Neuroestetyka - Katedra Informatyki Stosowanej

Neuroestetyka - Katedra Informatyki Stosowanej

Neurohistoria sztuki? Wodzisaw Duch Katedra Informatyki Stosowanej, UMK Toru Google: W. Duch Neurohistoria sztuki, Toru 20.06.2013 Zdumiewajca Zdumiewajca hipoteza hipoteza Zdumiewajca hipoteza brzmi: Ty, Twoje radoci i smutki, Twoje wspomnienia i ambicje, Twoje poczucie tosamoci i wolna wola,

nie s w rzeczywistoci niczym innym ni sposobem, w jaki zachowuje si ogromny zbir komrek nerwowych i zwizanych z nim czsteczek Francis Crick, Zdumiewajca hipoteza, 1997. Lapidarnie: Umys jest tym, co robi mzg. Widzimy wiat? Maja! Widzenie jest interpretacj stanw kory wzrokowej wasnego mzgu przez inne obszary tego mzgu. wiadcz o tym zudzenia optyczne, zmiany percepcji w wyniku uszkodze mzgu, halucynacje, sny, lepota na zmiany ... Widzimy tylko stany swojego mzgu! Sztuka ma wywoa pobudzenia mzgu, ktre s w jaki sposb intersujce, przycigajce uwag, co zaley od memw w mzgu.

Neuronalny determinizm Ogranicza nas genetyczny i neuronalny determinizm. Neuronalny determinizm: wynik dowiadcze yciowych, wychowania, prania mzgu, jak i predyspozycji. Przychodzi mi do gowy = aktywno neuronalna. Genetyczny determinizm tylko czciowo wpywa na neuronalny. Memy i neurony Memy to granule informacji, a wic odpowiadaj im wzorce aktywacji mzgu, struktury istniejce tylko chwilowo, aktualizujce potencjalne stany mzgu,

istniejce w krtkim czasie, w wyniku pobudzenia (neurodynamiki) substratu, jakim jest mzg, podobnie jak w cymatyce. Memy: atraktory neurodynamiki sieci neuronw (i innych struktur) mzgu. Teoria memw jak i teoria ewolucji s szczeglnymi przypadkami teorii procesw twrczych D.T. Campbella (1960). Twrcze procesy - ewolucyjne, kulturowe, indywidualne - wymagaj dwch krokw: wyobrani, opartej na lepych (z punktu widzenia celu) kombinacjach elementw (blind-variation), oraz selekcji interesujcych (przydatnych) kombinacji (selective-retention), std nazwa BVSR tej teorii. Mzgi daj przestrze neuronaln, w ktrej moliwa jest lepa wariancja, powstawanie kombinacji rnych elementw zgodnych z dowiadczeniem, ktre narzuca na lepe kombinacje struktur probabilistyczna, nie jest to wiec przypadkowe szukanie, ale oparte na memach.

Siatka pojciowa - zmienne bodce Dalsze demonstracje: DemoGNG: http://www.demogng.de/ W normalnych warunkach epizody s dobrze kojarzone. Szybkie konkluzje ydzi, masoni, zamachy i inne cuda, memoidy cakiem pokrcony obraz wiata, due dziury i proste wyjanienia klastry, zlewy, czarne linie czce niezwizane ze sob epizody. Ale neurohistoria? Neurohistoria sztuki to co wicej ni neuroestetyka. Wraenia estetyczne, jak kade inne, wynikaj ze specyficznej reakcji mzgu.

Materia mzgu to substrat, w ktrym indywidualne dowiadczenie czowieka i kultura, z ktr mia styczno, uksztatoway unikalne struktury pozwalajce na realizacj wiata umysu. Kade zjawisko, ktre poznajemy, jest jedynie manifestacj umysu, ktry jest substratem wszystkiego, umys dziaa jakby na cieniach rzeczy. Surangama Sutra ( 2-6 wiek?) Sztuka mona jedynie przedstawi indywidualne odczuwanie wiata. Na to odczuwanie wpywa wiele czynnikw, histori sztuki trzeba wic rozpatrywa w kontekcie kulturowym. Jak silne s to czynniki wida po efekcie placebo, w ktrym pokazano zmian reakcji mzgu pod wpywem informacji o cenie czy marce produktu. Dotyczy to zapewne wszystkich wrae estetycznych.

Nie potrafimy w peni odebra staroytnych czy redniowiecznych dzie sztuki, gdy nie rozumiemy ich symboliki i nie mamy podobnych skojarze jak wczenie yjcy ludzie, postrzegamy je wic cakiem inaczej. Neurohistoria! Neurohistoria! Neuroestetyka: nowe nurty w sztuce wynikaj z prowadzonej przez artystw eksploracji praw widzenia, wasnoci ukadu wzrokowego i skojarzonych z nimi stanw emocjonalnych. W tych obszarach prowadzi mona eksperymenty naukowe wykorzystujc techniki neuroobrazowania aktywnoci mzgu. Jednake pene zrozumienie historii sztuki jest znacznie trudniejsze bo wymaga bdzie zrozumienia zoonych reakcji psychicznych, zalenych od neurobiologii, ale i od kontekstu historycznego, kultury, a zwaszcza wierze

religijnych oraz funkcji, ktre spenia miay dziea sztuki. Prehistoryczne rysunki w jaskiniach mogy np. suy oswajaniu lku przed niebezpiecznymi zwierztami, peniy wic rol wychowawcz podobnie jak redniowieczne obrazy piekie czy tybetaskie przedstawienia koa ycia. Wspczesne muzea rzadko pozwalaj zanurzy si we waciwy kontekst, nawet obcowanie ze sztuk sakraln pozwala na to tylko w niewielkim stopniu, gdy nasz obraz wiata cakiem si zmieni. Dlatego neurohistoria sztuki powinna by odrbn dziedzin nauki, syntez wykorzystujc zarwno wyniki neuroestetyki jak i tradycyjnych teorii. Niewykorzystane Niewykorzystane zmysy W najszerszym sensie sztuk jest wszystko, co wywouje estetyczne

wraenia u jakiego odbiorcy co nieczsto wspczenie si zdarza ... Przetwarzanie sygnaw z jednej modalnoci do drugiej daje nowe moliwoci wyrazu artystycznego. Klawiatura fortepianu suy przeksztacaniu pobudze przestrzennych w wibracje dwikowe: ruch widza => dwiki. U niewidomych informacje z kamery => pobudzenia dotykowe plecw lub jzyka. Dotyk jest mao wykorzystanym zmysem. Przetwarzanie obrazw czy muzyki na pobudzenia jzyka lub skry rnych czci ciaa (twarzy, palcw), moe da ciekawe nowe moliwoci. Masa artystyczny jako odrbna kategoria estetyczna w zasadzie nie istnieje. Mona zbudowa dotykotron, instrument

pozwalajcy wywoujcy ciekawe efekty dotykowe, poczone z efektami dwikowymi i wizualnymi lub te od nich niezalene. Neuroestetyka Neuroestetyka poszukuje neurobiologicznych podstaw przey estetycznych. Tworzenie i przyjemno obcowania ze sztuk jest moliwe tylko dziki istnieniu wsplnych wszystkim ludziom struktur mzgu, odpowiedzialnych za proces widzenia. The Institute of Neuroesthetics, Univ. College London. Semir Zeki: artyci podobnie jak neurolodzy, badaj zachowania mzgu swoimi specyficznymi metodami. Badania procesu widzenia przez artystw: Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Brunelleschi, Delacroix, Seurat, Duchamp,

Mondrian, Picasso, Braque, Calder, Tinguely ... Neuroestetyka wzbudzia due zainteresowanie wrd artystw, pragncych wykorzysta now wiedze dotyczca percepcji i zachowania w swojej pracy. Neuroestetyka Cele bada w dziedzinie neuroestetyki to: badanie procesw twrczych w sztukach plastycznych, zrozumienie dziaania mzgu w czasie takich procesw ; podkrelanie centralnej roli, jak penia badania nad mzgiem dla zrozumienia natury ludzkiej, przejawiajcej si nie tylko w sztuce czy muzyce, lecz rwnie moralnoci, zachowaniach spoecznych i antyspoecznych, moralnoci, religii i innych dziedzinach

wpywajcych na ycie codzienne; zainteresowanie neurobiologw badaniem sztuki jako metody badania organizacji przetwarzania informacji przez mzg ; badanie praw percepcji, ktrym podlega tworzenie sztuki, zarwno na etapie tworzenia jak i ogldania; zrozumienie sztuki w wietle zada, stojcych przed ukadem wzrokowym, lub oglnie stojcych przed mzgiem, to jest gromadzenia wiedzy o wiecie i sposobach jego poznawania. Wzrok Wzrok Informacja wizulana rozdziela si ju w oku na odrbne kanay:

Szlak wielkokomrkowy: trzy typy stokw fotorecepcyjnych o duych polach recepcyjnych, pobudzenie wiatem o szerokim pamie, niska rozdzielczo przestrzenna, wysoka wraliwo na kontrast, orientacj, szybkie przesyanie sygnaw, bez informacji o kolorze. Drobnoziarniste komrki, 2 typy stokw fotorecepcyjnych, mae pola recepcyjne, wolno przewodzce aksony, rozpoznaj opozycje barw.

Kolor, ksztat, ruchodrbne kanay Najwaniejsze prawa percepcji percepcji Poszukiwanie prawdy ponad pozorami. Informacje dochodzce do oka bez przerwy si zmieniaj w wyniku zmiany odlegoci, kta widzenia i owietlenia, a jednak widzimy stabilny wiat, zoony z obiektw o okrelonej kategorii (np. twarzy). Ukad wzrokowy wydobywa z dochodzcego do oka sygnau tylko to, co istotne, podobnie jak artysta prbujcy odda swj sposb widzenia. Abstrahowanie, szukanie istoty, pozwalajcej rozpozna byt. The whole beauty and grandeur of Art consists ... in being able to get above all singular forms, particularities of every kind [by making out] an

abstract idea ... more perfect than any one original. - John Constable Sposb tworzenia abstrakcji przez mzg jest centralnym problemem bada nad mzgiem, sztuka jest prba eksternalizacji tych abstrakcji. Kolor W czystej formie: Mondrian. Mieszany z krawdziami, orientacj przestrzenna: sztuka abstrakcyjna, bez rozpoznawania obiektw (wikszy wysiek). Ksztat: Ksztat: karykatury karykatury

Ruch: Ruch: sztuka sztuka kinetyczna kinetyczna Prba stymulacji wybranych obszarw ukadu wzrokowego. Optymalna stymulacja obszarw V5 reagujcych na ruch, z minimaln stymulacj pozostaych obszarw. 88 praw praw Ramachandrana Ramachandrana

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Czy istniej reguy sztuki pozwalajce zrozumie dlaczego pewne reprezentacje graficzne wydaj si nam pikne i interesujce? Dlaczego takie reguy pojawiy si w takiej a nie innej formie w

procesie ewolucji? Jakie struktury mzgu s w to zaangaowane? Uwypuklanie elementw, rnic, widoczne w sztuce pierwotnej i karykaturach, wynikajce z zasady wzmacniania rnic. Izolowanie pojedynczych modw wzrokowych (ksztat, kolor, kinestetyka), sprzyja wikszemu skupieniu uwagi. Grupowanie percepcyjne (Gestalt) pozwalajce na segmentacj obiektw od ta i abstrakcyjne relacje podobiestwa. Wzmacnianie przez kontrast, lini, rysunek, kolor. Wyzwania dla percepcji, nieoczywiste grupowanie. Unikanie nienaturalnych punktw widzenia i przypadkowych koincydencji konturw. Aluzje i metafory zwikszaj zainteresowanie.

Symetria jest atrakcyjna. Punkty Punkty widzenia widzenia Co jest interesujce dla ukadu wzrokowego? Naturalne tekstury atwe, relaksujce; zudzenia - trudniejsze, ale intrygujce; zoone - ciekawe. Statystyka Statystyka obrazw

Urednione obrazy, 100 w kadej kategorii rozmazana pami? Voyage without limits Loyd Henriksen. Muzyka z obrazw Czy mona komponowa muzyk w odpowiednim nastroju do obrazw? Przykad: fiski metakompozytor Lauri Grhn: http://www.synestesia.fi/ Dlaczego to robi? Chc pokaza, e w przyszoci komputery bd komponowa nie gorzej ni ludzie ... Turku Archipelago, Fog, Sakura cakiem interesujce kompozycje! Czy komputer moe czu muzyk?

Greta prbuje ... Sztuka generatywna Generative art ma swoj stron w Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Generative_art http://www.random-art.org http://www.solaas.com.ar/dreamlines/p5/ http://www.jhlabs.com/java/art.html Yuki Terai, piewajca animka, jest idolem w Japonii! http://www.teraiyuki.net/index1.html Aaron malarz

Harold Cohen zada pytanie: Jakie minimalne wymagania musi spenia zbir znakw graficznych by funkcjonowa jako obraz? Czy da si zakodowa zasady takich znakw w programie komputerowym? Aaron malarz Meeting On Gauguin's Beach, Olej, 1988 Aaron, with Decorative Panel, Olej 1992

Recently Viewed Presentations

 • Gilgamesh: as you read - Ms. Davis's Webpage!

  Gilgamesh: as you read - Ms. Davis's Webpage!

  Gilgamesh is a ruthless and oppressive leader, and the gods punish his prideful behavior by killing his best friend (Enkidu). Horrified by Enkidu's death and the prospect of his own demise, Gilgamesh undertakes a quest for immortality which brings him...
 • Budgeting for Outcomes - Kem C. Gardner Policy Institute

  Budgeting for Outcomes - Kem C. Gardner Policy Institute

  Hill AFB employed 16,732 military personnel and DoD civilians.Including contractors, nearly 20,000 people worked on base. Hill AFB spent $2.1 billion in Utah during 2015, includingemployee earnings, DoD contracts, and other expenses.
 • Ch 4.3 Succession

  Ch 4.3 Succession

  Cellular Boundaries. Cell Membrane. Consists of a lipid bilayer, a strong but flexible barrier between the cell and its surroundings. The cell membrane regulates what enters and leaves the cell and also protects and supports the cell. Most biological membranes...
 • Biology 211 Anatomy & Physiology I

  Biology 211 Anatomy & Physiology I

  7th & 8th Testes, penis, Clitoris, labia begin. weeks scrotum begin development. development . MaleFemale. Both sexes: Gonads (ovaries & testes) remain inactive until puberty, when anterior pituitary stimulates maturation
 • BS3101 - Exercise Physiology.

  BS3101 - Exercise Physiology.

  Lactate Response of Elite Road Cyclists.
 • Putting Learning Back in E-Learning:

  Putting Learning Back in E-Learning:

  Putting Learning Back in E-Learning: Performance-Based Design Processes Gus Prestera, PhD, CPT President effectPerformance, Inc. Ty Johnson Vice-President of Learning and Consulting Services SoftAssist, Inc.
 • MRP Systems MRP Material Requirements Planning Commonly used

  MRP Systems MRP Material Requirements Planning Commonly used

  If there is a 90% yield for for top assembly then: MRP Systems Safety Stock and Safety Lead Time - to protect against demand variability and lead time variablity, a safety factor may be applied. Numerous application a safety factors...
 • Mediastinum: It is the partition between the two

  Mediastinum: It is the partition between the two

  Interventricular septum Thickness Opening in LV: Mitral opening and valve Aortic opening and valve Pulmonary valve Aortic valve Mitral valve Tricuspid valve Papillary muscle Conducting system of the heart: Formed of modified myocardial fibers called (Purkinje fibers) which are specialized...