LuËt b¶o hiÓm x· héi - WordPress.com

LuËt b¶o hiÓm x· héi - WordPress.com

CHNG II: CC CH BHXH I VI NGI LAO NG A. Bao him xa hi bt buc I. i tng p dng Ngi lao ng tham BHXH bt buc l cng dn Vit Nam, bao gm: - Ngi lm vic theo hp ng lao ng khng xc nh thi hn, hp ng lao ng c thi hn t 3 thng tr ln; - Cn b, cng chc, vin chc; - Cng nhn quc phng, cng nhn cng an; - S quan, qun nhn chuyn nghip qun i nhn dn; s quan, h s quan nghip v, s quan, h s quan chuyn mn k thut cng an nhn dn;

ngi lm cng tc c yu hng lng nh i vi qun i nhn dn, cng an nhn dn; - H s quan, binh s qun i nhn dn v h s quan, chin s cng an nhn dn phc v c thi hn; - Ngi lm vic c thi hn nc ngoi m trc ng BHXH bt buc nhng cha nhn BHXH mt ln. II. Cac ch BHXH bt buc 1.Che o om au 1.1. Cac trng hp ngh viec c hng che o om au B om au thong thng hoac om dai ngay

au can cha tr Tai nan rui ro Con om DANH MUC 12 BENH VA DI CHNG CAN CHA TR DAI NGAY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Benh lao cac loai Benh tam than

Benh sang chan he than kinh, ong kinh Suy tim man, tam phe man Benh phong (cui) Thap khp man co bien chng phan xng c khp 7. Ung th cac loai tat ca cac phu tang 8. Cac benh ve noi tiet 9. Di chng do tai bien mach mau nao 10. Di chng do vet thng chien tranh 11. Di chng do phau thuat va tai bien ieu tr. 12. Suy nhc c the do b tra tan tu ay trong hoat ong cach mang 1.2. IEU KIEN HNG TR CAP OM AU Ngi lao ng c con di 7 tui b m au, phi ngh vic chm sc

con. - m au, tai nn ri ro phi ngh vic. -C giy xc nhn ca c s y t. - Lu : Nhng trng hp ngi lao ng ngh vic do t hu hoi sc kho, do say ru hoc dng cht ma tu, cht gy nghin khc th khng c hng ch m au. 1.3. THI GIAN NGH C HNG TR CAP THI GIAN NGH OM PHU THUOC: THI GIAN ONG BHXH

TNH CHAT CONG VIEC A BAN LAM VIEC TRNG HP OM THI GIAN NGH TOI A TRONG 1 NAM OI VI OM AU THONG THNG, TAI NAN RUI RO IEU KIEN THI GIAN LAM ONG BHXH VIEC BNH THNG CONG VIEC NANG NHOC,

OC HAI, NGUY HIEM; NI CO PHU CAP KHU VC 0,7 <15 nam 30 ngay 40 ngay 15 nam va <30 nam 40 ngay 50 ngay

30 nam 60 ngay 70 ngay THI GIAN NGH CHAM SOC CON OM TOI A TRONG MOT NAM Con di 3 tuoi: 20 ngay Con t u 3 tuoi en di 7 tuoi: 15 ngay Sau ngi th nhat a ngh het thi han, ngi th hai tiep tuc ngh

nh ngi th nhat Lu y: Khi tnh thi gian ngh viec c hng tr cap BHXH oi vi cac trng hp om au thong thng, tai nan rui ro, con om, ta khong tnh nhng ngay ngh le, ngh tet va ngh hang THI GIAN NGH OI VI OM AU CAN CHA TR DAI NGAY 180 ngay au trong nam T ngay 181 tr i neu tiep tuc ieu tr van tiep tuc hng Lu y: Khi tnh thi gian ngh viec

c hng tr cap BHXH oi vi om au can cha tr dai ngay, ta tnh ca nhng ngay ngh le, ngh tet va ngh hang tuan. 1.4. MC TR CAP OM AU OI VI OM AU THONG THNG, TAI NAN RUI RO, CON OM: TR CAP 1 NGAY = LBHXH THANG

TRC KHI NGH 26 x 75% OI VI OM AU CAN CHA TR DAI NGAY: TR CAP 1 NGAY = LBHXH THANG TRC KHI

NGH 26 x r - 180 ngay au trong nam: = 75% r - T ngay 181 tr i: + tBHXH< 15 nam: = 45% + 15 nam tBHXH < 30 nam: r

r Cach tnh tr cp m au cn cha tr di ngy theo TT 19/2008/BLTBXH Mc h = LBHXH ng S x r x thng ngh - 180 ngay au trong nam: = 75% r

- T ngay 181 tr i: + tBHXH< 15 nam: = 45% + 15 nam tBHXH < 30 nam: r = 55% r 2. Che o thai san 2.1. Cac trng hp ngh viec c hng che o thai san Kham thai Sinh con Say thai, nao thai, hut thai, thai chet lu

Triet san at vong Nuoi con nuoi s sinh hp phap 2.2. IEU KIEN HNG CHE O THAI SAN SINH CON HOAC NUOI CON NUOI 12 thang trc khi sinh, cac trng hpnuoi thai con san hoac nhan khac: ang ong nuoi

ong BHXH 6 thang 2.3. THI GIAN C NGH HNG CHE O THAI SAN KHAM THAI BNH THNG: 5 LAN, MOI LAN 1 NGAY XA C S Y TE, NGI MANG THAI HOAC THAI MANG BENH LY: 5 LAN, MOI LAN 2 NGAY 2.3. THI GIAN C NGH HNG

CHE O THAI SAN SINH CON Cong viec trong ieu kien L bnh 4 thng tha ng 5 tha ng Cong viec nang nhoc, oc hai, theo che o 3 ca, LV ni co phu cap KV >= 0,7 Lao ong n la ngi tan tat

6 tha ng Sau khi sinh neu con chet Neu di 60 ngay th me c ngh 90 ngay ke t ngay sinh. Neu t 60 ngay tuoi tr len th me c ngh them 30 ngay ke

t ngay con chet nhng khong vt qua Sau khi sinh neu me chet Neu cha hoac me hoac ca cha va me eu tham gia BHXH, ma me chet sau khi sinh th cha hoac ngi trc tiep nuoi dng c hng tr cap cho en khi con 4 thang tuoi 2.3. THI GIAN C NGH HNG

CHE O THAI SAN SAY THAI, NAO THAI, HUT THAI, THAI CHET LU 10 nga y Thai di 1 thang tuoi 20 nga y Thai t u 1 thang en di 3 thang tuoi

Thai t u 3 thang en di 6 thang 40 tuoi nga y 2.3. THI GIAN C NGH HNG CHE O THAI SAN TRIET SAN: 15 NGAY AT VONG: 7 NGAY 2.3. Thi gian c ngh hng che o thai san Nuoi con s sinh hp phap Ngi lao ong nhan con nuoi di 4

thang tuoi th c ngh viec hng che o thai san cho en khi con u 4 thang tuoi. Chu y: Thi gian ngh viec hng che o thai san phai tnh ca ngay ngh le, ngh tet, ngay ngh hang tuan (ngoai tr kham thai). - Trong thi gian ngh viec hng che o thai san, NL va NSDL khong phai ong BHXH. Thi gian nay van c tnh la co ong BHXH. - Trong thi gian ngh viec hng che o thai san sinh con va nuoi con nuoi, NL va NSDL khong phai ong BHYT. Thi gian nay van c tnh la co ong BHYT.

2.4. MC TR CAP Cac trng hp kham thai, say thai, nao thai, hut thai, thai chet lu, triet san, at vong Tr cp 1 ngy = Mc BQ L BHXH ca 6 thng lin k trc khi ngh

26 vic ngy X 100 % 2.4. MC TR CAP Cac trng hp sinh con hoac nuoi con nuoi Tr cp = Mc BQ L BHXH ca 6 thng

lin k trc khi ngh vic So X thang ngh 2.4. Mc tr cap Tr cap mot lan (tr cap ta lot) Lao ong n sinh con hoac NL nhan con nuoi di 4 thang tuoi th c tr cap 1 lan bang 2Lmin cho moi con. Trng hp ch co cha tham gia bao hiem ma me chet sau khi sinh con th cha c hng tr cap mot lan bang 2Lmin cho moi con.

Lao ong n co the i lam viec trc khi het thi han ngh thai san theo quy nh neu: - a ngh 60 ngay ke t ngay sinh con; - Co xac nhan cua c s y te ve viec i lam sm khong co hai cho sc khoe cua ngi lao ong; - Phai bao trc va c ngi s dung lao ong ong y. Trong trng hp nay ngoai tien lng, lao ong n van tiep tuc hng tr cap 3. Che o tai nan lao ong, benh nghe nghiep 3.1. Tai nan lao ong la g?

La tai nan gay ton thng hoac t vong Gan vi cong viec, nhiem vu c phan cong B tai nan trong cac trng hp sau ay c xem la tai nan lao ong: + Tai ni lam viec va trong gi lam viec bao gom: Tai nan xay ra trong lao ong gan lien vi viec thc hien cong viec, nhiem vu c phan cong; Tai nan trong thi gian ngng viec gia gi do nhu cau sinh hoat a c che o, noi quy quy nh nh ve sinh kinh nguyet, tam ra, cho con bu, i ve sinh;

Tai nan trong thi gian ngh giai lao, an gia ca, an boi dng hien vat, trong thi gian chuan b va ket thuc cong viec. 3.2. Benh nghe nghiep la g? La benh phat sinh do ieu kien lao ong co yeu to oc hai B benh thuoc danh muc benh nghe nghiep do Bo Y te va Bo LTB & XH ban hanh STT

TEN CAC BENH 1 Benh bui phoi Silic nghe nghiep (BP-silic) 2 Benh bui phoi Atbet (Amiang) (BP-amiang) 3 Benh bui phoi bong (BP-bong) 4 Benh viem phe quan man tnh nghe nghiep (Viem PQ-NN) 5 Benh nhiem oc ch va cac hp chat ch 6 Benh nhiem oc benzen va cac hp chat ong ang cua benzen 7 Benh nhiem oc thuy ngan va cac hp chat thuy ngan 8 Benh nhiem oc mangan va cac hp chat cua mangan 9 Benh nhiem oc TNT (Trinitro Toluen) 10 Benh nhiem oc Asen va cac hp chat Asen 13 Benh do quang tuyen X va cac chat phong

xa 14 Benh iec do tieng on (iec NN) 15 Benh rung chuyen nghe nghiep 16 Benh giam ap man tnh nghe nghiep 17 Benh sam da nghe nghiep 18 Benh loet da, loet vach ngan mui, viem da, cham tiep xuc 19 Benh lao nghe nghiep 20 Benh viem gan virus nghe nghiep 21 Benh do xoan khuan Leptospira nghe nghiep 22 Bnh hen ph qun ngh nghip 23 Nhim c cacbonmonoxit ngh nghip 24 Bnh nt du ngh nghip 25 Benh viem loet da, viem mong va xung 3.3. Cac che o chnh sach

TRONG THI GIAN IEU TR Chi ph ieu tr do NSDL tra c NSDL tra lng SAU KHI IEU TR ON NH c ngi s dung lao ong gii thieu i giam nh kha nang lao ong tai Hoi ong Giam nh Y khoa Neu suy giam KNL t 5-30%: c hng tr cap mot lan Neu suy giam KNL t 31 100%: c hng tr cap hang thang

Tr cp 1 ln Tr cp theo mc suy gim kh nng L v Lmin = Tr cp theo s + nm ng BHXH v LBHXH

= [5Lmin + (m-5)x0,5Lmin] + [0,5xLBHXH + (t-1)x0,3xLBHXH] Tr cp hng thng Tr cp theo mc suy gim kh nng L v Lmin = Tr cp

theo s + nm ng BHXH v LBHXH = [0,3Lmin + (m-31)x0,02Lmin] + [0,005xLBHXH + (t1)x0,003xLBHXH] *Lu v vic gim nh mc suy gim KNL - Ngi s dng lao ng c trch nhim gii thiu gim nh ln u. - T chc BHXH gii thiu gim nh khi thng tt, bnh tt ti pht, gim nh ln 2.

NL b TNL, BNN ma b ton thng cac chc nang hoat ong cua c the th c cap phng tien tr giup sinh hoat, dung cu chnh hnh theo nien han can c vao tnh trang thng tat, benh tat. NL b suy giam KNL t 81% tr len ma b liet cot song hoac mu hai mat hoac cut, liet hai chi hoac b tam than, hang thang c hng tr cap phuc vu bang 1Lmin NL ang lam viec b chet do TNL, BNN hoac chet trong thi gian ieu tr lan au doTNL, BNN th than nhan c hng tr cap mot lan bang 36Lmin sc khoe

4.1. ieu kien va thi han xet i vi TNL, BNN: + Suy gim KNL 15% + Thi hn: 60 ngy k t ngy c kt lun ca HGYK i vi m au: + Sau khi ngh m 30 ngy + Thi hn: 30 ngy k t ngy tr li lm vic i vi thai san: + Ngh ht thi hn + Thi hn: 60 ngy k t ngy tr li lm vic (sinh con), 30 ngy k t ngy tr li lm vic (sy thai, no thai, ht thai, thai cht lu) 4.2. Thi gian ngh dng sc

THI GIAN NGH CHE O Thai san TNL, BNN Cha tr Toi a 10 ngay dai ngay Sinh oi tr len

51% Om do Toi a phai phau 7 ngay thuat Sinh co phau thuat 31%-50% Khac 15%-30%

5 ngay Om au Om khac 4.3. Mc tr cap 25%Lmin: Ngh nha 40%Lmin: Ngh tai c s tap trung 5. Che o hu tr 5.1. ieu kien hng ieu kien

ve tuoi i ieu kien ve thi gian ong BHXH 5.2. Cac trng hp ngh hu (theo luat BHXH) Loai hu Gi i Thi gian Tuoi ong BHXH

Bnh Nam u 60 thn N u 55 g 20 nam Bnh Nam th N ng 55-60 20 nam

50-55 20 nam Mc Nam thap N 50 20 nam 45 20 nam Nam Mc

thap N 20 nam 20 nam Khon g xet 20 nam ieu kien khac Khong Co 1 trong 2 K: +15 nam LV NNH +15 nam PCKV 0,7

B suy giam 61% Co u 2 K: +B suy giam 61% +15 nam LV ac biet NNH 5.3. CACH TNH LNG HU Lng hu Lng bnh x quan =

Ty le hng hu 5.3.1. CACH TNH LNG BNH QUAN OI VI NGI CO TOAN THI GIAN THC HIEN CHE O TIEN LNG DO NHA NC NEU THAM GIA BHXH TRC QUY NH 01/1995 Lng

bnh quan = Tong LBHXH 5 nam cuoi trc khi ngh hu 60 thang 5.3.1. CACH TNH LNG BNH QUAN OI VI NGI CO TOAN THI GIAN THC HIEN CHE O TIEN LNG DO NHA NC

NEU QUY THAM NHGIA BHXH T 01/199512/2000 Lng bnh quan = Tong LBHXH 6 nam cuoi trc khi ngh hu 72 thang 5.3.1. CACH TNH LNG BNH

QUAN OI VI NGI CO TOAN THI GIAN THC HIEN CHE O TIEN LNG DO NHA NC NEU QUY THAM NHGIA BHXH T 01/200112/2006 Lng bnh quan = Tong LBHXH 8 nam cuoi trc khi

ngh hu 96 thang 5.3.1. CACH TNH LNG BNH QUAN OI VI NGI CO TOAN THI GIAN THC HIEN CHE O TIEN LNG DO NHA NC NEU QUY THAM NHGIA BHXH T 01/2007 TR I Lng bnh

quan = Tong LBHXH 10 nam cuoi trc khi ngh hu 120 thang Chu y: Nghi hu vao thi im nao thi tin lng binh qun ong BHXH c tinh trn mc tin lng ti thiu chung tai thi im o. 5.3.1. CACH TNH LNG BNH QUAN

OI VI NGI CO TOAN THI GIAN ONG BHXH THEO CHE O TIEN LNG DO NGI S DUNG LAO ONG QUY NH Tong LBHXH cac Lng bnh quan = thang ong BHXH Tong so thang

ong BHXH Tin lng, tin cng ong BHXH lam cn c tinh mc binh qun tin lng, tin cng thng ong BHXH i vi ngi lao ng theo ch tin lng do ngi s dng lao ng quyt nh thi c iu chinh trn c s chi s gi sinh hoat ca tng thi k. Nm t Trc 95 95 Mc iu chnh

3,52 Nm t 04 Mc iu chnh 2,15 96 97 98

99 00 01 02 03 2,98 2,82 2,73 2,54 2,43 2,47 2,48 2,38 2,31 05 06 07

08 09 10 11 12 1,98 1,84 1,70 1,38 1,29 1,19 1,00 1,00 5.3.1. CACH TNH LNG BNH QUAN OI VI NGI VA CO THI GIAN ONG BHXH THEO CHE O TIEN

LNG DO NSDL QUY NH VA CO THI GIAN THC HIEN CHE O TIEN LNG DO NN QUY NH Tong Tong + Lng bnh quan = LBHXH LBHXH

KVNN KVKNN Tong so thang ong BHXH 5.3.2. CACH TNH TY LE HNG HU So nam ong BHXH 15 nam au N: Nam: 45% x nam tiep theo

45% + x x 3% 2% NGH SM 1 NAM TR 1% Toi a 75% Neu mot ngi co 24 nam 5 thang ong BHXH, th 5 thang le c tnh nh the nao? Cach tnh thang le trong thi gian ong BHXH: -Di 3 thang khong tnh -u 3 thang en u 6 thang tnh

na nam -u 7 thang tr len tnh 1 nam 5.4. TR CAP MOT LAN 5.4.1. Tr cap mot lan khi ngh hu Lao ong n co thi gian ong BHXH tren 25 nam, th t nam th 26 tr i, c moi nam ong BHXH c nhan 0,5 LBQ - - Lao ong nam co thi gian ong BHXH tren 30 nam, th t nam 31 tr i, c moi nam ong BHXH c nhan 0,5LBQ

5.4.2. Tr cap 1 lan oi vi nhng ngi khong u ieu kien ngh hu NL c hng BHXH mot lan khi thuoc mot trong cac trng hp sau: - Nam u 60 tuoi, n u 55 tuoi ma cha u 20 nam ong BHXH; - Suy giam KNL 61% tr len ma cha u 20 nam ong BHXH; -Ra nc ngoai e nh c; -Sau 1 nam ngh viec neu khong tiep tuc ong BHXH va co yeu cau nhan BHXH 1 lan ma cha u 20 nam ong 6. Che o t tuat 6.1. Tr cap mai tang

ph Cac oi tng sau ay khi chet th ngi lo mai tang c nhan tr cap mai tang: - NL ang ong BHXH; - NL ang bao lu thi gian ong BHXH; - Ngi ang hng lng hu; - Ngi ang hng tr cap TNL, BNN a ngh viec. Mc tr cap: 10Lmin. 6.2. Tr cap tuat 6.2.1. Tr cap tuat hang thang ieu kien oi vi ngi lao ong chet: - a ong BHXH u 15 nam tr len;

- ang hng lng hu; - Chet do TNL, BNN; - ang hng tr cap TNL, BNN hang thang vi mc suy giam KNL t 61% tr len. ieu kien oi vi ngi lao ong chet than nhan - Con <15 tuoi (a ngh hoc); < 18 tuoi (con i hoc); - V (chong) het tuoi lao ong; - Cha (me) hai ben het tuoi lao ong;

- Ngi nuoi dng hp phap het tuoi lao ong; - Than nhan neu b suy giam KNL 81% th khong xet tuoi LU Y: Than nhan phai khong co thu nhap, hoac co thu nhap hang thang Mc tr cap tuat hang thang: - Tuat c ban: 50%Lmin - Tuat nuoi dng: 70%Lmin - Trng hp co 1 ngi chet th so than nhan c hng tr cap tuat hang thang khong qua 4 ngi; trng hp co t 2 ngi chet tr len th than nhan cua nhng ngi nay c hng 2 lan mc tr cap quy nh tren ay.

6.2.2. Tr cap tuat 1 lan Cac trng hp sau ay th than nhan c hng tuat 1 lan: - NL chet khong u ieu kien cho than nhan hng tuat hang thang. - NL chet u ieu kien cho than nhan hng tuat hang thang, nhng khong co than nhan u ieu kien hng tien tuat hang thang. Mc tr cap tuat 1 lan: oi vi than nhan cua ngi ang ong hoac ang bao lu thi gian ong BHXH: Moi nam ong BHXH c: 1,5LBQ Toi thieu: 3LBQ

oi vi than nhan cua ngi ang hng lng hu: Nu cht trong 2 thang u hng lng hu: Mc tr cp tut mt ln = 48 x LH Nu cht t thang th 3 tr i: Mc tr cp tut mt ln = 48xLH - (t-2)x0,5xLH B. Bao him xa hi t nguyn I. OI TNG THAM GIA BHXH T NGUYEN Cong dan Viet Nam trong o tuoi lao ong, khong thuoc dien tham gia BHXH bat buoc

(ngoai tr trng hp het tuoi lao ong nhng a co thi gian tham gia BHXH 15 nam) MC NG BHXH T NGUYN Mc ng hng thng T l Mc thu nhp = phn x thng ngi tham trm

gia BHXH t ng nguyn la chn BHXH t nguyn Mc thu nhp thng = lmin + m x 50.000 II. CAC CHE O BHXH 1. Che o hu tr 1.1. ieu kien ngh hu Nam u 60 tuoi, n u 55 tuoi Co u 20

nam ong BHXH 1.2. CACH TNH LNG HU Lng hu = TN bnh quan x Ty le hng

hu 1.2.1. CACH TNH THU NHAP BNH QUAN Thu nhap bnh quan = Tong thu nhap cac thang ong BHXH Tong so thang ong BHXH

1.2.2. CACH TNH TY LE HNG HU So nam ong BHXH 15 nam au N: Nam: 45% 45% x nam tiep theo +

Toi a 75% x x 3% 2% 1.3. Tr cap BHXH 1 lan 1.3.1. Tr cap 1 lan khi ngh hu - L n ong BHXH tren 25 nam, th t nam th 26 tr i, c moi nam ong BHXH c nhan 0,5TNBQ. - L nam ong BHXH tren 30 nam, th t nam 31 tr i, c moi nam ong BHXH c nhan 0,5 TNBQ.

1.3.2. Tr cap 1 lan oi vi nhng ngi khong u ieu kien ngh hu - Nam u 60 tuoi, n u 55 tuoi ma cha u 20 nam ong BHXH; - Khong tiep tuc ong BHXH va co yeu cau nhan BHXH 1 lan ma cha u 20 nam ong BHXH; - Ra nc ngoai e nh c. Mc tr cap: C moi nam ong BHXH c tnh bang 1,5 TNBQ. 2. Che o t tuat 2.1. Tr cap mai tang ph Cac oi tng sau ay khi chet th ngi lo mai tang c tr cap

mai tang: - Ngi lao ong a co t nhat 5 nam ong BHXH - Ngi ang hng lng hu Mc tr cap: 10Lmin 2.2. Tr cap tuat oi vi than nhan cua ngi ang ong hoac ang bao lu thi gian ong BHXH: Mc tr cp tut mt ln = N x 1,5 x MBQTN oi vi than nhan cua ngi ang hng lng hu:

- Nu cht trong 2 thang u hng lng hu: Mc tr cp tut mt ln = 48 x LH - Nu cht t thang th 3 tr i: Mc tr cp tut mt ln = 48xLH - (t-2)x0,5xLH Vn lin thng gia BHXH bt buc va BHXH t nguyn - Ve thi gian ong BHXH - Ve cac che o hu tr va t tuat C. BAO HIEM THAT NGHIEP 1. oi tng Cong dan Viet Nam lam viec theo HL hoac H lam viec ma cac

hp ong nay khong xac nh thi han hoac xac nh thi han t u 12 thang en 36 thang vi NSDL co s dung t 10 lao ong tr len 2. ieu kien hng bao hiem that nghiep - ng bo him tht nghip 12 thang tr ln trong thi gian 24 thang trc khi tht nghip; - ng k tht nghip vi trung tm gii thiu vic lm; - Cha tm c vic lm sau 15 ngy k t ngy ng k tht nghip. 3. Cac tr cap 3.1. Tr cap that

nghiep Tr cp = Mc BQ tin lng ng BH tht nghip 6 thng lin k trc khi tht nghip X 60%

Thi gian hng tr cap that nghiep 3 thang 12 thang tBHTN < 36 thang 6 thang 36 thang tBHTN < 72 thang 9 thang 72 thang tBHTN < 144 thang 12 thang 144 thang tBHTN 3.2. H tr hc ngh c h tr hc ngh vi thi gian khng

qua sau thang 3.3. H tr tm vic lam Ngi ang hng tr cp tht nghip c t vn, gii thiu vic lm min ph. 3.4. Bao him y t Ngi ang hng tr cp tht nghip c hng ch bo him y t. 4. Tm dng hng tr cp tht nghip - Hng thang khng thng bao vi trung tm GTVL v vic tm kim vic lm trong thi gian hng tr cp tht nghip; - B tm giam. 5. Chm dt hng tr cp tht nghip a) Ht thi hn hng tr cp tht nghip; b) C vic lm;

Ngi lao ng c xc nh la co vic lam thuc mt trong cc trng hp sau: - giao kt H lao ng hoc H lam vic (k c thi gian th vic co hng lng) t ba thng tr ln; - Co quyt nh tuyn dng i vi nhng trng hp khng thuc i tng giao kt H lao ng hoc H lam vic; - Ch h kinh doanh, c nhn kinh doanh co giy chng nhn ng k kinh doanh. c) Thc hin ngha v qun s; d) Hng lng hu; ) Sau hai ln t chi nhn vic lm do trung tm GTVL gii thiu m khng c l do chnh ang; NL ang hng tr cp tht nghip t chi nhn vic lm thuc mt trong cc trng hp sau, c xc nh l khng c l do chnh ng:

- T chi nhn vic lm m vic lm NL c o to; - T chi nhng vic lm m NL tng thc hin; - Lao ng ph thng t chi nhng vic lm ch cn lao ng ph thng thc hin. e) Khng thng bao vi trung tm GTVL v vic tm kim vic lm trong ba thang lin tc; g) Ra nc ngoi nh c; h) Chp hnh quyt nh ap dng bin phap x l hnh chnh ti trng giao dng, c s giao dc, c s cha bnh hoc chp hnh hnh pht t nhng khng c hng an treo; i) B cht. Bao him tht nghip va tr cp thi vic

Recently Viewed Presentations

 • Photos from Beyond the Visiting Supervisor: What Works, What ...

  Photos from Beyond the Visiting Supervisor: What Works, What ...

  Beyond the Visiting Supervisor: What Works, What's Next? A Slide Show October 25, 2005 Ronald Reagan Building, Washington, DC Photographs provided by Katharine Millonzi and Jackie Dowdell Panelist Marc Luoma, Senior Technical Advisor, the Capacity Project, presents The visiting supervisor...
 • Language Change - University of Vermont

  Language Change - University of Vermont

  Film "Next Year's Words" Examples of newly developing English creoles and efforts to get them standardized or made official languages Three stages of language death In language shift, people begin to use one language more than another, and may encourage...
 • French Canada - Community College of Rhode Island

  French Canada - Community College of Rhode Island

  French Canada Brian "Felix" Hebert How the French ended up in Canada In a nutshell Colonization of the New World The French came as explorers In 1524 King Francis I was on the throne at the time Came seeking a...
 • An overview of the EMPT program

  An overview of the EMPT program

  Student Feedback …they are presented with the results of the assessment. In this case, we can see that the student placed at level 1 and the student feedback details where the student did well and gives a descriptive comparison of...
 • SE Arizona Southeastern region Percentiles of precipitation Most

  SE Arizona Southeastern region Percentiles of precipitation Most

  These fires are much less widespread, and occur in 36%, 42%, and 15% of the years in the Arizona, Jemez, and Sandia regions, respectively. They are almost always preceded by pre-monsoon fires (e.g., 89% in AZ, 92% in Jemez).
 • Solar System

  Solar System

  SOLAR SYSTEM The Sun Nine Planets Sixty-one satellites of the planets Many Comets and asteroids SUN 75% hydrogen and 25% helium by mass Sun converts hydrogen to helium in its core Differential rotation equator the surface rotates once every 25.4...
 • Corporate powerpoitn template

  Corporate powerpoitn template

  In 6 months to March 2016, only one 3 bed home advertised on rightmove within LHA limits in B&H (monthly snapshot) Brighton & HoveAverage Property Prices(to end March 2016) England & Wales 36982 37012 37043 37073 37104 37135 37165 37196...
 • BoschMarine AP - Singlehanded Sailing Society

  BoschMarine AP - Singlehanded Sailing Society

  Hydraulic Type 1 Rudder Drive Above Deck or Ball/Screw Drive. ... electronic magnetometer with mechanical tilt compensation. Slow response to pitch and roll, simple electronics. ... Cost reduction over fluxgate due to adoption in huge cell phone market and reduced...