O príprave knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba

O príprave knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba

Relanos syntaktickej motivcie Viacslovn pomenovania rohov vaa, udov lieite, okolda na varenie, chrnen krajinn oblas, dchanie z st do st ma prednos, da do prenjmu, uskutoni platbu zamlan podmet, klesav intoncia Nov Mesto nad Vhom, Liga proti rakovine by v balku, ma na salme, dojn krava

2 Relanos syntaktickej motivcie rove vlastnej (globlnej) koopercie PM, IM, RM, TermM, SocM, TeritM, TempM rove komponentovej koopercie FnM, SM, MM, EM rove analogickej koopercie

AM, IndivM 3 SyntM a PM terminologick podmienenos zalenenosti do parad. vzahov hrub revo tenk revo, prne slo neprne slo pecifika hyperonymicko-hyponymickch vzahov

hodiny: atmov hodiny nstenn hodiny... *umenie: bojov umenie 4 SyntM a PM laknovitos ierna skrinka *biela skrinka, biela krvinka *ierna krvinka

5 SyntM a SmM ist spoluprca adov medve 1. druh cicavca, 2. hovor. oby. pl. otuilci sm. transponovoanos komponentu baliaci papier, ttny znak, diplomov prca cibuov porceln, relne gymnzium, non stolk,

biela technika tureck med, zlat svadba, ierna skrinka 6 SyntM a FrazM frazmy so stavbou syntagmy, vety a svetia syntaktick frazeolgia (frazeologizovan kontrukcie) X sem, X tam; o X, to X

minimlne frazmy, subfrazmy od Adama, do aleluja e i, ve hej, no ve preto 7 SyntM a OnymM viacslovn vlastn men antroponym: rodn meno + priezvisko

toponym: Hodrusk potok; Biela ulica chrmatonym: Slovensk informan sluba, Slovensk pota 8 SyntM + IM prevzat jednotky, ktor maj domci lexikalizovan ekvivalent compact disk kompaktn disk

VP s prevzatm atributvnym komponentom bez flektivizanho formantu steel gitara, frot uterk 9 SyntM + IM VP s morfologicky neadaptovanm atribtom a pravopisne neadaptovanm substantvom

dream team, one-man show VP s nesamostatnmi komponentmi, v ktorch vznam nadradench substantvnych komponentov je vcelku znmy vzhadom na pomerne vysok mieru ich internacionalizcie folk music, music shop 10 SyntM + IM

alter ego, heavy metal alma mater, corpus delicti Fifth Avenue, Detroit Red Wings Cest la vie, Non scholae, sed vitae discimus

konsk sila [horse-power], materina dka [matris animula] 11 SyntM a TermM intenzvna spoluprca odborn terminolgia elezninej dopravy (JP : VP, 13,2 % : 86,8 %) frazeologick odborn terminolgia (5 % : 95 %)

12 SyntM + SocM zriedkav spoluprca seka formu vyvyova sa, predvdza sa, ma hrub sklo preka vo vhade, hodi abu dvi, vraca, slovensk hdzan popjanie alkoholickch npojov, bulharsk kontanta fiktvne slo, ktor sa pouva vtedy, ak sa m pri vpotoch dospie k nejakmu

predurenmu vsledku, ktor inak nevychdza hudobn vchova -> hudobka, cestovn prkaz -> cestovka 13 SyntM a RM prslunos VP do registrov prav krdlo, av krdlo, mal vpno, vek vpno

multiverbizcia poda alobu, da shlas, upriami pozornos 14 SyntM a TeritM hrub noha stehno, pne Mesac spln 15

SyntM a TempM viacslovn neologizmy akrobatick lyovanie, ahk droga, nevyiadan pota viacslovn antikvarizmy nrodn umelec, pracovn sobota, udov kola, miestny nrodn vbor 16

SyntM a FnM jojo efekt, erven diplom, ierna mgia, ierna technika, dieselov motor, digitlny fotoapart, energetick npoj, geotermlna voda 17 SyntM a SM porov. predchdzajce prednky

18 SyntM a MM MM slovo ako komponent VP cestujca verejnos, delen strava, nacvien signl, plvajca podlaha, preden vkend, vynten chyba, nehrajci kapitn, nepsan pravidlo dlhodobo nezamestnan, obchodn cestujci holiaci strojek, animovan film, erpacia stanica, destilovan voda, zrchlen vlak, doporuen list,

hran film 19 SyntM a MM utvorenie VP z inho VP na bze morfologickej motivcie mal domov, Veobecn zdravotn pecifick lexikalizcia syntaktickch kontrukci

Prajem vm/ti dobr rno (dobr de / dobr veer / dobr noc ) dobr rno, dobr de, dobr veer, dobr noc 20 SyntM a EM zriedkav spoluprca ahk ena, verejn dom

21 SyntM a AM Intitt slovakistickch, medilnych a knininch tdi Filozofickej fakulty Preovskej univerzity v Preove ISMK FF PU, Jazykovedn stav udovta tra Slovenskej akadmie vied J SAV 22

SyntM a IndivM slnkov okuliare (slnen okuliare) hudobn hluch (hudobn sluch) 23

Recently Viewed Presentations

 • The Main Hero: Private Monitoring Index

  The Main Hero: Private Monitoring Index

  Question would need to be reformulated The Main Hero: Private Monitoring Index Final result: compressed scores, ranging from 5 to 11; average 7.8, SD = 1.4; unlikely to reflect actual differences across countries Only 2 countries scored 11: Canada and...
 • Population abundance, density, and habitat analysis of the

  Population abundance, density, and habitat analysis of the

  2006: African Park Foundation census. Method: Line transects by plane and on foot, during . Daylight hours, 10 days. Results: 40.3% of the park covered by plane (3,335km2) 83 line transects on foot (1,979 km) No carnivore sighted by plane....
 • How to Write an "Out of this World" Argumentative Essay

  How to Write an "Out of this World" Argumentative Essay

  Restated thesis statement: … though some parents think it is the computer that is the key to preparing their children for the rigors of the 21st century, others turn to chess and its promise of increased brain power, increased success...
 • BCH Options

  BCH Options

  6.3 Modifying default.css To change the stylesheet settings, the first procedure is to download the existing default.css. Next, change the existing styles of the default stylesheet to your desired settings.
 • Noun Clauses - Houston Community College

  Noun Clauses - Houston Community College

  Noun Clause. Below is a complete sentence with an independent clause (I know) and a dependent clause (where Sue lives): I know where Sue lives. Where Sue lives is a noun clause. A noun clause has the same use in...
 • Functional Tabletop and Worst Case Drills in 2014

  Functional Tabletop and Worst Case Drills in 2014

  Proper staffing of and better communication between ICS sections/units Federal Drill Focus Areas for 2015 Ensure compliance with 33 CFR 154.1055 Unified command with representatives from Local, Tribal, State, and Federal Utilization of the ACP and Facility/Vessel plan Timely press...
 • Learning Resources - Riverside City College

  Learning Resources - Riverside City College

  page of SON website. Computer Assisted Instructional (CAI) programs. Some CAIs can only be accessed while on campus, others can be accessed online off campus. Digital Library has all nursing CAIs loaded on computers. If a CAI is assigned by...
 • What's in it for Us? Music Content in Google Books, Google ...

  What's in it for Us? Music Content in Google Books, Google ...

  Music Content in Google Books, Google Scholar, and the Open Content Alliance Google Book Search Book detail in Google Books Internet Archive Search OCA record detail Google Scholar search Google Scholar results page Google Books Russian example Google Books score...