Sigurnost bezicnih racunalnih mreza

Sigurnost bezicnih racunalnih mreza

Autentifikacijske funkcije (hash functions, message authentication codes (MAC), digital signatures, certificates) Mario agalj [email protected] Sveuilite u Splitu Sveuilini studijski centar za strune studije 17/4/2012. Autentifikacija poruka o Procedura kojom se moze provjeriti o o o Integritert poruke (podatka) data integrity Izvoriste (source) poruke data source Pravovremenost poruke timeliness o o Autentifikacijski mehanizmi imaju dva nivoa funkcionalnosti o o o Primjer: Napadac snimi poruku te je isporuci u izvornom obliku ali sa

odredjenim kasnjenjem (replay napadi) Na nizem nivou se generira odredjeni autentifikator Na visem nivou imamo autentifikacijski protokol koji koristi autentifikator za provjeru autenticnosti poruke Funkcije nizeg nivoa autentifikacijskih mehanizama klasificiramo u slijedece kategorije o Enkripcija poruka o o Message Authentication Code (MAC) o o Ciphertext cijele poruke sluzi kao autentikator n bitni autentifikator = [ F(poruka, tajni kljuc) ] n bitova Hash funkcije o n bitni autentifikator = [ F(poruka) ] n bitova ::2::

Autentifikacijske funkcije Autentifikacija kroz enkripciju Autentifikacija kroz enkripciju (1/3) o Enkripcija simetricnim kljucem o Povjerljivost i autentikacija (ali uvjetna) m E K o E(K, m) m K Ako su poruke m struktuirane tako da samo mali skup kodnih rijeci cine legitimne poruke -> autentikacija poruke moguca o o D

Npr: samo jedna kodna rijec od ukupno 106 rijeci je legitimna, tada ce slucajna vrijednost ciphertexta desifrirati u legitimnu kodnu rijec sa vjerojatnoscu 10-6 Ako poruka m moze biti bilo koja kodna rijec (bit string) onda autentikacija nije moguca o Bilo koji ciphertext, desifriran, daje legitiman plaintext (poruku) ::4:: Autentifikacija kroz enkripciju (2/3) o Struktuiranje plaintext poruka o o Moguce dodavanjem error-detection codes Treba biti ekstremno oprezan o m WEP protokol za zastitu Wireless LANa (IEEE 802.11b) probijen m E

F(m) F(m) K F o m D F Usporedi K E(K, m F(m)) Enkripcija javnim kljucem o Povjerljivost (confidentiality). Q: Sto je sa autentikacijom? Source A m Destination B E

PUB D E(PUB, m) Notacija: oznacava (sekvencijalno) grupiranje dvije poruke u jednu m PRB ::5:: Autentifikacija kroz enkripciju (3/3) o Enkripcija privatnim kljucem o Autentikacija i digitalni potpis (uz pretpostavku da su legitimne poruke plaintext struktuirane) Source A m Destination B E E(PRA, m) PRA o

PUA Povjerljivost, autentikacija i digitalni potpis o Q: Ovaj pristup je: a) efikasan ili b) neefikasan. Zasto? Source A m m D E PRA Destination B D E E(PRA, m) PUB E(PUB, E(PRA, m)) PRB D

E(PRA, m) m PUA ::6:: Autentifikacijske funkcije Message Authentication Code (MAC) Message Authentication: Introduction Encryption protects against passive attack (snooping) Message authentication protects against active attacks (falsification of data and transactions) By verifying that received messages are authentic (unaltered) The message source/origin is authentic Also, possible to ensure message delivery in time and in sequence (1,2,3...) General approach An authentication tag is generated and appended to each message in transmission The message itself does not have to be encrypted 8 Definicija MAC funkcije* o o o

Funkcija koja uzima dvije ulazne vrijednosti: poruku i tajni kljuc Vrijednost funkcije je (kriptografski) autentikactor fiksne duljine (npr. n bitova) -> MAC Prakticno, funkcija treba biti takva da netko tko ne poznaje tajni kljuc ne moze izracunati vrijednost MAC-a za danu poruku ... poruka m proizvoljne duljine ... MAC function tajni kljuc K MAC fiksne duljine o Notacija o o o o m = ulazna poruka C = MAC funkcija K = dijeljeni tajni kljuc MAC = message authentication code; MAC = C(K, m) *Nemojte zamjeniti sa Media Access Control (MAC) funkcijom iz podrucja mreznih komunikacija. ::9::

Message Authentication Codes Source and destination share a secret key K Source calculates the message authentication code (of a fixed length) as a function of the message m and the shared key K: MACm = F(K, m) Recipient receives MACm and M and also calculates MACm = F(K, m) If the two matches and the key is secret, the recipient accepts m as authentic Source Destination K Message m Message m Message m Transmit MAC algorithm Compare K MAC algorithm MACm = F(K, m) 10

Nacini koristenja MAC-a o Autentifikacija poruke Source A m Destination B K K C o C m Usporedi MAC = C(K, m) Autentifikacija i povjerljivost poruke Source A

m K1 Destination B E C Usporedi K2 C D K2 K1 E(K2, (m C(K1, m)) ::11:: Svojstva MAC funkcije o Moze se lako izracunati o o o

Kompresija o o Prakticno je nemoguce otkriti tajni kljuc K poznavanjem jednog ili vise parova (mi, C(K,mi)) Bez poznavanja kljuca prakticno je nemoguce izracunati ispravan MAC za novu poruku m o o MAC funkcija mapira ulaznu poruku proizvoljne duljine u izlaznu vrijednost fiksne duljine (npr. n bitova) Tajnost kljuca o o Za dani tajni kljuc K i poruku m, lako je izracunati MAC = C(K,m) MAC funkcija je slicna enkripcijskoj funkciji, s razlikom da MAC funkcija ne mora biti reverzibilna (moze biti surjekcija) Poznavanjem jednog ili vise parova (mi, C(K,mi)), prakticno je nemoguce naci par poruka-MAC (m, C(K,m)) za bilo koju novu poruku m mi MAC je uniformno distribuiran o o

Vjerojatnost da dvije slucajno generirane poruke m i m generiraju isti MAC, tj. C(K, m) = C(K, m), je 2-n, gdje je n broj bitova u MAC-u Brute-force napad nefikasan ::12:: Primjene MAC-a o Alice (A) salje Bobu (B) poruku (m, C(K,m)); K tajni kljuc izmedju A i B o o B racuna MAC za poruku m, te ga usporedjuje sa primljenim MAC-om, C(K,m) Ako se podudaraju B zna slijedece: o o o o Primjer 1: Alice napise novi racunalni program te ga salje Bobu zajedno sa MAC-om izracunatim preko cijelog programa o o o Integritet poruke je sacuvan (svaka promjena bi implicirala razlicite MAC-ove, s velikom vjerojatnoscu) Integritet izvora poruke (samo A zna tajni kljuc K) Ako poruka m ukljucuje sekvencijski broj (kao npr. kod TCP protokola), B zna da je primljena poruka stigla dobrim redosljedom (zastita od replay napada kod WLAN-a)

Provjerom MAC-a, B provjerava autenticnost programa Program nije potrebno enkriptirati (usteda) Primjer 2: Alice salje e-mail poruku Bobu zeleci osigurati integritet poruke; Alice takodjer salje MAC izracunat preko cijele poruke o o Provjerom MAC-a, B provjerava autenticnost e-mail poruke Q: Kako se Alice moze osigurati od napada u kojem napadac namjerno kasni isporuku poruke? Navedite jedan primjer gdje ovakav replay ima ozbiljne posljedice. ::13:: Cipher Block Chaining MAC (CBC-MAC) o CBC-MAC ( m = m1 m2 ... mN ) m1 m2 m3 0 + + +

K EE K EE K EE mN CN-1 + K EE MAC = CN o CBC-MAC je siguran samo za poruke fiksne duljine o o o o Pretpostavimo da napadac ne zna K ali moze saznati MAC za bilo koju poruku m

Napadac zeli izracunati MAC za novu poruku m m Napadac kombinira dva para (mA, MACA) i (mB, MACB) na nacin da generira par (mA (MACA mB), MACB); mB je duga samo jedan blok MACA je CBC-MAC za poruku m = ( mA (MACA mB) ) mB o o o o mB je duga samo jedan blok -> MACB = E(K, mB 0) = E(K, mB) MAC za poruku m -> MAC = E( K, MACA MACA mB ) = E(K, mB) = MACB CMAC rjesava problem i moze se koristiti za poruke varijabilne duljine Nije sigurno koristiti isti tajni kljuc za CBC-MAC i CBC enkripciju ::14:: Autentifikacijske funkcije Hash funkcije Definicija hash funkcije o Slicna MAC funkciji, s razlikom da hash funkcija uzima samo jednu ulaznu vrijednost: poruku proizvoljne duljine ... poruka m proizvoljne duljine ... Hash function hash vrijednost/hash code/message digest (fiksne duljine)

o Notacija o o o o m = ulazna poruka, h = message digest/hash value, H = hash funkcija h = H(m) Surjekcija (many-to-one mapping) -> kolizije izmedju dvije i vise ulaznih poruka neizbjezne ( m, m (m m) takve da H(m) = H(m) ) Otkrivanje kolizija je tezak problem -> hash vrijednost neke poruke sluzi kao kompaktna slika (prikaz) te poruke (slicno otisku prsta fingerprint) ::16:: Nacini koristenja hash funkcije H(.) o Autentikacija i povjerljivost koristeci enkripciju o o H(.) moze detektirati bilo kakvu pogresku/promjenu u ulaznoj poruci Promjena u jednom ili vise bitova rezultira promjenom hash vrijednosti Source A m

Destination B m E H(m) H(m) K H o m D H Usporedi K E(K, m H(m)) Autentikacija: realizacija MAC funkcije pomocu H(.) Destination B

Source A m H o E m H Usporedi D E(K, H(m)) K Q: Zasto E(K, H(m)) predstavlja MAC funkciju? K ::17:: Nacini koristenja hash funkcije H(.) o Autentikacija bez enkripcije o o

Racunanje H(.) je puno efikasnije od enkripcije Izvoriste i odrediste dijele tajnu S Source A m S o Destination B H m S H Usporedi H(m S) Moguce je kombinirati H(.) sa asimetricnim kriptosustavom o

Digitalni potpis ::18:: Svojstva hash funkcije H(.) Hash funkcija H(.) generira reprezentativni otisak (fingerprint) poruke, datoteke i sl. Stoga H(.) mora zadovaljavati slijedeca svojstva: o o o H(.) se moze primjeniti na poruku proizvoljne duljine H(.) daje hash vrijednost fiksne duljine H(x) se moze lako izracunati za bilo koju vrijednost x o One-way property o o Weak collision resistance o o Za bilo koju vrijednost h, prakticno je nemoguce naci x takav da H(x) = h Za bilo koji x, prakticno je nemoguce naci y x takav da H(y) = H(x)

Strong collision resistance o Prakticno je nemoguce naci par (x, y) takav da H(y) = H(x) ::19:: Primjene hash funkcije o Password hashing o o o o Ako na autenticiran nacin dobijete fingerprint nekakvog programa koji je javno dostupan, mozete provjeriti da li je izvorni program modificiran Efikasan digitalan potpis o o Umjesto da se potpisuje cijela poruka, potpisuje se samo njena hash vrijednost (njen fingerprint) Autentikacija o o

Sustav pohranjuje hash vrijednost lozinke umjesto same lozinke Napadac ne moze invertirati hash funckciju -> onemogucen direktan pristup lozinci Kombinirajuci hash funkciju i djeljenu tajnu, mozemo realizirati MAC funkcionalnost Commitment o o o o o o Primjer: A i B zamisle po jedan broj. C objavljuje svoj broj n. Broj koji je blizi n pobjedjuje. A->B: hA = H(xA) B->A: hB = H(xB) C->A, B: c A->B: xA B->A: xB ::20:: Birthday napad o o Napad usmjeren na strong collision resistance svojstvo hash funkcije Definira minimalnu duljinu hash vrijednosti/message digest/fingerprint-a o

Dan je skup od N elemenata. Biramo, na slucajan nacin, k elemenata iz skupa (sa tim da odabrani element svaki put vracamo nazad u skup). Kolika je vjerojatnost da odaberemo bar jedan element dva ili vise puta? o o o Najprije racunamo vjerojatnost da se u k biranja ne ponovi nijedan element Prvi element x1 moze biti bilo koji Kada biramo drugi element x2, vjerojatnost da je x2 x1 iznosi 1-1/N o o o Kada biramo treci element x3, vjerojatnost x3 x2 i x3 x1 je 1-2/N o o o Kada biramo k-ti element, vjerojatnost neponavljanja je 1-(k-1)/N Dakle, vjerojatnost da nema nijednog ponavljanja u k biranja je (1 - 1/N)(1 - 2/N)(1 (k-1)/N) Za male vrijednosti x, vrijedi aproksimacija (1-x) e-x (1 - 1/N)(1 - 2/N)(1 (k-1)/N) = e-1/Ne-2/N e-(k-1)/N = e-k(k-1)/2N Konacno, vjerojatnost da se ponovi bar jedan element iznosi 1 e-k(k-1)/2N ::21::

Birthday napad o o Kolika treba biti vrijednost k (broj biranih elemenata) da bi vjerojatnost da se bar jedan ponovi bila ? Racunamo: = 1 e-k(k-1)/2N k(k-1) = 2N ln(1/1-) k sqrt(2N ln(1/1-)) o Primjeri: = k 1.177 sqrt(N) = k 1.665 sqrt(N) = 0.9 k 2.146 sqrt(N) o Birthday paradox: o o Elementi su dani u godini (N = 365) Izmedju 1.177 sqrt(365) 23 slucajno odabranih ljudi, najmanje dva covjeka ce imati rodjendan na isti datum, sa vjerojatnoscu ::22:: Odredjivanje duljine hash vrijednosti o

Hash funkcije (dobre) mogu se modelirati na slijedeci nacin o o Za danu hash vrijednost H(x) (duljine n bitova), vjerojatnost da je hash vrijednost slucajno odabranog elementa (podatka) y, H(y), jednaka H(x) iznosi priblizno 2-n Birthday napad o o o N = 2n Izmedju ~sqrt(2n) = 2n/2 slucajno odabranih poruka (elemenata), dvije ce dati istu hash vrijednost (kolizija) sa velikom vjerojatnoscu Kompromitira strong collision resistance svojstvo hash funkcije o Prakticno je nemoguce naci par (x, y) takav da H(y) = H(x) Da bi sprijecili birthday napad na hash funkcije, n (duljina hash vrijednosti) mora biti najmanje 128, u praksi se uzima 160 i vise. ::23:: Napad na weak-collision resistance o o

o o Za bilo koji (fiksirani) x, prakticno je nemoguce naci y x takav da H(y) = H(x) Fiksiramo x i H(x). Primjenimo H(.) na k slucajno odabranih podataka. Koliki mora biti k da bi vjerojatnost da barem jedan podatak y x zadovoljava H(y) = H(x) bila ? Duljina H(.) je n bitova. o Za jedan slucajno odabrani element (k=1), vjerojatnost H(y) = H(x) je 2-n o Obrnuto vjerojatnost da H(y) H(x) iznosi (1- 2-n) o Za k generiranih hash vrijednosti, vjerojatnost da su sve razlicite od H(x) iznosi (1- 2-n)k o Obrnuto, vjerojatnost da barem jedna od k vrijednosti odgovara H(x) iznosi 1-(1- 2-n)k o Koristeci aproksimaciju (1-a)k (1-ak) za male vrijednosti a (Taylor-ov red), dobijamo da vjerojatnost da barem jedna od k hash vrijednosti odgovara H(x) iznosi 1-(1- 2-n)k 1-(1-k2-n) = k2-n Konacno, iz = k2-n proizlazi k = 2n-1 Dakle, lakse je naci koliziju (2n/2), nego 2nd preimage (za fiskiranu x, naci y x takav da H(x) = H(y)) ::24:: Struktura tipicne hash funkcije

o Hash algoritam ukljucuje iteraciju kompresijskih funkcija f (b > n) Y0 Y1 b CV0 o n b f n CV1 n f n CVL CVL-1

Notacija o o o o o b f n YL-1 CV = chaining variable L = broj ulaznih blokova Yi = i-ti ulazni blok n = duljina hash vrijednosti/fingerprint-a Motivacija za koristenje Merkle-Damgard strukture o Ako je kompresijska funkcija otporna na kolizije onda je i hash algoritam u gornjoj iterativnoj strukturi ::25:: Poznate hash funkcije o

Secure Hash Algorithm (SHA) o SHA-1 o o o SHA-256, SHA-384, SHA-512 o o Uzima poruku od najvise 264 bitova te daje 160 bitnu hash vrijednost Nedavno pronadjeni kriptografski napadi sa slozenoscu 269 (puno manja slozenost nego 280 zbog birthday napada) Duljine hash vrijednosti 256, 384, 512 Message Digest (MD) o o MD2, MD4 nisu u upotrebi MD5 se jos uvijek koristi (pronadjeni kriptografski napadi) ::26:: Hash MAC o o

Iz predhodnih lekcija znamo da se MAC funkcija moze realizirati pomocu simetricne blok sifre (CBC-MAC) HMAC je MAC funkcija realizirana pomocu hash funkcije o Hash funkcije su puno brze od enkripcije (CBC-MAC) HMAC(K, m) = H[(K+ opad) H[(K+ ipad) M]] o K+ predstavlja tajni kljuc prosiren sa nizom nula da kreira 512 bitni string o o Ako je K duzi od 512 bitova, H(K) se uzima kao kljuc (160 bitova) opad i ipad su specijalne konstante o o Koriste se za formalni dokaz sigurnosti ove konstrukcije opad = 3616 (ponovljeno b/8 puta; b je duljina bloka) o ipad = 5c16 (ponovljeno b/8 puta; b je duljina bloka) ::27:: Autentifikacijske funkcije

Digitalni potpisi Definicija o Digitalni potpis je slican MAC funkciji o Ali ga primatelj ne moze promjeniti o Treci entitet ga moze provjeriti (nema tajnog kljuca) o Digitalni potpis se koristi za autentikaciju poruka i non-repudiation izvorista poruke (odnosno potpisa) o Bazira se na asimetricnoj kriptografiji (javnog kljuca) o Privatni kljuc definira transformaciju potpisa SA o SA(m) = o Javni kljuc definira transformaciju verifikacije VA o VA(m, ) = true if SA(m) = o VA(m, ) = false otherwise ::29:: Hash and sign paradigma generation o Motivacija: operacije koje koriste javni/privatni kljuc su spore Pristup: izracunaj hash vrijednost poruke, te primjeni operacije javnog/privatnog kljuca naprivate izracunatu hash key of sender

vrijednost verification o message message HH HH hash Enc Enc hash Compare Compare signature Dec Dec signature public key of sender

yes/no ::30:: RSA signature o Generiranje potpisa (ulaz: poruka m) o Izracunaj h = H(m) o (PKCS #1 formatting) o Izracunaj = hd mod n o Provjera potpisa (ulaz: poruka m, potpis ) o Uzmi autenticni javni kljuc (n, e) o Izracunaj h = e mod n o (PKCS #1 procesiranje, odbaci ako h nije dobro formatirana) o Izracunaj h = H(m) o Usporedi h i h o Ako se slazu, prihvati digitalni potpis o Ako ne, odbaci potpis ::31:: Autentikacijske funkcije Certifikati Public-key certificates o Struktura certifikata o o o o

o o o o Izdavaci su obicno trusted third parties (entiteti od povjerenja) koji se nazivaju Certification Authorities (CA) o o Javni kljuc Ime vlasnika javnog kljuca (user ID) Ime izdavaca certifikata Datum izdavanja certifikata Datum isteka certifikata Drugi podaci Digitalni potpis izdavaca certifikata Ne trebaju biti on-line Certifikati mogu biti distribuirani preko on-line baza podataka koje nazivamo Certificate Directories o Ne moraju biti trusted (od povjerenja). Q: Zasto? ::33:: Public-Key Certificates One of the major roles of public-key encryption is to address the problem of key distribution

Distribution of public keys Use of public-key encryption to distribute secret keys The public key is public but how do we know that the public key belongs to the specified user This is solved through Certificate Authority (CA) goverment or a finacial institution (e.g., FINA in Croatia) CA acts as a trusted third party and issues public-key certificates, which consists of a public key plus User ID, all signed by the CA (using CAs private key) User can publish her certificate (e.g., on the web) Anyone can then verify her pubic key using the trusted signature 34 Public-Key Certificates Certificate structure Unsigned certificate Hash function Public key Public key owner (User ID) H Certificate Issuer Date of issuing Certificate validity period

Certification Authoritys (CA) private key Other information (type, standards,...) Digital signature of the certificate issuer E Public-key encryption algorithm The X.509 standard IPSec (network) SSL (web) S/MIME (email)... Signed certificate: Recipient can verify signature using CAs public key 35 Verifying Public-Key Certificates Bobs ID information Hash function

Bobs public key PUB H H Certification Authority (CA) Info. E Generate hash value of Signed certificate unsigned certificate Encrypt hash value with CAs private key PRCA to form signature Create signed digital certificate Compare D Decrypt signature with CAs public key PUCA to recover hash value Use certificate to verify Bobs public key PUB

36 Public-Key Certificates: Examples 37 Digital Envelopes Use of public-key encryption to distribute secret keys Secret keys are more efficient and faster B wishes to send a confidential message m to A A and B do not share any symmetric key B holds an authentic public key PUA of A B prepares the message m and generates a one-time (session) symmetric key K B encrypts m: cm = E[K,m] B encrypts the session key K using As PUA: cK = E[PUA,K] B forms a digital envelope Env = (cm,cK) and sends it to A Only A is capable of decrypting the session key from cK and therefore of recovering the original message m from cm Example: Windows XP Encrypting File System (EFS) 38 Digital Envelopes Symmetric encryption m One-time symmetric key

cm=E[K,m] E PUA K E Encryption process (sender B) Public-key encryption cK=E[PUA,K] Symmetric decryption Decryption process (recipient A) D Public-key decryption m PRA D K

39 Public-key certificates Unsigned certificate Contains: user ID, users public key H Certification Authoritys (CA) private key E Signed certificate: Recipient can verify signature using CAs public key ::40:: X.509 autentikacijski okvir o Dio X.500 okvira koji je repozitorij (direktorij) o o o X.509 definira skup usluga za autentikaciju korisnika o

o o Server (skup distribuiranih servera) koji odrzavaju bazu podataka sa informacijama o korisnicima Informacije ukljucuju maprianje korisnickih imena i mreznih adresa, certifikata i drugih informacija o korisnicima Certifikate, autentikacijske protokole Bazira se na kriptografiji javnog kljuca i digitalnim potpisima (preporuka RSA i hash and sign paradigma) Osnovna funkcija X.509 sheme jesu public-key certifikati povezani sa svakim korisnikom o Certifikate kreiraju trusted Certification Authorities (CA) ::41:: X.509 certifikat Certificate Certificate Revocation List (CRL) ::42:: Primjer: Webmail ::43:: Struktura CA: centralizirani CA

CA certificate public key o o o o Svaki javni kljuc je certificiran samo jednim centralnim CA Svaki korisnik zna autenticni javni kljuc CA Svaki korisnik koze provjeriti svaki certifikat Napomena: CA mora biti entitet od povjerenja izdaje korektne certifikate o Problem sa ovim pristupom: ne skalira dobro sa velikim brojem korisnika ::44:: Lanac certifikata KCA0 KCA0-1 o o o

o CA2 KCA2 CA1 KCA1 KCA1-1 Bob KBob KCA2-1 Prvi certifikat moze biti provjeren sa poznatim (autenticnim) javnim kljucem Svaki drugi certifikat moze biti provjeren sa javnim kljucem iz prethodnog certifikata Zadnji certifikat sadrzi zeljeni javni kljuc (Bobov javni kljuc) Napomena: svaki izdavac certifikata u lancu mora biti od povjerenja (trusted CA0, CA1, CA2) ::45:: Vise CA organiziranih u stablo CA0 CA2 CA1 CA11 Kalice

o o CA12 CA23 CA3 CA31 CA32 Kbob Svaki korisnik zna javni kljuc root CA0 Da bi provjerili autenticnost nekog drugog kljuca, svaki korisnik treba lanac certifikata koji zapocinja sa root certifikatom i zavrsava sa zeljenim kljucem ::46::

Recently Viewed Presentations

 • Reading at Lairdsland Primary Joining books with eBooks

  Reading at Lairdsland Primary Joining books with eBooks

  Reading at Lairdsland Primary Joining books with eBooks Thursday 18th April 2019 What is Bug Club? A reading programme that the school will use to help teach reading Carefully graded reading books and eBooks Children may take home the books...
 • Briefing to Hand Receipt Holders ULA Hand Receipt Holders ...

  Briefing to Hand Receipt Holders ULA Hand Receipt Holders ...

  An overview of the Primary Hand Receipt Holder's (PHRHs) responsibilities and procedures for property accountability of ALL personal property procured using Government funds.
 • Example 2.3

  Example 2.3

  No fixed cost is incurred if the activity is not done at all. Solver is able to handle linear models with binary variables, so this is the approach you should take whenever possible. Example 6.2 is used to demonstrate this...
 • Students for High Stakes Testing Professor Robyn Gillies

  Students for High Stakes Testing Professor Robyn Gillies

  High Stakes vs. Low Stakes. What distinguishes a high-stakes test from a low-stakes test is not its form (how the test is designed) but its function (how the results are used).
 • Worst Case Analysis of Electronics Using Parameter Design

  Worst Case Analysis of Electronics Using Parameter Design

  Worst Case Analysis of Electronics Using Parameter Design Techniques Introduction ITT A/CD products include the U.S. Army SINCGARS and U.K. BOWMAN tactical communication system, voice data switches, data entry terminals, fiber optics transmission systems, ground to air radios used by...
 • Physics 225, 2nd Year Lab

  Physics 225, 2nd Year Lab

  PHYSICS 225, 2ND YEAR LAB VACUUM TECHNOLOGY G.F. West Thurs, Jan. 12 INTRODUCTION Humans work in a gaseous environment. Although less dense than solids or liquids, the normal gas environment greatly influences much physics.
 • Temperature: Fahrenheit, Celsius, and Kelvin

  Temperature: Fahrenheit, Celsius, and Kelvin

  Kelvin. 1848, British scientist, William Thomson Lord Kelvin developed a scale that relies on the average kinetic energy of atoms. Advantages:-Absolute scale-Empirical -No Negatives-Still a scale of 10. T. K = T C + 273CONVERSION
 • Take Home Message on Feedback

  Take Home Message on Feedback

  Subjects attempted to draw a 3 inch lines while blindfolded. 3 Conditions. No Feedback. Right/Wrong - right within 1/8 inch otherwise wrong "How much"- given how much off by 1/8 inch increments. Towbridge did a follow up study to test...