Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia

Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia

LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA I CALITATEA NVMNTULUI AN COLAR 2016 2017 Director, prof. Mihalache Corina Domeniile i direciile de aciune: A. CURRICULUM B. RESURSE UMANE

C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE / PARTENERIATE A. CURRICULUM Elaborarea plan urilor manageriale semestriale i anual, precum i a p lanu rilor operaionale; Elaborarea proiectu lui p lanu lui d e colarizare pentru an ul colar 2017-2018; Elaborarea proiectu lui p rivind curriculum la decizia colii pentru anul colar 2017-2018; Elaborarea, mpreun cu CP PE, a proiectului privind activittea extracurricular (p roiecte

locale, activiti educative, concursuri). A. CURRICULUM P roiectul d e dezvoltare instituional a fost validat n consiliul de adm in istraie n ved erea crerii i dezvoltrii un ei culturi organizaionale bazate pe ncredere, creativitate i inovare, munc de echip i colaborare; Cad rele didactice au acces la auxiliarele curriculare; A. CURRICULUM n coal exist ndosariate plan urile de nvmn t i planurile-cad ru pe ultimu l ciclu de

nvmn t; lista manualelor utilizate p entru fiecare discip lin de studiu ; Biblioteca colar cuprinde un nu mr de 18579 volum e, necesare desfurrii activitii didactice ; A. CURRICULUM P l a n i f i c r i l e i p ro i e c t r i l e d i d a c t i c e al e c a d re l o r d i d a c t i c e d i n c o a l a u f os t n t o c m i t e c o n f o r m p ro g r a m e l o r c o l a re n v i g o a re ; Oferta educaional a colii a fost stabilit n

c o n s i l i u l d e a d m i n i s t r a i e , f i i n d n c o n c o r d an c u n e v o i l e b e n e f i c i a r i l o r i c e r i n e l e c om u n i t i i ; n s t r u c t u r a re a s c h e m e i o r a re a c o l i i s - a i n u t c o n t d e s p e c i f i c u l u n i t i i c o l a re ( e l e vi i p ro f e s o r i n a v e t i t i ) i d e c u r b a d e e f o r t a e l e v i l o r. A. CURRICULUM S i m u l r i l e e x am e n e l o r d e s f r i t d e c i c l u ( e v a l u a re a n a i on al i b a c a l a u re a t ) a u f o s t p re g t i t e i o r g a n i z a t e n b u n e c o n d i i i , c o n f o r m l e g i s l a i e i n v i g o a re ; re z u l t a t e l e s i m u l r i l o r s - a u d i s c u t a t n e d i n e l e c u p r i n i i i p e n t r u f i e c a re disciplin de examen s-au stabilit planuri de msuri re m e d i a l e i g r a f i c e d e p re g t i re s u p l i m e n t a r ;

L a n i v e l u l c a t e d re l o r d e ro m n i m a t e m a t i c s au organizat simulri pentru examenele de sfrit de ciclu i n semestrul I; A. CURRICULUM Examen ele naionale (evaluarea II, IV, VI, evalu area naional, bacalaureat-certificarea competenelor lingvistice i digitale, bacalaureat naional) s-au desfurat n condiii optime, conform metod ologiei; Au fost planificate i realizate asistene la

ore la toate disciplinele i catedrele metodice; A. CURRICULUM Au f o s t p l a n i f i c a t e n t l n i r i f o r m a l e , i n f o r m a l e c u c a d re l e d i d a c t i c e l a n i v e l u l c at e d re l or / c o m i s i i l or m e t o d i c e i c om i s i i l o r d e l u c r u d i n c o a l ; Au f o s t e l a b or a t e r a p o a r t e s e m e s t r i a l e i a n u a l e de activitate a colii; Au f o s t e l a b or a t e p l a nu r i l e m a n a g e r i a l e a n u a l e , r a p o a r t e l e s e m e s t r i al e i a n u a l e l a n i v e l u l c o l i i , p re c u m i l a n i v e l u l c o m i s i i l o r m e t o d i c e i c o m p a r t i m e nt e l o r f u n c i on al e a l e c o l i i ; A. CURRICULUM

n c oa l e x i s t d o c u m e n t e l e p r i v i n d c o m p o n e n a , p l a n i f i c a re a i t e m a t i c a n t l n i r i l or, p ro c e s e v e r b al e , h o t r r i , a n e x e a l e c o n s i l i u l u i d e a d m i n i s t r a i e , c o n s i l i u l u i p ro f e s or a l , C EA C , comisiilor metodice; Au f o s t e l a b or a t e d e c i z i i l e p r i v i n d o r g a n i z a re a c o m p a r t i m e nt e l o r f u n c i on al e a l e c o l i i , c o m i s i i l o r metodice i de lucru. A. CURRICULUM A u f os t p roc u r a t e d oc u m e n t e l e c u r r i c u l a re i b az a l o gi s t i c n e c e s a r p roc e s u l u i d e n v m n t ; P l a n u r i l e - c a d r u i d e n v m n t a u f o s t a p l i c a t e c o n f o r m le g i i ;

A u f os t v e r i f i c a t e i a vi z a t e p l a n i f i c r i l e c a l e n d ar i s t i c e a l e c a d re l o r di d a c t i c e i a l e c o m i s i il o r metodice; R e z u l t at e l e t e s t e l o r i n i i al e , e v a l u r i l o r, s i m u l r i l o r a u f o s t a na l i z at e l a ni v e l ul c o n s i l i u l u i p rof e s o r al , c a t e d re lo r i a u f o s t p ro pu s e s ol u i i d e m b u n t i re . A. CURRICULUM Au fost numii resp onsabilii de com isii metodice i de catedre, respon sabilii de comisii de lucru , s-a stabilit n consiliul de administraie componena comisiilor de lucru din coal i sau emis deciziile. Documen tele colare oficiale sunt pstrate n

bune condiii n fietele din secretariat i n arhiva colii . B. RESURSE UMANE I. Situaia elevilor: a) Numr de clase - n anul colar 2016 2017 am funcionat cu un numr de 45 de clase, astfel: - n v m n t p re c o l a r 7 c l a s e : g r u p a m i c 2 ; g r u p a m i j l o c i e 2 ; g r u p a m a re 3 ; - n v m n t p r i m a r 1 2 c l a s e : c l a s a p re g t i t o a re 3 ; clasa I 2; clasa a II-a 2; clasa a III-a 2; clasa a I V- a 3 ; - n v m n t g i m n a z i a l 9 c l a s e : c l a s a a V- a 3 ; c l a s a a VI-a 2; clasa a VII-a 2; clasa a VIII-a 2;

- nvmnt liceal: 17 clase: clasa a IX-a 4; clasa a X-a 4; clasa a XI-a 4; clasa a XII-a 5. B. RESURSE UMANE b ) R e z u l t at e l e l a s f r i t u l a n u l u i c ol a r a u f o s t : 2016/2017 nvmn nvm nvmn nvm t precolar nt primar t nt liceal gimnazial nscrii 151 300 255

490 Venii 9 1 5 Plecai 7 8 3 Promova 151 302 246 492

i Repeteni 2 Promovabilitate 99,81% Total elevi 1196 15 18 1191 2 B. RESURSE UMANE

c . R e z u l t a t e l e o b i n ut e l a e x a m e n u l d e e v a l u a r e naional. Media >5 evaluare a naional Candida i 51 5-5.99

2 7 6-6.99 10 7-7.99 9 8-8.99

13 9-10 10 B. RESURSE UMANE c . R e z u l t a t e l e ob i n u t e l a e x am e n u l d e b a c a l a u r e at 2017 seria curent. Nr. total candidai 145 Promovai

Respini Iulie Aug. Iulie Aug. 134 0

10 7 Nenscrii n august Promovabi litate 3 93,06%

B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare: n v m n t p r i m a r : Concursul judeean Comorile condeiului 3 p re m i i I , 7 p re m i i I I , 3 p re m i i I I I , 2 m e n i u n i ; C o n c u r s u l j u d e e a n E u x i n M a t h 4 p re m i i I , 6 p re m i i I I , 1 p re m i u I I I , 2 m e n i u n i ; C o n c u r s u l j u d e e a n A m i c i i i s t e i 6 p re m i i I , 3 p re m i i I I , 2 p re m i i I I I . B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i

colare: n v m n t g i m n a z i a l : F a z a n a i o n a l : 1 m e d a l i e d e b ro n z l a o l i m p i a d a d e TI C F a z a re g i o n a l : 1 p re m i u I I I l a O l i m p i ad a d e a h m i x t ; 6 d i p l o m e P ro c o p i u l a C on c u r s u l d e f i z i c c re a t i v t e f a n P ro c o p i u B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare: n v m n t g i m n a z i a l - F a z a j u d e e a n : O l i m p i a d a d e l i m b a i l i t e r a t u r a ro m n 1 m e n i u n e , 5 p re m i i s p e c i a l e

Olimpiada de lingvistic 1 meniune O l i m p i a d a L e c t u r a c a a b i l i t a t e d e v i a 5 p re m i i I I , 3 p re m i i I I I , 1 m e n i u n e O l i m p i a d a d e l i m b a e n g l e z 2 p re m i i I , 6 p re m i i I I , 1 p re m i u I I I , 3 m e n i u n i B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare: n v m n t g i m n a z i a l - F a z a j u d e e a n : Olimpiada de fizic 1 meniune O l i m p i a d a d e a h m i x t 1 p re m i u I C o n c u r s u l d e c h i m i e Ra l u c a R p a n 1 m e n i u n e C o n c u r s u l d e b i o l o g i e G . E. P a l a d e 2 m e n i u n i

C o n c u r s u l E d u c a i e p e n t r u s n t a t e 1 meniune B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare: n v m n t l i c e a l - F a z a n a i o n a l : O l i m p i a d a d e T I C 1 m e d a l i e d e a u r, 1 p a r t i c i p a re O l i m p i a d a L e c t u r a c a a b i l i t a t e d e v i a 1 meniune O l i m p i a d a d e l i n g v i s t i c 1 p a r t i c i p are O l i m p i a d a d e i s t o r i e 1 p a r t i c i p a re B. RESURSE UMANE

d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare: n v m n t l i c e a l - F a z a re g i o n a l : O l i m p i a d a d e a h m i x t 1 p re m i u I I I C o n c u r s u l d e f i z i c c re a t i v t e f a n P ro c o p i u 6 d i p l om e P ro c o p i u - n v m n t l i c e a l - F a z a j u d e e a n : O l i m p i a d a d e l i m b a i l i t e r a t u r a ro m n 1 p re m i u I I , 1 p re m i u I I I , 1 m e n i u n e , 3 p re m i i speciale B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare:

- n v m n t l i c e a l - F a z a j u d e e a n : Olimpiada de lingvistic 3 meniuni O l i m p i a d a L e c t u r a c a a b i l i t a t e d e v i a 1 p re m i u I , 5 p re m i i I I , 1 0 p re m i i I I I , 4 m e n i un i O l i m p i a d a d e l i m b a e n g l e z 1 p re m i u I , 2 p re m i i I I , 3 p re m i i I I I , 5 m e n i u n i O l i m p i a d a d e l i m b a f r a n c e z 2 p re m i i I I , 1 meniune B. RESURSE UMANE d . R e z u l t a t e l e o b i n u t e l a o l i m p i ad e i c on c u r s u r i colare: - n v m n t l i c e a l - F a z a j u d e e a n : O l i m p i a d a d e b i ol o g i e 1 p re m i u I I I , 2 m e n i u n i

O l i m p i a d a d e i s t o r i e 1 p re m i u I , 1 p re m i u I I I , 3 meniuni O l i m p i a d a d e re l i g i e 2 m e n i u n i O l i m p i a d a d e T I C 2 p re m i i I , 1 p re m i u I I I O l i m p i a d a d e a h m i x t 1 p re m i u I B. RESURSE UMANE e. Rezultate la concursuri nscrise n calendarul a c t i v i t i l o r e du c a t i v e : C o n c u r s u l c e rc u r i l o r t e h n i c o - a p l i c a t i v e P r i e t e n i i p o m p i e r i l o r 1 p re m i u I C o n c u r s u l c e rc u r i l o r t e h n i c o - a p l i c a t i v e C u v i a a m e a a p r v i a a 1 p re m i u I C o n c u r s u l C l t o r i p r i n i s t o r i e 3 m e n i u n i

C o n c u r s u l M y S p a c e 2 p re m i i I I , 1 p re m i u I I I , 2 meniuni C o n c u r s u l F e s t i v a l u l To a m n e i - 4 m e n i u n i C o n c u r s u l d e re v i s t e c o l a re 1 p re m i u I B. RESURSE UMANE f . I m p l i c a r e a e l e v i l o r i c ad r e l o r d i d a c t i c e n p r o i e c t e i ac t i v i t i e xt r a c o l a r e : R e s p e c t n a t u r a ! Tr i e t e s n t o s 250participani I s t o r i e , c u l t u r , re s p o n s a b i l i t a t e c i v i c 1 5 0 participani E l e v u l n c e n t r u l c o l i i p e s t e 3 0 0 p a r t i c i pa n i M i n t e s n t o a s n c o r p s n t o s 2 5

participani B. RESURSE UMANE f . I m p l i c a r e a e l e v i l o r i c ad r e l o r d i d a c t i c e n p r o i e c t e i ac t i v i t i e xt r a c o l a r e : F e s t i v a l u l j u d e e a n a l g r di n i e l o r C o n c u r s u l n a t e p t a re a s r b t o r i l o r d e i a r n C o n c u r s u l n a i o n a l d e c re a i e p l a s t i c F e e r i a iernii P ro i e c t u l j u d e e a n Na t u r a n c u l o r i i v e r s u r i C o n c u r s u l j u d e e an Al t e r e g o C o n c u r s u l B o g i i l e t o a m n e i B. RESURSE UMANE

f . I m p l i c a r e a e l e v i l o r i c ad r e l o r d i d a c t i c e n p r o i e c t e i ac t i v i t i e xt r a c o l a r e : C o n c u r s u l j u d e e an Lu m e a l u i F t - F r u m o s C o n c u r s u l j u d e e an De s c o p e r R om n i a C o n c u r s u l re g i o n a l M a r t o r l a t r a d i i i C o n c u r s u l re g i o n a l U n i i n d i v e r s i t a t e C o n c u r s u l re g i o n a l C o p i i i i m a re a C o n c u r s u l re g i o n a l M a re a N e a g r d i gi t a l C o n c u r s u l n a i o n a l S o f t Ba z a r B. RESURSE UMANE f . I m p l i c a r e a e l e v i l o r i c ad r e l o r d i d a c t i c e n p r o i e c t e i ac t i v i t i e xt r a c o l a r e : C o n c u r s u l n a i o n a l Co m p e r c o m p e t e n i

p e r f o r m a n l a l i m b a ro m n i m a t e m at i c C o n c u r s u l re g i o n a l P ro e d u c a i a C o n c u r s u l n a i o n a l d e e c o l o g i e i p ro t e c i a mediului C o n c u r s u l n a i o n a l Ca l c u l a t o r u l , j o c i e d u c a i e C o n c u r s u l re g i o n a l D e t e c t i v n m i s i u n e l i t e r a r B. RESURSE UMANE g. Activiti n cadrul SNAC: S p t m n a ,, L e g u m e l o r i a f r u c t e l o r d o n a t e Ca m p a n i a , ,Z m b e t e p e n t r u t o i c o p i i i Ca m p a n i a , ,O r a z d e s o a re p e n t r u t re i c o p i i o r f a n i Ca m p a n i a , ,R o m n i p e n t r u ro m n i Ca m p a n i a , ,A v e n i t M o N i c o l a e

Ca m p a n i a , ,D r u i m z m b e t e Trgul de prjituri Ca m p a n i a , ,O m n n t i n s l a d i s t a n B. RESURSE UMANE h. Programe, proiecte, activiti derulate prin c a bi n e t u l d e a s i s t e n p s i h o pe d a g o g i c : Em o i i l e , p r i e t e n s a u d u m a n ? n e l e g e d i f e re n a , re s p e c t e ga l i t a t e a ! n c o t ro ? A i n e v o i e d e o b u s o l ? O d u l c e a d e c a r ac t e r I n vi t a i e l a s n t a t e P o v e s t e a nu e d o ar u n t e x t S t ud i u o p i u n i c o l a re c l a s a a V I I I - a

B. RESURSE UMANE h. Programe, proiecte, activiti derulate prin cabinetul de asisten psihopedagogic: C o n c u r s , , D re p t u r i l e c o p i l u l u i , Z i u a u n i v e r s a l a d re p t u r i l o r c o p i l u l u i , p a r t e n e r o r g . S a l v a i c o p i i i D e z b a t e re , , M n d r u s f i u ro m n , Z i u a N a i o n a l a Romniei D e z b a t e re , , Tr a f i c u l d e p e r s o a n e , Z i u a E u ro p e a n de Lupt mpotriva traficului de persoane, partener A NT I P B. RESURSE UMANE h. Programe, proiecte, activiti derulate prin cabinetul

de asisten psihopedagogic: Concurs Mesajul meu antiviolen , Ziua I n t e r n a i o n a l a N o n v i o l e n e i n m e d i u l c o l a r, p a r t e n e r org. Salvai copiii I n f o r m a re E d u c a i e S T E M , p a r t e n e r J u n i o r A c h i e v e m e n t I n f o r m a re H O U R O F C O D E I n f o r m a re p ro g r a m u l F L E X , s c h i m b d e e x p e r i e n n A m e r i c a p e n t r u l i c e e n i i ro m n i C r c i u n E C O , p a r t e n e r M a re N o s t r u m B. RESURSE UMANE i. Activitatea Consiliului colar al Elevilor: - Campionatul de fotbal al claselor IX-XII

- C o n c u r s d e i s t o r i e m p re u n p e n t r u R o m n i a - Hai s dm mn cu mn - Mnnc ceva bun cu specific de Crciun - Poveste de Crciun m p a r t e i u b i re a c u o f l o a re - C a l l a t i s Yo u t h L e a g u e - Trgul primverii - Dincolo de copert B. RESURSE UMANE j. Activiti ecologice: - Lets do it, Romania! C o a s t Wa t c h

S al v a i d e l f i n i i coala mea de nota 10 4 o c t o m b r i e Z i u a a n i m a l e l or 3 1 o c t o m b r i e Z i u a M r i i Ne g re - Z i u a I n t e r n a i o n a l a m u n i l or P a rc u r i n a t u r a l e i a r i i p ro t e j a t e B. RESURSE UMANE j. Activiti ecologice: - Crciunul eco Tr a d i i i u r b a n e Ziua Internaional a zonelor umede

Luna Pdurii - martie Un trandafir n curtea colii Eco Mrior Ziua Mediului P a t r u l a d e re c i c l a re B. RESURSE UMANE II. ncadrarea cu personal - n anul colar 2016-2017 am funcionat Am funcionat cu un numr de 64 cadre didactice, din care 56 titulari, 1 profesor detaat, 3 profesori suplinitori, 4 profesori titulari la alte uniti. Dintre acestea: Cadre didactice debutante sau fr grad didactic 1 Cadre didactice cu grad didactic definitiv 7

C a d r e d i d a c t i c e c u g r a d u l d i d a c t i c I I 11 Cadre didactice cu gradul didactic I - 44 Cadre didactice cu doctorat n specialitate 1 B. RESURSE UMANE Posturi didactic auxiliar 8,50, astfel: 1 informatician; 1 administrator financiar; 1 laborant; 1 bibliotecar; 1 administrator patrimoniu; 2 secretari. 1,50 ngrijitor grdini

B. RESURSE UMANE Posturi nedidactic 14, astfel: 9 ngrijitor; 5 muncitor calificat C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE Proiectul de buget s-a elaborat i avizat n Consiliul de Administraie al colii; S-au ntocmit note de fundamentare pentru investiii; Valorificarea unor spaii din unitatea colar pentru atragerea de resurse extrabugetare, prin nchirierea lor; Fonduri extrabugetare au fost utilizate pentru lucrri de reparaii i igienizare;

Mijloacele fixe i obiectele de inventar s-au repartizat n funcie de specificul colii, de necesiti, cu respectarea legii. C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE n coal a funcionat Comisia pentru acordarea burselor colare (de performan, de merit, de studiu, de ajutor social, bursa Bani de liceu); Distribuirea, de ctre administraia local, de abonamente gratuite pentru elevi i personalul didactic i nedidactic din Mangalia; S-au distribuit alocaiile i celelalte forme de sprijin stabilite prin lege; Au fost asigurate condiiile necesare privind iluminatul,

nclzirea, alimentarea cu ap i paz. C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S-au ntocmit documentele legale privind managementul financiar; Documentele financiar-contabile se pstreaz la serviciul Contabilitate i n arhiva colii, n bune condiii. n coal sunt nchiriate spaii pentru diverse activiti ale unor organizaii, cluburi sportive, asociaii n vederea obinerii unor surse alternative de finanare: coala Postliceal FEG, Asociaia Club Sportiv MC Ball etc. S-au realizat hidroizolaie i reparaii la sala de sport

C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S I T UA I A C O N TA B I L Bugetul local S-au achitat cheltuieli de personal n valoare de 3.863.788 lei ; S-au achiziionat materiale consumabile n valoare de 25.209,86 lei (furnituri birou 17.059,40 lei i materiale de ntreinere i curtenie 8.150,46 lei ); S - a a c h i t a t n c l z i re i e n e r g i e e l e c t r i c n v a l o a re d e 181.913,16 lei;

A p i s a l u b r i z a re n v a l o a r e d e 4 6 . 1 6 7 , 0 9 l e i ; Te l e f o n i i n t e r n e t n v a l o a r e d e 2 4 . 3 3 1 , 6 1 l e i ; Alte servicii 4.965,03 lei; C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S I T UA I A C O N TA B I L S - a u a c h i t a t re p a r a i i c u re n t e e f e c t u a t e i n a n u l 2 0 1 6 n v a l o a re d e 1 0 1 . 9 2 5 , 3 8 l e i ; P re g t i re p ro f e s i o n a l 1 . 5 4 0 l e i ( c u r s u r i d e achiziii publice 1.300 lei i cursuri de igien 240 lei); S - a a c h i z i i o n a t a s p i r a t o r p t . g r d i n i n v a l o a re

de 1.769 lei; S - a u a c h i t a t d e p l a s r i n i n t e re s u l s e r v i c i u l u i i n v a l o a re d e 4 . 2 4 0 l e i ; C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S I T UA I A C O N TA B I L S-au achitat servicii n valoare de 191.831,86 lei (paz i monitorizare pentru grdini i liceu, service xerox, intervenie i reparaii sistem supraveghere v i d e o , re p a r a i i c a l c u l a t o a r e , s e r v i c i i m e d i c a l e , t e s t a r e psihologic, navet cadre didactice, servicii DDD, verificat i ncrcat stingtoare i diverse servicii

ocazionale); S-au achitat ajutoare pentru elevii cu cerine e d u c a i o n a l e s p e c i a l e n v a l o a re d e 1 3 . 0 5 4 l e i ; S-au achitat burse n valoare de 290.040 lei. C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S I T UA I A CO N TA B I L VE NI T UR I E X T RA BU G E TAR E n p e r i o a d a 0 1 . 0 9 . 2 01 6 - 31 . 0 8 . 2 0 1 7 , n c a s r i l e a u f o s t n v a l o a re d e 8 0 . 6 6 4 , 6 3 l e i i s e c o m p u n d i n : t a x e xe ro x , t a x e E C D L, t a xe C a m b r i d g e , c h i r i e b u f e t VI RT US , c h i r i e b u f e t TU V ER O , c h i r i e s a l s p o r t ,

chirie sli de clas FEG . C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S I T UA I A C O N TA B I L V E N I T U R I E X T R A B U G E TA R E Cheltuielile au fost n valoare de 64.468,69 lei i se compun din : examene ECDL, examene Cambridge, abonament La fntna, abonament Scream design (biblioteca virtual), csua potal, consum ap sal sport, d e p l a s a r i n i n t e re s u l s e r v i c i u l u i , b e n z i n p t . m o t o c o s i t o a re , t i m b r e p o t a l e , h r t i e c o p i a t o r, p ro d u s e d e curenie pt. maina de splat, verificat paratrsnet,

gzduire web, abonament SSM, rechizite i materiale b i ro t i c , p re s t r i s e r v i c i i E d n a c o l o r . C. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE S I T UA I A C O N TA B I L De la bugetul de stat s-au achitat cheltuieli de p e r s o n a l n v a l o a re d e 2 2 . 0 6 2 l e i re p re z e n t n d s u m e d a t o r a t e c a d re l o r d i d a c t i c e c a re a u p a r t i c i p a t l a examenele naionale n anul 2016, deplasri ale c a d re l o r d i d a c t i c e c a re a u p a r t i c i p a t l a e x a m e n u l d e b a c a l a u re a t 2 0 1 6 , n v a l o a re d e 1 . 6 5 9 l e i , t r a n s p o r t ( n a v e t ) e l e v i n v a l o a re d e 1 6 . 3 2 2 l e i i b u r s e e l e v i

( b a n i d e l i c e u ) n v a l o a re d e 1 . 4 2 6 l e i . D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE I PARTENERIATE S - a re v i z u i t pl a n u l d e d e z v o l t a re i n s t i t u i o n a l , n c o n c o r d a n c u n e v oi l e d e e d u c a i e a l e c o m u n i t i i l o c a l e , n v e d e re a as i g u r r i i u n u i n v m n t d e calitate; P ro i e c t u l p l a n u l u i d e c o l a r i z a re i o f e r t a e d u c a i o n a l a c o l i i a u f o s t e l a b o r at e i p ro m o v at e prin

trgul de ofert educaional, prin m e d i a t i z a re a p e s i t e - u l c o l i i ; C o n s i l i u l l o c a l i p r i m r i a M a n g a l i a a u as i g u r a t f o n d u r i l e p e n t r u u t i l i t i l e c o l i i , p e n t r u l u c r r i l e d e re p a r a i i c u re n t e i p e n t r u i g i e n i z a re D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE I PARTENERIATE P ro t o c o a l e

i a c o r d u r i d e c o l a b o r a re c u P o l i i a l o c a l , P o l i i a M a n g a l i a , C e n t r u l m e d i c a l S t a re B u n , O N G M a re N o s t r u m , C C D c o n s t a n a e t c . ; A c t i v i t i e d u c a t i v e n c o l a b o r a re c u P o l i i a M a n g a l i a , C e n t r u l J u d e e a n d e P re v e n i re , E v a l u a re i C o n s i l i e re A n t i d ro g C o n s t a n a , C J R A E , J u n i o r Achievement, Salvai copiii etc.; A c o r d u r i d e c o l a b o r a re c u u n n u m r m a re d e c o l i d i n ju d e i d i n a r ; S - a e d i t a t re v i s t a c o l i i Ly c e u m . D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE I

PARTENERIATE Organizarea Galei Olimpicilor Callatieni a prilejuit premierea elevilor i cadrelor didactice pentru rezultate deosebite obinute la concursuri i olimpiade colare; Sala de festiviti a servit ca spaiu pentru desfurarea de activiti educative colare i extracolare. D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE I PARTENERIATE P articiparea

liderului de sindicat i a reprezentanilor comu nitii locale la edinele con siliului de administraie al colii; Participarea la edinele asociaiei d e prini i la ntlnirile organizate de ad ministraia local D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE I PARTENERIATE

P ro m o va re a i m a gi n i i c o l i i n p re s a l o c a l , p e f o r u m u l I S J c on s t a n a , p e w ww. d i d a c t i c . ro. P a r t i c i p a re a u n u i n u m r m a re d e c a d re d i d a c t i c e l a s t a g i i d e p e r f e c i o n a re p ro f e s i o n a l A f o s t d e p u s a p l i c a i a i s - a a p ro b a t p ro i e c t u l Er a s m u s + A n a l i t i i p ro g r a m a t o r i ro m n i f o r m a i p e p i a a e u ro p e an a m u n c i i S - a de r u l a t p ro i e c t u l E r a s m u s + A t re a s u re c h e s t of f a m i l y t r ad i t i o n s D. COMUNICARE, RELAII COMUNITARE I

PARTENERIATE S - a u d e r u l a t p ro i e c t e E - t wi n n i n g : W h a t m a k e s yo u r t o w n u n i q u e ? , O u r m a t e s f rom a b ro a d , I n t e r n a t i o n a l c h i l d re n s f e s t i v a l , B a k i r k o y 3

Recently Viewed Presentations

 • Clinical Guidance on Implementation For the Identification of ...

  Clinical Guidance on Implementation For the Identification of ...

  Examples include, but are not limited to, the AIMSweb, STAR, and DIBELS Next measures, Easy CBM, Scholastic Reading Inventory (SRI), and Measures of Academic Progress (MAP). Example: Student Not Closing Gap. Words Per MinuteControl Group Progress Target Student Progress. 60...
 • Welcome to SkillsUSA What is SkillsUSA? Founded in

  Welcome to SkillsUSA What is SkillsUSA? Founded in

  at the local, state and national levels to ensure quality student- led experiences that build skills in all members. Why it works. Empowers every student to achieve career success. Delivers a skill set . demanded by business and industry. but...
 • Psychology - nbed.nb.ca

  Psychology - nbed.nb.ca

  Kent Korek Germantown High School Germantown, WI 53022 Name of Concept Use this slide to add a concept to the presentation Name of Concept Use this slide to add a table, chart, clip art, picture, diagram, or video clip.
 • Perimeter - arkcs.arkansas.gov

  Perimeter - arkcs.arkansas.gov

  To find the perimeter of a triangle: Circumference of a Circle Circumference of a Circle The diameter of a circle is a line segment drawn through the center of the circle with endpoints on the circle. No Slide Title The...
 • Ephesians 1:15-23 Part 1 - Razor Planet

  Ephesians 1:15-23 Part 1 - Razor Planet

  Ephesians 1:15-23. Paul shifts his focus from the praise of God's work of salvation in 1:3-14 to thanking God for his specific work among the Ephesian believers, interceding on their behalf, and exalting the power of God demonstrated in the...
 • PARCC Assessment Design - Concept Schools

  PARCC Assessment Design - Concept Schools

  Ovid emphasizes Icarus's adventurousness, whereas Sexton emphasizes Icarus's timidity. Ovid believes the goddess Pallas is the true hero of the myth, whereas Sexton believes Daedalus is the true hero. Ovid considers Icarus's flight an act of human arrogance, whereas Sexton...
 • Hand-Me-Down Tales from Around the World Second Grade

  Hand-Me-Down Tales from Around the World Second Grade

  "The Land of Counterpane" Robert Louis Stevenson "Foreign Lands" Robert Louis Stevenson ... G.1.2.5 Locate and define the North and South Poles and the Equator on a map or globe. G.1.2.6 Locate the seven continents using a map or globe.
 • Bi 5 LUYN TP CHNG 1 NHNG KiN

  Bi 5 LUYN TP CHNG 1 NHNG KiN

  HCl H+ + Cl- H2SO4 2H+ + SO42- Câu 2 : Bazơ khi tan trong nước phân li ra ion OH- . Cho thí dụ? NaOH Na+ + OH- Câu 3: Hidroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có...