7. RAAMPROGRAMM Tervis Ideed ERC Toit Teadlaste esialgne

7. RAAMPROGRAMM Tervis Ideed ERC Toit Teadlaste esialgne

7. RAAMPROGRAMM Tervis Ideed ERC Toit Teadlaste esialgne koolitus IKT Elukestev pe NMP Inimesed Ettevtlus- ja akadeemia Rahvusvaheline dimensioon Eritegevused Energia Keskkond Teadusinfra Transport Teadmiste regioonid SSH Julgeolek VKE Vimekus

Teaduspotentsiaal Teadus hiskonnas Rahvusvaheline koost Teaduspoliitikate sidustamine Kosmos Euratom ja hisuuringute keskus 7. RAAMPROGRAMM Tervis Ideed ERC Toit Teadlaste esialgne koolitus IKT Elukestev pe NMP Inimesed Ettevtlus- ja akadeemia Rahvusvaheline dimensioon Eritegevused Energia Keskkond Teadusinfra Transport

Teadmiste regioonid SSH Julgeolek VKE Vimekus Teaduspotentsiaal Teadus hiskonnas Rahvusvaheline koost Teaduspoliitikate sidustamine Kosmos Euratom ja hisuuringute keskus 7RP Teadus hiskonnas 2013. aasta konkursid Terje Tuisk [email protected] 7RP infopevad, september 2012 Teadus hiskonnas programmi fookus Responsible Research & Innova tion Kigi sotsiaalsete partnerite kaasamine teaduse ja innovatsiooni planeerimisse ja elluviimisse

Loodusteaduslikku kirjaoskust omava hiskonna kujundamine lbi: sobivate ppemeetodite kasutamise koolides loodusteaduste petamisel piisava elukestva koolituse tagamise teadlastele, eriti noortele, nende tegevusega seotud eetiliste majanduslike ja juriidiliste aspektide teemal pideva dialoogi teadusringkondade ja lejnud hiskonna vahel Avalikest allikatest rahastatud teaduse ja innovatsiooni tulemuste avalik kttesaadavus internetis mitte ainult teadlastele (Open Access) Sooliste erinevuste arvestamine teaduse ja innovatsiooni protsessis Eetika printsiipide arvestamine ja rakendamine tegevuse planeerimisest alates Teaduse ja innovatsiooni protsessi juhtiv seadusandlus lhtub lalloetletud printsiipidest

2013 tprogrammi fookus ja ldised phimtted suund vastutustundliku teadustegevuse ja innovatsiooni (vt RRI) phimtete ja kriteeriumite vljattamisele, tutvustamisele ja elluviimisele oluline H2020 planeerimise kontekstis (5 teemat) kigi teadus- ja innovatsiooniprotsessis osalejate kaasamine: teadusorganisatsioonid, tstus, kodanikuhiskond, poliitikud jne. (1 teema, 6 rahastatavat projekti) teadusorganisatsioonide moderniseerimine vtmaks arvesse teadlaste soolisi erinevusi (1 teema, 4 rahastatavat projekti) Avalikest allikatest rahastatud teaduse ja innovatsiooni tulemuste avaliku kttesaadavuse tagamine (2 teemat) RRI kontseptsiooni viimine loodusteaduste petamisse (2 teemat) Phjendatud rahvusvaheline koost oodatud kigil teemadel (vt ICPC nimekiri) Aasta 2013 alaprogrammis Teadus hiskonnas

Programmi kogueelarve aastateks 2007-2013 - 280 M (so. ~6.6% Vimekuse eriprogrammi eelarvest ja 0.55% kogu 7RP eelarvest) 2013. aasta konkursi ldine info: Konkursi tunnus: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013 kokku oodatakse taotlusi 8 teemal rahastatakse maksimaalselt 18 projekti Thtaeg 16. jaanuar 2013 Eelarve 63.376 M, sellest 51.7M avatud konkursile projekti keskmine eelarve 2.8M (1-7M) Ajakava hindamine toimub 2013 aprillis lbirkimised edukate projektidega avatakse juunis lepinguid ei pruugi tulla enne kui detsembris Rahastusskeemid Koordineerivad ja toetavad tegevused (Coordination and support actions CSA) Rahastatakse kuni 100%, hel juhul 70% Kigi teemade puhul mratud eelarve maksimum Vikese ja keskmise suurusega teadusprojektid (Collaborative projects CP) Kigi teemade puhul mratud maksimaalne lubatud eelarve Teadus hiskonnas programmi struktuur

3 action lines More Moredynamic dynamic GOVERNANCE GOVERNANCE of S&S of S&Srelationship relationship Strengthening Strengthening POTENTIAL POTENTIAL broadening broadeningHORIZONS HORIZONS Science Science&&Society Society COMMUNICATE COMMUNICATE 5 activities Place of S&T in society 5.1.1 Broader engagement of society to scientific issues 5.1.2

Gender and research 5.2.1 Two-way communication of science and the public, and role of the media 5.3. Improving European science system 5.1.3 Role of univ. 5.1.4 Young People and science 5.2.2 Teadus hiskonnas programmi struktuur 3 action lines 5 activities Place of S&T in society More Moredynamic dynamic GOVERNANCE GOVERNANCE of S&S of S&Srelationship

relationship Strengthening Strengthening POTENTIAL POTENTIAL broadening broadeningHORIZONS HORIZONS Science Science&&Society Society COMMUNICATE COMMUNICATE 5.1.1 Broader engagement of society to scientific issues 5.1.2 Gender and research 5.2.1 Two-way communication of science and the public, and role of the media 5.3. European Science system 5.1.3 Role

of univ. 5.1.4 Young people and science education 5.2.2 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 eg taae0g133 h Th1t.2201 T.0 1. 166.0 1 Vastutustundliku teadustegevuse ja innovatsiooni protsessi (RRI) kriteeriumite vljattamine ja rakendamine: Responsible Research and Innovation (RRI) Training and Dissemination toolkit (CSA, 7M, 1 taotlus) Loodavad materjalid ja kigis EU liikmes- ja assotsieerunud riikides lbiviidavad koolitused peaks katma kik RRI aspektid RRI in Industrial context (CSA, 2 teemat, 2 taotlust) Eesmrgiks on nidata, et ja kuidas tstus, kodanikuhiskond ja teadlased saavad RRI phimtetele vastavalt thusat ja tulemuslikku koostd teha Tools and instruments for better societal engagement in Horizon2020 (CP, 1M, 1 taotlus) Eesmrgiks vtta kokku 7RP raames RRI phimtete arendamisel tehtu ja teha ettevalmistusi H2020 raames lbivalt RRI phimtete rakendamiseks Teadus hiskonnas programmi struktuur

3 action lines More Moredynamic dynamic GOVERNANCE GOVERNANCE of S&S of S&Srelationship relationship Strengthening Strengthening POTENTIAL POTENTIAL broadening broadeningHORIZONS HORIZONS Science Science&&Society Society COMMUNICATE COMMUNICATE 5 activities Place of S&T in society 5.1.1 Broader engagement of society to scientific issues 5.1.2

Gender and research 5.2.1 Two-way communication of science and the public, and role of the media 5.3. Improving European science system 5.1.3 Role of univ. 5.1.4 Young People and science 5.2.2 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 Mobilisation and Mutual Learning Action Plans on societal challenges (CSA, 6x4M) g aeeg13 t a h

0 13 Th1t.22 T.0 1. 0 166.0 1 1 taotluse maksimaalne eelarve 4M, projektide kestus vhemalt 3 aastat Rahastatakse 6 projekti (teema peab olema taotluses selgelt kirjas), Vhemalt 10 partnerit, 10 erinevast riigist, kik seotud institutsioonid kaasatud Vga detailselt lahti kirjutatud oodatava taotluse struktuur ja sisu Tegevuskavade sisu (vt. infomaterjal veebis): uute uurimissuundade defineerimine, vrgustike moodustamine, konsensuse otsimine erinevate huvigruppide vahel jms 6 hiskonna ees seisvat probleemset valdkonda: (Societal Challenges) 1. Nakkushaigused globaalsete kriiside juhtimine, hised lahendused 2. Sstlik innovatsioon innovatsiooni mju inimeste tervisele, keskkonnale, majandusele ja hiskonnale laiemalt 3. Vesi vee sstev majandamine 4. Integreeritud linnakeskkonna arendamine seoste loomine erinevate selle valdkonna projektide ja ettevtmiste vahel 5. IKT internet ja hiskond privaatsus, interneti juhtimine, uued majandusmudelid 6. Eetika analsida tehtut ja selle phjal liikuda hise Euroopa eetika raamistiku suunas FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 3 action lines More Moredynamic dynamic GOVERNANCE GOVERNANCE of S&S of S&Srelationship relationship

Strengthening Strengthening POTENTIAL POTENTIAL broadening broadeningHORIZONS HORIZONS Science Science&&Society Society COMMUNICATE COMMUNICATE 5 activities Place of S&T in society 5.1.1 Broader engagement of society to scientific issues 5.1.2 Gender and research 5.2.1 Two-way communication of science and the public, and role of the media 5.3. European Science system

Role of univ. 5.1.3 5.1.4 Young people and science education 5.2.2 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 Kaks Open Accessiga seotud teemat: Upstream support to the definition, development and implementation of Open Access strategies and policies and to their coordination in the ERA 1 taotlus, 2M Eesmrgiks liikmes- ja assotsieerunud riikide OA poliitikate koordineerimine ja htlustamine Downstream training on Open Access in the ERA 1 taotlus, 1.5M Eesmrgiks OA teemalise info laiem levitamine FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 3 action lines More Moredynamic dynamic GOVERNANCE GOVERNANCE of S&S of S&Srelationship relationship

Strengthening Strengthening POTENTIAL POTENTIAL broadening broadeningHORIZONS HORIZONS Science Science&&Society Society COMMUNICATE COMMUNICATE 5 activities Place of S&T in society 5.1.1 Broader engagement of society to scientific issues 5.1.2 Gender and research 5.2.1 Two-way communication of science and the public, and role of the media 5.3. Science system, codes,

expertise Role of univ. 5.1.3 5.1.4 Young people and science education 5.2.2 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 Supporting changes in the organisation of research institutions to promote Gender Equality eg taae0g133 h Th1t.2201 T.0 1. 166.0 1 rahastatakse kuni 4 projekti, he projekti maksimaalne eelarve 2.3M, kestus 3-5 aastat Rahastatakse kuni 70% projekti kogumaksumusest Sisu tegevuskavad teadlaste ja eriti naisteadlaste teaduses

psimiseks tegevuste vljattamine ja elluviimine Hinnatakse kava (1) innovaatilisust, (2) jtkusuutlikust, (3) osalevate organisatsioonide juhtkonna toetust, (4) kogemuste edasiandmise protsessi projektis osalevatelt kogemustega organisatsioonidelt vhem kogenutele, (5) projekti tulemuste levitamise kava Tegevuskava peaks sisaldama niteks jrgmisi elemente: palkamise, edutamise ja tkoha silitamise poliitikad toetusmeetmed abielupaaridele tagasitulekuskeemid peale karjripausi jne FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 3 action lines More Moredynamic dynamic GOVERNANCE GOVERNANCE of S&S of S&Srelationship relationship Strengthening Strengthening POTENTIAL POTENTIAL broadening broadeningHORIZONS HORIZONS Science Science&&Society Society

COMMUNICATE COMMUNICATE 5 activities Place of S&T in society 5.1.1 Broader engagement of society to scientific issues 5.1.2 Gender and research 5.2.1 Two-way communication of science and the public, and role of the media 5.3. Science system, codes, expertise Role of univ. 5.1.3 5.1.4 Young people and science education

5.2.2 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 g aeeg13 t h a 0 13 Th1t.22 T.0 1. 0 166.0 1 Raising youth awareness to Responsible Research and Innovation through Inquiry Based Science Education Projekti maksimumeelarve 2.5M, konsortsiumis vhemalt 10 partnerit 10 riigist, kestus 3 aastat Rahastatakse 1 taotlus Sisu Phimtteliselt vga sarnane eelmistel aastatel rahastatud IBSE teemaga, aga fookus peab seekord olema RRI temaatikal, mitte ldisel teadusharidusel ppekava tiendavate ttavate (juba katsetatud) avastusja probleemppe meetodite rakendamine RRI phimtete petamisel, Fookus petajakoolitusel (nii phi- kui tiendkoolitus), koolituste korralduslik pool detailselt kirjeldatud ja teostatav nii ajaliselt kui koolitatavate hulga poolest Tulemused, kasutatud meetodite kirjeldused ja muud materjalid peab avalikustama Scientix portaalis FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 Research on the role of teaching methods and assessmend methods in addressing low achievements in the field of

mathematics, science and technology (MST, LTT) CP, maksimumeelarve 2M, rahastatakse 1 projekt, kestus vhemalt 3 aastat eg taae0g133 h Th1t.2201 T.0 1. 166.0 1 Eesmrgiks vlja uurida, kas ja milliste ppe- ja hindamismeetoditega saaks vhendada nende pilaste hulka, kes LTT ainetes edasi ei jua ja kuidas saaks tsta nende huvi LTT ainete vastu Adresseerima peaks niteks jrgmisi probleeme: Milline on hindamismeetodite roll vhese edukusega pilaste identifitseerimisel, kas LTT ainetes kasutatavad meetodid on erinevad teistest ainetest Kuidas rakendatakse toetusmehhanisme vhese huviga pilaste kaasamiseks LTTs jne. Uuringu mju peab olema oluliselt laiem kui ainult osalevatele riikidele ja analsida tuleb mitmeid erinevaid haridusssteeme Rahvusvaheline koost vga soovitatav (vt ICPC nimekiri) FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 Otserahastused Euroopa noorte teadlaste konkurss 0.6 M 2013 septembris Prahas Euroopa Liidu presidentuuri konverentsid 2013 Teadusmeedia konverents Dublinis (2013 1. poolaasta) Meedia roll teaduses - 0.4 M Naiste parema kaasamisega seotud struktuurimuutused

organisatsioonides - Vilniuses 2013 2. poolaasta - 0.3M Avalikud hanked (erinevad analsid ja monitooringud) 7.9M Lisainfo programmi kohta Teadus hiskonnas programmi portaal kogu info EL selles valdkonnas toimuvast Teadus hiskonnas kontaktide le-Euroopaline vrgustik Teadus hiskonnas partnerlusritus 19. september, Brsselis Registreerumine ja info http://www.b2match.eu/scienceinsociety2012/pages/home Lisainfo 7RP osalejate portaal kogu 7RP konkursside info, ligips kigile osalemiseks vajalikele dokumentidele, vormidele ja andmebaasidele ning oma kimasolevatele projektidele Projektihindajate portaal 7RP ja muid projekte hinnata soovijate registreerimine Alati vib nu ksida: Eesti Teadusagentuur Soola 8, Tartu [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • The Joy Luck Club Discussion Questions The Joy

  The Joy Luck Club Discussion Questions The Joy

  Compare Jing-Mei and Waverly Jong. What is the greatest difference between the two? When SuyuanWoo says, ""She is like this crab . . . always walking sideways, moving crooked. You can make your legs go the other way," what does...
 • SAM XP Presentation - ttsw.com

  SAM XP Presentation - ttsw.com

  SAM 2003 may be set up so that your instructor assigns you to a section, or you may be able to join a section on your own. First, click sections on the navigation bar to open the sections screen. Any...
 • e-volve Centre Analytics Version 1.0 USER GUIDE Shows

  e-volve Centre Analytics Version 1.0 USER GUIDE Shows

  This can be done in the Test Calendar, Test History or Candidates sections: select the test details required, then export data to a CSV file and print documents as shown below. Click to export data to CSV file for printing...
 • HOW A COMPUTER PROCESSES DATA - WordPress.com

  HOW A COMPUTER PROCESSES DATA - WordPress.com

  Control Unit This is the part of the computer that controls the Machine Cycle. It takes numerous cycles to do even a simple addition of two numbers. The Machine Cycle write the result to Main Memory Store - actually process...
 • Educator Evaluation Self-Reflection and Evidence Webinar ...

  Educator Evaluation Self-Reflection and Evidence Webinar ...

  EEL Online System Through WOW. Before an application is uploaded via the WOW portal, a payment must be made online. Please do not upload an application until you have verification of payment for the application. This is the same concept...
 • HCV and IR

  HCV and IR

  Excess extrahepatic mortality associated with HCVThe REVEAL HCV Cohort Study. 19,636 HBsAg-seronegative adults, aged 30-65 yrs. 1,095 anti-HCV+ [5.6%] 2,394 deaths after an average FU of 16.2 years
 • Figure 26.0-1 - J. Falabella Portfolio

  Figure 26.0-1 - J. Falabella Portfolio

  Figure 26.7. Epididymis. Cell division continuously. produces new cells. 2. n. Testis. Scrotum. Penis. Diploid cell. Differentiation and. onset of meiosis . I. 2. n ...
 • Object-Oriented Analysis and Design

  Object-Oriented Analysis and Design

  Delegate Model Implementation. General steps: Instantiate the Model - does not care about UI. Instantiate Delegate with reference to the Model. How it works: Delegate recognizes event (from UI) and executes appropriate handler. Delegate accesses Model, possibly updates it. If...