wspczynnik ksztatu, przyjmowany: 1 = 1,0 w przypadku zbrojenia gruntu tamami (paskownikami), Naprenie pionowe v w poziomie (z) okrela si podobnie, jak w przypadku sprawdzania statecznoci zewntrznej, tzn. obliczajc wypadkowe obcie (powyej analizowanej warstwy) i rozkadajc je zgodnie z zasad Meyerhofa na szeroko (L(z) 2ex). W przypadku pionowej obudowy v ( z ) Rv ( z ) /( L( z ) 2e x ) vq

gdzie: Rv (z) wypadkowa obcie w poziomie (z) kN/m, L(z) dugo elementu zbrojcego w poziomie (z) m, ex = M(z) / Rv(z), M(z) moment przewracajcy w poziomie (z), w rodku warstwy zbrojenia; jest on wypadkowym wszystkich momentw powodowanych przez obcienia przyoone powyej poziomu (z), z uwzgldnieniem ich rozoenia kNm/m, vq naprenie pionowe wskutek obciania nazizmu konstrukcji z gruntu zbrojonego, z uwzgldnieniem rozoenia tego obcienia kPa. Gdy konstrukcja z gruntu zbrojonego bdzie obciona siami poziomymi poprzecznymi do obudowy (np. wskutek parcia hydrostatycznego lub hamowania na naziomie), wtedy naley uwzgldni rozcigania zbrojenia gruntu spowodowane tymi siami.

Naprenie rozcigajce przy obudowie konstrukcji oblicza si wzorem t p ( K i vi hq )ha gdzie: K, ha podano wyej, i wspczynnik zaleny od podatnoci obudowy i pooenia linii maksymalnych rozciga; jego warto zmienia si odpowiednio do gbokoci i w przypadku budw pionowych wynosi: io = 0,75 dla bardzo odksztacalnych obudw (metalowych i z geosiatek, if = 2), = 0,85 dla umiarkowanie odksztacalnych obudw (z prefabrykatw betonowych, if = 1), = 1,00 dla sztywnych obudw (z betonowych pyt o dugoci rwnej wysokoci konstrukcji, if = 0),

if wskanik sztywnoci obudowy, vi naprenie pionowe odpowiadajce funkcji i; dla konstrukcji oporowych wynosi i = 1,0, dla przyczkw i = 2,0 kPa. Sprawdzenie bezpieczestwa kadej warstwy zbrojcej ze wzgldu na zerwanie polega na stwierdzeniu, e bd spenione nastpujce nierwnoci: F3tm rck/mt F3tp rak/mt gdzie: tm, tp maksymalne rozcigania zbrojenia podane wyej, rck = Acd r wytrzymao charakterystyczna warstwy zbrojenia kN/m, rak = Aad r wytrzymao charakterystyczna warstwy zbrojenia w poczeniu z obudow kN/m,

Acd pole przekroju warstwy zbrojenia m2/m, Aad pole przekroju zbrojenia w poczeniu z obudow m2/m, r wytrzymao zbrojenia na rozciganie kPa, mt czciowy wspczynnik bezpieczestwa ze wzgldu na zerwanie warstwy zbrojcej, przyjmowany 1,50 dla konstrukcji standardowych oraz 1,65 dla szczeglnych (tzn. ktrych wczeniejsza nieprzydatno uytkowa ni przyjto w projekcie moe mie bardzo niekorzystne nastpstwa albo, ktrych szczegowe inspekcje lub naprawy spowoduj W kadej warstwie zbrojenia oraz, gdy konieczne, to take w linii maksymalnych rozciga musi by speniona nastpujca nierwno: F3tm rf/mf gdzie: F3, tm, rf podano wyej,

mf czciowy wspczynnik bezpieczestwa kotwienia zbrojenia przyjmowany 1,20 w przypadku konstrukcji standardowych, 1,30 konstrukcji szczeglnych. Obudowa konstrukcji z gruntu zbrojonego musi odpowiada nierwnoci: F3tp rpk/mp rpk charakterystyczna wytrzymao obudowy w punktach poczenia ze zbrojeniem kN/ m, mp czciowy wspczynnik bezpieczestwa wytrzymaoci obudowy przyjmowany 1,65 w przypadku obudw betonowych i 1,50 obudw metalowych. Sprawdzenie Statecznoci Oglnej Uwzgldnia si wszystkie

potencjalne powierzchnie zniszczenia gruntu oraz przeciwdziaanie osuwiskom przez jego wytrzymao na cinanie wzdu tych powierzchni i zwikszenie statecznoci gruntu przez warstwy zbrojenia przecite powierzchniami zniszczenia W przypadku gruntu jednorodnego potencjalna powierzchnia zniszczenia ma zwykle ksztat cylindryczny Maksymalna warto rozcigania zmobilizowana w zbrojeniu w miejscu

przecicia powierzchni zniszczenia jest ograniczona przez tarcie grunt zbrojenie, ktre moe by zmobilizowane poza t powierzchni, wytrzymao zbrojenia, wytrzymao obudowy w poczeniach ze zbrojeniem, zwikszon o warto tarcia wzdu elementw zbrojcych, zmobilizowan midzy poczeniami z obudow i rozpatrywan powierzchni zniszczenia. Rozciganie ma bezporedni wpyw na stateczno konstrukcji i moe mie wpyw poredni, poniewa powoduje naprenia w masywie gruntu zbrojonego. Udzia zbrojenia gruntu w utrzymaniu oglnej statecznoci konstrukcji wyraaj siy FR wystpujce w kadej warstwie zbrojenia przecitej przez powierzchni zniszczenia. Siy te odpowiadaj rozciganiem wystpujcym z obu stron tej powierzchni:

FR rs gdzie: - obejmuje wszystkie warstwy zbrojenia przecite przez powierzchni zniszczenia, rs min rck/mt; rfe/mf; rpk/mp; rfi/mf - oznaczenie funkcji rs wytrzymao warstwy zbrojenia poza powierzchni zniszczenia kN/m, rfi opr tarcia warstwy zbrojenia na jej odcinku midzy obudow i powierzchni zniszczenia kN/m, rfe opr tarcia warstwy zbrojenia poza powierzchni zniszczenia kN/m, mt, mp, mf czciowe wspczynniki bezpieczestwa. W analizie statecznoci oglnej naley uwzgldni wszystkie potencjalne kombinacje obcie

- standardow (stan graniczny nonoci) S d F 3 S F 1G Gmax f 1G Gmin F 1Q1Q1 Fw Fw FR FR FT FT F 1Q1 Soi Qi - przypadkow (stan graniczny nonoci) S d S Gmax Gmin FA FR FW FT 1i Q1 2i Qi W tych wzorach:

Sd, S wypadkowe kombinacji obcie, Gmax, Gmin obcienia stale (Gmax, gdy niekorzystne, Gmin, gdy korzystne) Q1 obcienie zmienne podstawowe, Qi dodatkowe (i 1), FA, FR, FW, FT odpowiednio obcienia: wyjtkowe (rzadkie), warstwy zbrojenia, hydrostatyczne, kotwy gruntowej (gdy kotwy s stosowane, np. do wzmocnienia podoa konstrukcji usytuowanej na zboczu), 1i, 2i mnoniki obcienia: przyjmowane w wyjtkowych kombinacjach obcie: do obcienia podstawowego (Q1) oraz dodatkowego (Qi), uwzgldniajce stopie prawdopodobiestwa jednoczesnego wystpienia dwch lub kilku obcie zmiennych. Naley sprawdzi spenienie warunku rwnowagi momentw: M(Sd) M(d) gdzie: M(Sd) moment przewracajcy powodowany przez obcienia konstrukcji kNm/m,

M(d) moment utrzymujcy konstrukcj powodowany przez wytrzymao na cinanie gruntu wzdu powierzchni zniszczenia kNm/m. Sprawdzenie statecznoci ze wzgldu na nonoci podoa Polega na oszacowaniu wartoci deformacji, ktre wystpi po zbudowaniu konstrukcji z gruntu zbrojonego. Konstrukcje te charakteryzuj si du podatnoci, ale gdy wystpi znaczne deformacje, to mog niekorzystnie oddziaa na budowle oparte na zbrojonym masywie lub znajdujce si w bliskim ssiedztwie. Przyczyny deformacji masywu zbrojonego mog by wewntrzne lub zewntrzne (osiadania i konsolidacja). Poniewa zbrojenie jest praktycznie nierozcigliwe, dlatego uwglenia si w projekcie tylko przyczyny zewntrzne.

Oszacowanie osiada ma na celu wykazanie, e spowodowane nimi deformacje bd w zakresie dopuszczalnym dla budowli opartych na konstrukcji z gruntu zbrojonego i znajdujcych si w zasigu wpywu deformacji podoa. W obliczeniach osiada uwzgldnia si tylko kombinacje obcie staych i prawie staych.

Recently Viewed Presentations

 • Operations and Algebraic Thinking OA K-2

  Operations and Algebraic Thinking OA K-2

  OPERATIONS AND ALGEBRAIC THINKING K-2 LEARNING INTENTIONS Understand strategies that can be used to solve various problem situations. Understand strategies that can be used to develop number fluency. GRADE 1: CONTENT STANDARD 1.OA.6 Add and subtract within 20, demonstrating fluency...
 • Use of Mobile Technology for Data Collection in Zimbabwe

  Use of Mobile Technology for Data Collection in Zimbabwe

  Use of Mobile Technology for Data Collection in Zimbabwe Experiences Gained and Lessons Learnt By Rodgers M. Sango Zimbabwe National Statistics Agency (ZIMSTAT) Addis Ababa, Ethiopia: 13 to 16 October 2015. Experiences Gained TRI not properly scrutinised prior to recommendation...
 • Must All Good Things Come to an End? - Widulski

  Must All Good Things Come to an End? - Widulski

  Must All Good Things Come to an End? Lewinter & Widulski The Saga of Mathematics * Lewinter & Widulski The Saga of Mathematics * John Napier (1550 - 1617) A Scotsman famous for inventing logarithms. He used this lattice multiplication...
 • Δ - Y Conversion

  Δ - Y Conversion

  Arial Default Design MathType 5.0 Equation Back to the Bridge Delta (Δ) Connection Wye (Y) Connection Δ - Y Conversion Δ - Y Conversion (continued) Δ - Y Conversion (continued) Y - Δ Conversion Y - Δ Conversion (continued) Y...
 • Case Presentation - Idaho Perinatal

  Case Presentation - Idaho Perinatal

  Slightly prominent fluid overlying the frontal lobes and temporal lobes. Recurrent, culture-negative meningitis in young infant DDX? Regular bacterial pathogens GBS, E. coli, pneumococcus with failure of treatment of the first meningitis episode (10 days cefotaxime) ... Case Presentation Last...
 • Chapter 8 Behavioral Economics Copyright 2018 McGraw-Hill Education.

  Chapter 8 Behavioral Economics Copyright 2018 McGraw-Hill Education.

  Time inconsistency is the tendency to systematically misjudge at the present time what you will want to do at some future time. It is as if your future self ends up disagreeing with your present self. This is a major...
 • NCSX Friction Coating Peer Review March 16, 2007

  NCSX Friction Coating Peer Review March 16, 2007

  NCSX Friction Coating Peer Review March 16, 2007 Introduction WBS 14 will use some revision of the 0.5" McGinnis/Williamson shim (see left) between modular coils Friction-encouraging and insulating properties are needed in these shims Testing Setup A traditional tension/compression testing...
 • ISHLT Registry slides

  ISHLT Registry slides

  2019. citation. 110 centers include 3 centers from BC Tx and ~10 centers from Italy that submitted data through direct online entry since 1995, prior to joining the collectives in 2013 (for BC Tx) and 2016 (for Italy).