sisu.ut.ee

sisu.ut.ee

RITA KAUGSEIRE PROGRAMMI VALDKONDLIKU TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE TUGEVDAMINE (RITA) TEGEVUSE 1 STRAEEGILISE TEADUS-JA ARENDUSTEGEVUSE TOETAMINE TEENUSE OSUTAMISE LEPING nr 7.8-3/18/17 01.01.2019-31.12.2020 Konsortsiumi juht: Tartu likool Partnerid: Tallinna Tehnikalikool, Eesti Maalikool, O KappaZeta PROGRAMMI RITA 1 EESMRK suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, seal hulgas prioriteetide mramisel ning uurimist suunamisel hiskonna

vljakutsete lahendamisele; tugevdada ministeeriumite kompetentsi ja vimekust rakendusuuringute korraldamiseks ja nende kasutamiseks sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamisel; tsta ministeeriumite, riigi ja TA asutuste vahelise koost efektiivsust riiklike eesmrkidega TA kavandamisel ja lbiviimisel ning tsta Eesti TA asutuste vimekust rakendusuuringute lbiviimisel; arendada riigile olulisi teadussuundi ja toetada teadlaste jrelkasvu kujunemist nendes teadussuundades, samuti suurendada soolist RITA KAUGSEIRE UURINGU EESMRK Uuringu eesmrgiks on huvigruppide kokkuleppel valitud valdkondades lbi viia kaugseire andmete kasutamisvimaluste anals ja uute, avaliku sektori asutuste td thusamaks muutvate rakenduste ning andmehalduse prototpide vljattamine ning nende kasutamise piloteerimine pilootaladel. Projekti kigus vlja pakutud meetodid tuleb

testida ning hinnata nende tkindlust (anda vea piirid ning vimalike kasutusalade hinnang) ning maksumust. Huvigruppide kokkuleppel on valitud valdkondade phiselt uuringu objektideks erinevate avaliku sektori asutuste tidetavad funktsioonid: 1) Maastikutulekahjude ennetamine ja likvideerimine Psteameti ja Siseministeeriumi vastutusalas; 2) leujutuste ja veetaseme seire Psteameti, Riigi Ilmateenistuse, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi vastutusalas; 3) Pllmajandusmaade kasutuse seire Pllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ning Maaeluministeeriumi vastutusalas; 4) Ehitustegevuse planeerimine ja jrelevalve Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja selle allasutuste vastutusalas. LDINE UURIMISKSIMUS

Millised on kaugseireandmete kasutamise ja uute rakenduste vljattamise vimalused avaliku sektori asutuste funktsionaalsuse tstmiseks valitud valdkondades ning millised on kikide vlja pakutud metoodikate maksumus? UURIMISKSIMUSED 1.Metsa- ja maastikutulekahjude ennetamise ja likvideerimisega seotud uurimisksimused: Tuleohu hindamine ja prognoos Tulekustutustde juhtimine tule ja suitsu levik, juhtimisotsused ressursside mberpaigutamiseks ning suundade valikul.

Kahjude hindamine 2.leujutuste ja veetasemega seotud uurimisksimused: leujutusalade kaardistamine Rannikumere ja siseveekogude avaosa veetaseme seire Mrgalade niiskusreiimi seire 3.Pllumajandusmaade kasutuse seirega seotud uurimisksimused 4.Ehitustegevuse planeerimise ja jrelevalvega seotud uurimisksimused PARTNERID: 9 trhma TU TO- T Tartu observatoorium (Anu Reinart, Mait Lang) TU OMI- T koloogia ja maateaduste instituut (prof Tnu Oja) TU FI- T Fsikainstituut (Piia Post) TU EMI- T Mereinstituut (Tiit Kutser) TTU MSI- TT Meressteemide instituut (Rivo Uiboupin)

TTU EH TT Ehituse ja arhitektuuri instituut (prof Raido Puust) EMU PKI- Eesti Maalikool Pllumajandus- ja keskkonnainstituut (prof Kalev Sepp) EMU GX- Eesti Maalikool Metsanduse instituut (Aive Liibusk) KZ- O KappaZeta (Kaupo Voormansik) JUHTKOMISJON moodustatud T teadusprorektori korraldusega 18.01.2019 Anu Reinart, Tartu likool (komisjoni esimees) Rivo Uiboupin, Tallinna Tehnikalikool, Aive Liibusk, Eesti Maalikool, Kaupo Voormansik, O KappaZeta, Margit Martinson, Keskkonnaministeerium (asendusliige Ktlin Mandel),

Paul Liias, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ahti Bleive, Maaeluministeerium, Henrik Veenpere, Siseministeerium, Liina Eek, Eesti Teadusagentuur (asendusliige Indrek Suitso). TEGEVUSKAVA teemadena TULI,VESI,MAA,MAJA ja TULEVIK TULEMID: TULI Vlja on ttatud kaugseireandmete kasutamise vimalustest lhtuvad sobivaimad meetodid ja tehnoloogiad potentsiaalsete ja realiseerunud maastikutulekahju olukordadega seotud andmete kogumiseks ja seostamiseks muude andmeallikate andmetega kontrolli, jrelevalve ja ennetamise eesmrgil. Vlja on ttatud kaugseireandmeid ja paikvaatlusi hendav

tuleohukaardi koostamise metoodika. (sh. andmehaldamise prototp) Vlja on ttatud kaugseireandmete kasutamise vimalustest lhtuvad meetodid realiseerunud maastikutulekahju olukordadele reageerimiseks, ressursside suunamiseks, elanike evakueerimiseks, ja kriisifaktori ning tagajrgede likvideerimiseks. Vlja on ttatud kaugseireandmete kasutamise vimalustest lhtuvad sobivaimad meetodid maastikutulekahjus kahjustatud kossteemide tuvastamiseks ja kahjude hindamiseks, samuti Psteameti tegevusega ra hoitud kahjude hindamiseks. TULEMID: VESI leujutusalade kaardistamine Vlja on ttatud andmettlusmeetod leujutatud alade visualiseerimiseks. Vlja on ttatud esmane testandemetel ttav andmehalduse prototp, mis vimaldab detailsemat leujutuste kaardistamist sltuvalt taimestiku struktuurist, pinnareljeefist ja piirkonna asustustihedusest. Vlja on ttatud esmane tprotsess, mis vimaldab lbi erinevate keskkondade riigi operatiivtd

korraldavatele asutustele operatiivinfot edastada. Rannikumere ja siseveekogude avaosa veetaseme seire Vlja on arendatud metoodika kaugseire andmete phiseks seireks Eesti rannikumere ja siseveekogudel. Kaardistatud on puudused kaugseire andmestiku kasutamisel Eesti ranniku- ja siseveekogudel ning vimalused puuduste parendamiseks vi krvaldamiseks. Vlja on arendatud kaugseire, riiklike kontaktmdistuste ja prognoosmudelite andmete phine metoodika rannikumere ja siseveekogude veetaseme andmete hildamiseks Vlja on ttatud andmehaldusmeetod rannikumere ja siseveekogude veetaseme andmete operatiivseks seireks, edastamiseks ja avalikustamiseks. Mrgalade niiskusreiimi seire Vlja on arendatud metoodika mrgalade niiskusreiimi operatiivseks seireks kasutades vabalt kttesaadavaid satelliitandmeid. Kaardistatud on meetodi puudused, vlja on pakutud puuduste parendamise ja krvaldamise meetodid. Hinnatud on vlja arendatud metoodika sobivust pllumaade, rohumaade, metsaalade niiskusreiimi seireks.

Vlja on ttatud vlja arendatud metoodikat kasutav ning testandemetel ttav andmehaldus prototp niiskusreiimi jlgimiseks. TULEMID: MAA Vlja on ttatud kaugseire metoodika, millega on vimalik tuvastada pllumajanduskultuure vi kultuuride puudumist. Vlja on selgitatud, milliseid kultuure, millises vanuses ja kui tpselt on Eesti oludes vimalik tuvastada. Vlja on arendatud pllumajanduskultuuride tuvastamise andmehalduse prototp. TULEMID: MAJA Teostatud on ehitiste planeerimiseks ja ehitustegevuse jrelevalveks vajalike kaugseire andmete kogumise ja kasutamise sobivaimate tehnoloogiate, analsimeetodite ja protsesside automatiseerimise vljaselgitamise

uurimis- ja arendustd. Vlja on ttatud metoodika, millega saab koguda ja analsida ehitiste planeerimiseks ja ehitustegevuse jrelevalveks vajalikke andmeid tagasiulatuvalt. Vlja on ttatud sobivaim kaugseire andmete kasutamise phine meetod probleemsete ehitiste tuvastamise protsessi lbiviimiseks, et eristada muutusi ning ehitustegevust muudest tegevustest. Vlja on arendatud ehitiste planeerimiseks ja ehitustegevuse jrelevalveks vajalike kaugseire andmete kogumist ning operatiivset kasutamist vimaldavata andmete haldamise prototpi. Vlja on pakutud masinppe vimalused ehitustegevuse ja ehitiste tuvastamise protsesside automatiseerimiseks ja tiendavate kontrollide korraldamiseks. Vlja on ttatud kaugseire andmete kasutamise phised sobivaimad meetodid ja tehnoloogiad ehitusinfo alaste andmebaaside koostamiseks ja kasutamiseks ning ehitusregistri tiendamiseks. TULEMINI JUDMISE PROTSESS

HISED TULEMID (WP6 ja WP7) Korraldatud on 10 ritust vastavalt tegevuskavale Osaletud erialastel rahvusvahelistel konverentsidel (nimekirjas 7) Meediasuhtlus (artiklid, vidod, pildikogu, Wikipedia) Koost MereRITA tegevustega Koostatud Rakenduskava, milles esitatud jtkutegevsute vajadused koos maksumuse hinnanguga RITUSED 2019 Training seminar: Presentation of the preliminary version of the prototype of the algorithm for compiling and renewing fire hazard map (TU OMI, P2, 20 participants from ministerial/user community). Young scientist workshop/conference: developing technological and

communication skills between communities to make remote sensing useful in public sector. Organised together with doctoral school of Earth Sciences and Ecology, University of Tartu. Organising committee includes Steering Committee of KAUGSEIRE (TU FI, P3, 40 participants, involving all young scientists from the project and also outside, speakers from enterprises and public sector). Demonstration of in situ data collections: Introduction of the working process of handling instrumentation and introduction of the working process to validate satellite data (TTU MSI, P2-3 depending of weather conditions, 10 participating students and stakeholders). User seminar: Innovation in use of space-based data for modern development of methods in construction monitoring (TTU EH, P4, 30 participants, construction professionals, public officers, students).

RITUSED 2020 Training seminar: Presentation of the preliminary version of the prototype of the algorithm for wildfire situation analysis and suggested methods for management of firefighting using remote sensing, UAV and monitoring data (TU OMI, P6, 20 participants from ministerial/user community and entrepreneurs). User seminar: Altimetry and Sea/Lake Surface Height for demonstration of the methodologies related to altimetry sea/lake surface height data exploitation in the monitoring services to the stakeholders and wider public (TTU MSI, P6, 40 participants from ministerial/user community and public including students). User seminar: Capabilities and limitations of the developed remote sensing based crop detection and type classification methodology. The seminar will be organised together with ARIB as the primary user of the crop classification methodology (TU TO, P7, 40 participants, ARIB and all other Estonian

public and private sector institutions, general public and students). Training seminar: Presentation of the prototype of the algorithm for identification and assessment of damage to ecosystems and damage prevented (TU OMI, P8, 30 participants from ministerial/user community and entrepreneurs). User seminar: Flood and Hydrological Regime for demonstration of flood mapping and wetland hydrological regime monitoring methodologies/prototypes to the stakeholders and wider public (TTU MSI, P8, 40 participants from ministerial/user community and public including students). Final conference: Estonian Geophysical society conference Eesti Geofsika pevad dedicated to remote sensing applications and current status of geophysics in Estonia, all teams present their achievement and project KAUGSEIRE is largely promoted among Estonian research community and stakeholders. Organizing committee includes all team leaders (TU FI, P8, 100 participants, widely open for entrepreneurs, stakeholders and research community). OSAVTT konverentsidest

Baltic Sea Science Congress in 2019. Participation at the Baltic Sea regional conference to demonstrate benefits of the methodologies related to altimetry data to the regional scientific community and stakeholders. Baltic Earth Conference in 2020. Participation at the Baltic Sea regional conference to demonstrate benefits of the methodologies related to altimetry data to the regional scientific community and stakeholders. Results from meteorological services are presented at the same conference. Participation at EO service development oriented workshop organised by ESA in 2020. Participation would enable to assure further development of the methodologies towards operational service after the end of the current project. Conference on Big Data from Space, 19-21 February 2019, Munich, Germany Presenting the concept of the Sentinel1 and -2 feature set time series based crop classification methodology for the European researchers community. Gathering feedback, suggestions and contacts regarding the big data sources and data processing platforms, especially the developments regarding the Copernicus Data and Information Access Services (DIASes) and other EO community platforms. ESA Living Planet Symposium 2019, 13 - 17 May 2019, Milan, Italy. The main conference for all teams, linking ESA and EU efforts for remote sensing and Copernicus programme. Partners are planning to present Sentinel-1 and -2 feature set time series based crop classification methodology for the European researchers community and gathering

feedback for further improving it, applications of synergy Sentinel-1, -2, -3, applications for Earth environment and climate, Urban society, emergency management etc. European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2020, June 2020, Germany Presenting novel methods in Sentinel-1 interferometric processing for crop classification features set generation. Learning about the latest advancements in SAR processing to further improve our features set generation for crop classification and other future agricultural applications. Teadusartiklid 1.Peer-reviewed research paper manuscript on high resolution quantitative precipitation estimation (QPE) system (TU FI) 2. on fire hazard and fire detection methods (TU OMI) 3. . about validation of altimetry data over the Estonian coastal sea and inland waters (TTU MSI) 4. . about flood mapping and the impact of water regime variations in wetlands (TTU MSI)

5. . agricultural crops reflectance modelling (TU TO) 6. . about novel methods in applying Sentinel-1 parameter time series for crop classification (KZ) 7. . about the use and validity of remote sensing technologies in construction whole life cycle processes (TTU EH) 8. .(for Journal of Sensors or Drones) about the use UAV with high point density LiDAR scanner and multi-spectral camera to agricultural crops (EMU PKI) 9. .(for Journal of Sensors or Drones) about the use UAV with high point density LiDAR scanner and multi-spectral camera to determine plant community types in Baltic coastal wetlands MEEDIAPLAAN- Raadio suve jooksul Elmaris Raadios on Maa-aabits 6 saadet Pildimaterjal Ajaleheartiklid 4 tk Wikipedia

ppematerjalid Koostanud: Anu Reinart T TO

Recently Viewed Presentations

 • Racial and Ethnic Identity - SSCC - Home

  Racial and Ethnic Identity - SSCC - Home

  Racial and Ethnic Identity Racial Formation and Social Construction Introductory Questions Which of the following identities is socially constructed? Race Ethnicity Class Gender Merit Questions, continued Which of the following is most important in determining one's life chances in American...
 • Suffix Trees and their applications - BGU

  Suffix Trees and their applications - BGU

  Trie and Compressed Trie. Suffix Tree. Trivial Construction Algorithm O(N^2) Exact string matching. Generalized suffix tree. Applications. Trie. A tree representing a set of strings.(Assume no string is a prefix of another) ... Suffix Trees and their applications
 • A QUICKLOOK DETERMINATION OF OIL-IN-PLACE IN OIL SHALE

  A QUICKLOOK DETERMINATION OF OIL-IN-PLACE IN OIL SHALE

  A QUickLook Determination of Oil-in-place in Oil Shale Resource plays. Marlan W. Downey, Julie Garvin, RC Lagomarsino, David F. Nicklin
 • You submitted an article about an unorthodox theory to a ...

  You submitted an article about an unorthodox theory to a ...

  Title: You submitted an article about an unorthodox theory to a scientific journal. The editor replied with an insulting letter. What should you do?
 • "As an Alliance employee I often need assistance from ...

  "As an Alliance employee I often need assistance from ...

  "Denise Paul - Denise works so hard to help anyone and everyone that asks. She has a large span of area/offices that she covers and never gets things mixed up. She comes to work with a smile on her face...
 • Good to Great Chapter 6: A Culture of Discipline

  Good to Great Chapter 6: A Culture of Discipline

  Good to Great Chapter 6: A Culture of Discipline. A Culture of Discipline. George Rathmann. Cofounded Amgen. ... Ray MacDonald of Burroughs. A Culture, Not a Tyrant. ... 1970 RJR purchased a shipping container company and an oil company with...
 • Leslie Valiant - Parasol Laboratory

  Leslie Valiant - Parasol Laboratory

  Valiant's. work has literally defined or transformed the computer science research landscape."- ACM Turing Award Committee . Characterizing the power of computation, i.e., to fully characterize what can be computed in practice in the physical world.
 • DRIVER HEALTH & WELLNESS UPDATE ON INITIATIVES FROM

  DRIVER HEALTH & WELLNESS UPDATE ON INITIATIVES FROM

  Five-member advisory committee (2006) Provides advice and recommendations to the Secretary of Transportation and the FMCSA Administrator on the development and implementation of science-based physical qualification standards ensuring that drivers are physically qualified to operate commercial motor vehicles. Medical review...