kzn.ngkerk.net

kzn.ngkerk.net

die hart van predikantswerk Sessie 1 Bedieningsvreugde - is dit regtig moontlik? Aanvanklike versoek: hoe lyk predikantsbediening? Later: Interessante byvoeging: Bedieningsvreugde! Ons moet hieroor praat: verwagtings baie belangrik! (Scott Peck, CS Lewis) Aanvanklik huiwerig redes Nie hoe ek groot geword het nie: ons is nie

hier vir ons plesier nie Bybel: geroepenes se lewens nie maklik (bv Moses, Jeremia, Paulus, Petrus.) Sterk deel van huidige lewensgevoel: MTD (as ek dit nie geniet nie, gaan ek dit nie doen nie) Ons het geleer: naarstiglike soeke na geluk bo alles is `n self-vernietigende lewensbeginsel Die saak het tog ook `n ander kant. Bybel: geloof nie maklik, maar dit bring vrede, vergenoegdheid, vreugde (Matt 11; Fil 4) Evangelie is goeie nuus (skaapwagters, gelykenis van die skat in die saailand)! Kan evangelie nie verkondig as dit nie iets is wat jou diep in jou wese opgewonde en bly

maak nie Grondtoon van die Christelike erediens is vreugde wat gegrond is op die opstanding van Jesus (wat alles verander!) Predikant-wees is wonderlike werk Paulus in Efes 3: voorreg om die geheimenisse van die evangelie te bedien Storie van Oom Willem Landman Inspirasie van Lesslie Newbigin Voorreg om mense te begelei en by te staan in kritieke momente van hul lewe.. Daarom. Vreugde kan nooit die hoogste doel van ons lewe

wees nie Maar ons kan ook nie die evangelie bedien en leef sonder vreugde nie Praat oor wat ons bedoel met vreugde? Innerlike rustigheid Vergenoegdheid met die situasie waarin ons is Hoopvol oor die lewe New Happiness van waar kom ons vreugde?

Daarom: moet jaloers waak oor ons vreugde Moet ook dink in terme van energie Faktore wat ons vreugde en energie kan gee Christelike vreugde kom op uit die waarheid van die evangelie; begin altyd by verwondering (geloof, hoop, liefde) oor God `n Roeping wat redelik duidelik en vas staan is `n ongelooflike bron van vrede en krag Gevoel dat predikantswerk jou pas (itv geaardheid, ens Dat jou omstandighede (verwagtings) nie die lewe onnodig moeilik maak nie (onderhandel) Dat jy `n positiewe, hoopvolle wereldbeeld het wat gebou is op die evangelie

Dat jy ook `n positiewe visie en die regte vaardighede het om jou gemeente te help (studie) Dalk meer oor roeping en eie geestelike gesondheid Baie predikante is pleasers en het `n soort afhanklikheid van die gemeente (vgl Osmer ea) Rohr: baie mans word groot met`n pa-issue wat dit moeilik maak vir ons om die Here regtig te vertrou (dink heeltyd ons moet onsself bewys) Ons gereformeerde tradisie het ons bang gemaak vir iets soos vereniging met Christus wat diep helend en versterkend sou kon wees vir ons. Ons moet aandag gee aan ons eie gesondheid!

Hoe word ek heilig? A young man comes to Scetis, west of the Nile, to seek out the great monk Abba Macarius. He asks Abba Macarius, "How do I get to be a holy man? I want to be a holy man. And I want to be one tomorrow." Macarius smiles and says, "Spend the day tomorrow over at the cemetery. I want you to abuse the dead for all you're worth. Throw sticks and stones at them, curse at them, call them namesanything you can think of. Spend the whole day doing nothing but that." The young man must have thought the great monk was crazy, but he spent the next day doing everything he was told. When he returned, Abba Macarius asked him, "What did the dead people say out there today?" The young man responded that they didn't say a thing. They were dead. Macarius said, "Isn't that interesting? I want you to go back tomorrow, and this time spend the day saying everything nice about these people. Call them righteous men and women, compliment them,

say everything wonderful you can imagine." Hoe word ek heilig? (verv) So the young man went back the next day, did as he was told, and returned to Macarius. The monk asked him what the dead people said this time. "Well, they didn't answer a word again," replied the brother. "Ah, they must indeed be holy people," said Macarius. "You insulted them, and they did not reply. You praised them, and they did not speak. Go and do likewise, my friend, taking no account of either the scorn of men and women or their praises. And you too will be a holy man." It's a wonderful story that asks two questions: What do you ignore? The answer is the scorn and praise of others. The other question is more indirectWhat do you love? That is, since you are not going to be motivated by what others

think, what are you going to give yourself to fully? SEWE META-KOMPONENTE VAN GEESTELIKE LEIERSKAP EN BEDIENINGSVREUGDE 1. Roeping (`n Diep oortuiging van jou roeping tot die bediening ook jou bediening waar jy nou is bring vrede in moeilike tye en is `n diep bron van energie) 2. Spiritualiteit (ons geloof in Christus en ons verhouding met Hom is die hartaar van ons lewe en werk; verhouding word gevorm en kry gestaltes deur die beoefening van vaste geloofsdissiplines) 3. Persoonsgesondheid en -groei (Is bewus van eie persoonlikheid, voorkeure, afkeure, swak en sterkpunte; verstaan hoe persoonlikheid ook gevorm is deur eie geskiedenis. Is bereid om aandag te gee aan probleme en

voortdurend in n bewustelike proses van persoonsgroei te wees) 4. Teologie (het `n goeie verstaan van wie die Drie-enige God is, van sy groot liefde vir ons, van sy geskiedenis met die mensdom, van sy missie om die wreld te red en te genees 5. Verstaan unieke moontlikhede van gemeentes (Begryp dat gemeentes die primre draers van die evangelie is en `n sentrale rol speel in die plot van die evangelie. Verstaan die unieke krag en dinamika van gemeentes tegelyk as n sosiale sisteem en as die liggaam van Christus. Aanvaar dat predikantswerk primr fokus op die mobilisering van hierdie kragte) 6. Leierskapsverstaan en rolaanvaarding. (Is bewus van eie invloed as leiers hetsy negatief of positief; verstaan wat predikant as leiers se sentrale funksies is

en bly voortdurend leer hoe om beter geestelike leier te wees) 7. Bedieningsvaardighede (weet wat die sentrale funksies van predikant-wees is, is gereed om die vaardighede aan te leer en gereeld te slyp daaraan en selfs waar nodig dit te hersien) Kyk na die lys bo en identifiseer die aspekte waaraan jy dink jy aandag sal moet gee Sessie 2 Die bediening van die lewende, opgestane Christus Die drie vlakke van Christelike bediening Die bediening van die lewende Christus Die bediening van die gemeente

Die bediening van die predikant/ampte Ons glo totale bediening rus op die evangelie Op wie God is Op wat God gedoen het En wat God nou steeds besig is om te doen Dit is: hoe ons God se wese en sy betrokkenheid by die lewe verstaan Diepste bron van vreugde: vertroue in en verwondering oor die

evangelie van Drie-enige God Ons moet probeer by bly en vars bly in ons denke en gevoel oor Christus en die evangelie Tans vier belangrike, hoopvolle gesprekke Oor wie Jesus was en is (Tom Wright, Michael Gorman, Welker, Dunn, Bauckham, McKnight) Oor die Drie-enige God (Migliori) Gesprek van filosowe oor Christelike verhaal Gesprek oor missionale gemeente Moet goeie aandag gee aan gesprek oor Triniteit (ons is nie duidelik oor die unieke identeit van die God wat ons die nie) Drie vlakke van die bediening

1 6 Bedienings van die kerk 1 7 Drie vlakke van die bediening Eerste vlak: Die voortgaande bediening van die Verhoogde Christus Sien Verslag van die Skotse Kerk Vgl werk van Andrew Purves Christus werk as Profeet, Priester en Koning

Tweede vlak: Die bediening van die gemeente Die belangrikheid van die gemeente (Newbigin) Die identiteit van die gemeente/kerk Die roeping/taak van die gemeente Die bediening van die gemeente (koinonia, leitourgia, kerugma, leitourgia) Derde vlak: die bemiddelende, bemagtigende bediening van die predikant (vgl Efes 4:11-12) 1

8 Eerste orde bediening: bediening van die lewende Christus Het ons te gou weggekyk? Die bediening van die lewende, opgestane Christus (Barth, Torrance, Wainwright, Welker) Waar is Jesus nou? Getuienis van die NT! Calvin: Jesus werk nou as Profeet, Priester en Koning (deur die Heilige Gees) Purves oor predikante wat heeltyd heenwys na wat Jesus aan die doen is The crucifixion and resurrection of ministry Die vier bedienings wat heenwys na Jesus Red ons daarvan om totaal uitgeput en

uitgebrand te raak in die bediening (Luther!) Verhaal van Storrar oor Skotse mediese dokter 1 9 Christ as Prophet, Priest and King (Grid van Geoffrey Wainwright) prophet priest king Jesus earthly life

Teachings and Life, Deeds Suffering and death Resurrection and Ascension Jesus work revelation Atonement and reconciliation

Rule, sovereignty and Lordship What was the problem, question? Lack of Knowledge and meaning Human alienation and estrangement Problems of

Power and authority Liturgy Service of the Word Eucharist and Communion Baptism and Creed I Cor 13

Faith Love Hope John 14:6 Truth Life Way To those who are suffering

To those who are working, toiling Newman: Jesus as To those who are helper, learning companion Jesus working as Prophet

To reveal Gods will to us/reveal the mysteries of God Even more than Gods will; see Godself in Jesus (Jh 14:6) Coming to us as Saviour and Lord Conversion of Paul; Rev 3:20 Priest Suffer and Died for us Pray for us Extends his love and care to us (8:36-39) King Sits at the Right hand of the Father as Lord Rules over the world and the church Helps us to be transformed through the work of the Spirit 21

Wat doen Jesus nou as Profeet, priester en koning Profeet Priester Koning Oorweeg om as jy teruggaan `n reeks preke hieroor te hou Constructing Pastoral Theology: Ministry in Union with Christ Ministry Ministry Ministry

Ministry of of of of the the the the Word of God Grace of God Presence of God Reign of God

2 3 Sessie 3 predikantsbediening - rolle en take Ministry the difference between roles and tasks It is important to distinguish between the roles and tasks of ministry By tasks we mean the usual pastoral functions we do like preaching, leading worship, saying prayers, teaching, pastoral care, leading small groups, administration, etc (problem: maceration of ministry) By roles we mean the basic and vital intentions behind our

ministry. We can say that roles has to do with the why and what questions of ministry and the tasks more with the what and how questions. We will be focussing more on the roles of ministry because we believe that a deep understanding and identification with the roles are even more foundational for our ministry than an effective and smooth fulfilment of the tasks. 2 5 Onderskei tussen die rolle en take van die bediening 26

Protestant training in 60s: Different tasks! Preaching Visitation, Pastoral Care and Counselling Teaching, Training, Cathechesis (and Youth Ministry) Liturgy (leading worship) Diakonia (Compassion Ministry) Administration, leadership at meetings, finances, etc 2 7 Rolle: meer wesenlik as take!

Rolle het te doen met ons ingesteldheid en die dieper intensies en bedoelings agter ons werk bv hoekom ons goed doen; wat ons hoop om te bereik Ons kan ook se dat rolle meer te doen het met wie ons is as met wat ons doen Herinner aan Fil 2: julle moet dieselfde ingesteldheid/houding (mind!!) het as Jesus Rom 8:26 kan help om belang hiervan te verduidelik Berkouwer oor Matt 25:31v wat dade goed maak in die oe van die Here is nie die daad self nie maar die verborge houding teenoor Christus agter die daad. Daarom: ingesteldheid (opneem van rol) deurslaggewend vir ons bediening Watter rolle praat ons van? Hulp van Geoffrey Wainwright

Helpful distinction: prophet, priest, servant leader, and disciple (cf Wainwright) Prophet: focus on God (speak on Gods behalf, tell the Christian Story) Priest: focus on people, loving people, trying to inspire them Servant Leader: focus on Congregation helping it to be more missional and make a difference Disciple: Focus on own life with God and calling, living with faith, hope and love 2 9 Bediening

Predikant as Dissipel Self 30 Fokus van die bedienings volgens wainwright. Profetiese werk het te doen met kennis (vs sonde as onkunde) Priesterlike werk het te doen met liefde en versoening (vs sonde as onmin, vervreemding, verdeeldheid)

Dienende leierskap het te doen met bemagtiging en instaatstelling (vs sonde as onmag, luiheid) Leierskap A Smit Presensie/ Presence(wie jy is; dissipelskap) Visionering/visioning (profeet) Energering/energizing (priester) Fasilitering/facilitating or organizing (koning) 3 2 Korrelasie met leierskapsmodelle uit ander sektore

Set the direction and create a shared future (visie, profeet) Cultivating and mobilizing individual commitment (priester) Building organizational capability (koning) Character, maturity and Authenticity (egte dissipelskap) 3 3 Seward Hiltner: Preface to Pastoral theology Communicating the Gospel (prophet) learning, understanding, instructing; realizing, deepening, edifying;

celebrating, reminding, commemorating Organizing the Fellowship (servant leader) nourishing, feeding, or aiding its development; protecting or purifying from threats, relating it to other bodies or institutions) Shepherding Persons (priest) Healing, Sustaining, Guiding 3 4 Avery Dulles: the priestly

office Kies vir priester as geheelnaam vir geestelike tsv Vat II se skuiwe Onderskei dan egter vier aspekte Ministry of the Word (prophet) Ministry of Worship (priest) Pastoral Ministry (servant leader) The Priest as Disciple 3 5 Pastoral ministry according to Paul - J W Thompson Pauls eschatological orientation provides an alternative view of reality for the foundation of

pastoral theology (prophets who point to an alternative future) Pauls pastoral theology challenges the contemporary focus on the individual and emphasizes community formation (pastoral leaders who can tap the energies of Christian communal life) Ministry will no longer retreat from ethical direction but will offer guidance resulting in ethical transformation (priests who can help people to discipleship, transformation and just living) 3 6 Bucer oor die predikant vanuit Eseg 34:16

Five tasks of the care of souls Searching for the lost Bringing back the strays Binding up the wounded (sinners) Strengthening the weak Guarding and feeding the healthy sheep 3 7

Jack Carroll: As one with Authority Meaning interpretation (prophet) Community formation (priest) Empowerment for Public Ministry (servant leader) 3 8 Wainwright: Christ as Prophet, Priest and King prophet priest

king Jesus earthly life Teachings and Life, Deeds Suffering and death Resurrection and Ascension Jesus work

revelation Atonement and reconciliation Rule, sovereignty and Lordship What was the problem, question? Lack of Knowledge and meaning

Human alienation and estrangement Problems of Power and authority Liturgy Service of the Word Eucharist and Communion

Baptism and Creed I Cor 13 Faith Love Hope John 14:6 Truth Life

Way To those who are suffering To those who are working, toiling Newman: Jesus as To those who are helper, learning companion Funksies/Pligte van Predikant Bediening van Presensie

Dink waar ons teenwoordig wil/moet wees Bediening van Woorde Erediens, bybelstudies, ander vergaderings/byeenk, Lering/Kursusse (openings for ministry, oorgangstye) gesprekke, gesels Bediening van bemagtiging/aanmoediging/opbou

Hoe bemoedig ons mense Hoe bou ons mense op (vorm vir dissipelskap) Bediening van dienende leierskap nadenke/visie/hoop Planne Strategie Implementering kontrole

4 0 Sessie 4 Predikante as profete Wat doen profete? Hulle praat namens God Ou Testament Moses: ontvang die operbaring en gee dit deur en verduidelik dit vir die mense Latere Profete: werk met die gegewe openbaring (prophetic imagination) Nog later: wysheid: leraars Nuwe Testament:

Jesus bring nuwe finale openbaring deur sy woorde, dade en Persoon Dissipels: vertel die storie van Jesus verder (verkondig, preek, getuig, ens); later ook leraars en evangeliste Dus? Profete laat die bring die verhaal van Jesus (en God) na deurmekaar menselike situasies (human condition) sodat die lig van die evangelie daaroor kan skyn 42 Om `n geloofwaardige en getroue profeet te wees. Wat is ons boodskap? Die Bybel? Dalk eerder die evangelie! (vgl ons opdrag om die verhaal van Jesus te vertel (Matt 28, Hand 29)! Unieke gawe van kerk: kan aan mense die verhaal van die Drie-enige God vertel

Preek die verhaal van Jesus as Evangelie Altyd uiteindelike goeie nuus (vs wet!) Dit bring altyd hoop en lewe waar dit val Ons moet die nuus-aspek dalk ernstiger neem (Firet)! Newbigin as Social Visionary: dit is om vanuit die evangelie `n nuwe alternatiewe toekoms te sien (Ammermann, Churchill) Begin by onderskeiding: waar is die Here nou besig om te werk (Calvin, Niebuhr) Berkhof: primere taak van die ampte is om mense te herinner aan wat die geheim van die kerk is

Clear about the difference between the God of Jesus (Trinity) and deism, theism and pan(en)theism (Morse: Christian unbelief! The Gods we do not believe in) The word as informative and transformative (2 Cor 3:18) The transformative word as Zuspruch (gift), Gegenspruch (mirror) and as Anspruch (claim): Gospel, Law, Imperative 4 3 Being a prophet: practice Attention to your own calling, faith and spiritual energy Given the honor to reveal the secrets of God (Eph 3)! Find your own voice (own style and way of communicating: eg. are you a talker, speaker or orator?) Most important discipline: reading and reflecting on

Bible. Consider following the Lectionary Realize that size of group influences communication style Liturgy can help to make worship/preaching a joyous occasion Find opportunities in week to talk casually about the texts you are working on. 44 Profete wat naby aan God leef en herinner aan sy hoopvolle beloftes

Herinner aan lewende, sprekende God Vertel die verhaal van Christus (Matt 28 en Hand 28) Praat met ons oor God en sy wil vir ons lewens Wys heen na God se wil vir die wreld en vir die geloofsgemeenskap (groter prentjie) Help gemeente ook om nuut na die wreld en die situasie rondom ons te kyk (vgl 5 stappe!) Bly onthou dat God se wil n heilswil is wat hoop en uitsig bring

Lei die gemeente voortdurend weer terug na die Geheim van sy bestaan (Berkhof) Sien en artikuleer nuwe, moontlike toekoms Vir refleksie Waar en hoe sien jy jouself reg doen aan hierdie rol en ingesteldheid? Sessie 5 predikante as priesters en dienende leiers What does priests do? They love and serve people with the love of Christ Old Testament

Moses, also a priest, intercedes for the people (pray) Appointed Priests officiate at temple organize liturgy and worship Mosess priestly attitude willing to die for his people (also Hosea) New Testament Jesus our High Priest: atone for our sins; forgive, care, heal, intercede with God; ministry of peace and reconciliation No Priests in NT! Only pastors and shepherds build caring community Individual conversations of Jesus and Paul (spiritual care) Stronger emphasis on what is offered through Jesus: forgiveness, renewal, healing, reconciliation, care, peace, growth, development, freedom.

48 Being a caring priest: practice Who see people, attend to them, think about them and take them seriously as children of God Who look at people through the eyes of Jesus and see their potential and gifts (encourage) Who love people with the love coming from Christ and the heart of God (a positive, affirmative attitude) Being present with people And see and understand their pain Who are able to help people grow (courses, groups) Help people fo internalize Gods gifts and to be formed and transformed Help people to make connections and build relationships

Build a caring community (small groups, worship service) for member and non-members: hospitality 4 9 Priesters wat met groot deernis naby mense leef Wat verstaan hoe belangrik liefde is en dat liefde mense se lewens kan verander Wat daarom in liefde glo! Wat daarom tyd spandeer met mense Wat die pyn en seer van hul lewens raaksien en verstaan Wat `n positive, affirmative attitude teenoor mense het

Met liefde wat opkom uit die evangelie en uit die hart van God Werk en bou aan onderlinge sorg en liefde vir mekaar (vriendskappe) en aan koinonia Vir refleksie Waar en hoe sien jy jouself reg doen aan hierdie rol en ingesteldheid? What do leaders do? 52 Old Testament Classical Examples: Patriarchs and Moses: called to acts as a servant and leaders of Gods people. Had this double character from beginning

Opting for Kings against Gods will: want to be like other people, Leadership has to do with strategies and plans and organizing - to get things done (dg Moses in Ex 18) Leadership often divided between differing offices and persons New Testament: Jesus do hand over a kind of leadership to the disciples/apostles; question whether there was a special kind of leadership in the group. Again see the prominence of team leadership Formation of congregations: election of local leaders also women Also groups of offices: Ephesians, Pastorals, do not use word for leader Paul: special place? Kind of bishop? So: Leadership is not about power and control but about taking responsibility to get things done. Calvin; Brueggemann. Being a worthy leader: practice

53 Leaders must understand he importance of congregations in the economy of God Congregational Leaders should also be Social visionaries and be willing to act as civil leaders. They are builders - not only building the congregation but also building a good, caring community. Having a kingdom vision on the community (Calvin) Understand the potential and dynamics of congregations (personal, social, theological) Be willing to take the responsibility of leadership and having the competence to build koinonia (a team!) Dreams must be converted into specific goals, strategies and plans Help the congregation to discern its calling and help individuals to discover their gifts and vocations And empower (inspire and mobilize) them to take up their vocations Seeing opening for ministry (both in the congregation and in the community)

Learn from the social sciences but also see the patterns in the work of the Spirit Dienende Gemeenteleiers Wat glo dat drome moet oorgesit kan en moet word in haalbare planne en strategie Wat dink oor die gemeente en sy prosesse en kennis daaroor probeer insamel Kennis uit sosiale wetenskappe, maar veral oor Gees en sy unieke logika Wat probeer leer hoe ons mense bemagtig en mobiliseer vir hulle dienswerk (ook ontdek en uitleef van hul roepings) Term? Eerder leier, begeleier, bestuurder, administrateur Vir refleksie

Waar en hoe sien jy jouself reg doen aan hierdie rol en ingesteldheid? The Golden Arch of Leadership: Meta-skills 1. Create and tap into a personal Council of Leaders. (Village of leaders 2. Unleash energy self and others. 3 Master the art of leadership conversations 4. Value and harness diversity 5. Value personal incompetence

and ignorance. 6. Relentless focus and fierce resolve 7. Perpetual curiosity. 8. Actively seek and cross edges. 9. Integrate Me We Work - World. 10. Create and build positive deviance 11. Embrace anxiety as a constructive force 12. Reflection time out from busyness The Village 2007 56 High performance Leadership

Competencies - Schroder Thinking competencies Learning competencies Inspirational Competencies Action Competencies 5 7 Leadership: a vital part of ministry!

Important role of Leaders in OT and NT (part of almost all the stories) Pattern in Scripture(eg Ex 2-3) Confirmed by Experience Overduin: Zoo prediker, zoo gemeente Ammermann navorsing: Storie oor Churchill en 2WO 5 8 But! The other side of the story Total absence of the term leadership in NT! Reasons? Temptations.. Importance of unselfishness, ability to focus on others

(secular research confirms this) Four qualifications: Not lead or rule but serve! NT term is ministry Emphasis on weakness and dependence (vs worldly images of strength and competency) Primary ministry is not the ministry of the pastor but the ministry of Christ and the ministry of the Congregation! Obedience more important than success 5 9 Osmer drie vlakke van leierskap

Taak kompetensie: performing well Transaksionele leierskap: beinvloeding van ander deur ruil-prosesse Transformatiewe leierskap: lei organisasie deur deep change Tov transformatiewe leierskap in navolging van Christus se hy dat dit drie dinge van ons vra You will find your way only by getting lost You will gain power by empowering others The less you are attached to the congregation the deeper your relationships 6 0 Final check points and

reminders All three roles should potentially be operative in all of our ministry (all tasks) Always be on the lookout for (unexpected) openings for ministry Always be mindful of both penultimate and ultimate goals of ministry Think about practising the role in the congregation but also outside the congregation Luckily leadership is to be done in a team. How can you get the lay leadership and the congregation to help you with this role? With which of these roles do you need more help than the others? Identify short term growth areas

6 1 Attending to Pastors: nine fields Nine Fields for Ministerial Attention Priest Prophet Servant-Leader Missional

Congregations Living with gracious Love and Care Ready to witness Committed to to any-one asking Justice and Peace us about our Faith Focus of formative ministries to members Formation of Love

Formation of Faith Formation of Hope Pastors own life Own physical and emotional health Own faith and commitment to the Gospel Clear sense of calling

6 2 Predikant as dissipel Nodig twv integriteit: moet weet jy is ook `n dissipel Nodig twv solidariteit (Moltmann: een uit die gemeente; join your congregation) Vgl artikel van Newbigin (volg Jesus saam met die gemeente) Artikel oor Augustinus se prediking Begin om `n paar lysies te maak oor hoe jou verstaan van die bediening gegroei het As jy kan onthou: wat het jy reg in die begin (by

jou roeping) gedink doen `n predikant doen? Wat het jou getrek in die predikante wat modelleringsfigure in jou lewe was? Watter verstaan van die bediening is tydens jou opleiding aan jou oorgedra? Hoe hoor jy dit wat die kerkorde s? Wat verwag jou gemeente van jou? Watter van die lysies waarna ons vandag gekyk het, het jou gehelp? Jou verstaan van predikantswerk Voortdurend dink oor wat predikant-wees nou beteken

SESSIE 6 die bediening van die gemeente Die belangrikheid van die gemeente Die roeping van die gemeente? Wainwright Sleuteltekste Die meganika van die `n gemeente Missionale gemeentes Ses sleutel praktyke wat die bediening kan deur ontwrigting nuwe energie kan bring Tweede vlak van bediening: die bediening van die gemeente Konsensus in laaste dekades dat dit die hart van Christelike bediening is Newbigin: Jesus never wrote a book; He formed a community

Newbigin: the congregation as the first hermeneutic of the gospel Efes 3:10 Christus se oorwinning word geproklameer deur die lewe van die kerk. Werk die plan? Of is dit besig om te faal? Nuut dink oor gemeentes? Hoe werk gemeentes? Drie kernvra oor gemeentes Identiteit: wie is ons? Missionale Roeping: wat moet ons doen? Bediening: Hoe gaan ons dit doen? 6 8 Gemeentes in die kragveld van die Gees

6 9 Where we want the congregation to be? Lois Barrett treasure in clay jars eight patterns common to missional churches Biblical formation and discipleship Taking risks as a contrast community Practices that demonstrate Gods intent for the world Discerning missional vocation The public witness of worship Dependence on the Holy Spirit Pointing towards the reign of God

Missional authority 7 0 Fresh Expressions model for growing churches Listen Loving and serving

Building community Exploring discipleship Church taking shape Do it again 7 1 Your understanding of a missional church 7 2 GOCNs list of twelve characteristics of missional churches

1. The missional church proclaims the gospel. 2. The missional church is a community where all members are involved in learning to become disciples of Jesus. 3. The Bible is normative in this church's life. 4. The church understands itself as different from the world because of its participation in the life, death, and resurrection of its Lord. 5. The church seeks to discern God's specific missional vocation for the entire community and for all of its members. 6. A missional community is indicated by how Christians behave toward one another. 7. It is a community that practices reconciliation. 8. People within the community hold themselves accountable to one another in love. 9. The church practices hospitality. 10.Worship is the central act by which the community celebrates with joy and thanksgiving both God's presence and God's promised future.

11.This community has a vital public witness. 12.There is a recognition that the church itself is an incomplete expression of the reign of God. 7 3 Changing the focus Ray Anderson Emerging theology for emerging churches

It is about theology and not geography Its about Christ and not Christology Its about Spirit and not just Spirituality Its about the right Gospel, not just the right polity Its about kingdom living and not kingdom building Its about the work of God and not just the word of God Its about the law of love and not the letter of the law Its about the community of the Spirit, not just the gifts of the Spirit Its about mission and not just ministry Its about the church ahead of us and not just the church behind us

7 4 Urgent issues for congregations Identity: it is about the Gospel and the God of Jesus Christ Mission: what are we now called to do here in line with Micah 6? Ministry: How are we going to do it? Understanding and living the Gospel (regaining preaching and teaching ministries) With worship and sacraments in the center Learning to live with hope and faith so that we may be able to love (attention to formation)

Helping congregants to discover their ministries 7 5 Six disruptive missional practices Dwelling in the Word Dwelling in the World

Announcing the Kingdom Hospitality Spiritual discernment Focus on Missional Action 7 6 Dwelling in the Word We want the Word to shape our imaginations, intentions, and actions. So we dwell in the Word in pairs and in groups whenever we meet in order to be shaped by God's Word as heard through one another.

Dwelling in the World We want to be alert and observant of the people of peace in the world where God has sent us. So we interact in our wider communities, looking for the people of peace God sends us each week, in order to join community where God is already at work. Announcing the Kingdom of God We want to be Jesus' witnesses, seeing Jesus at work and bearing witness to his presence in the world. So we practice noticing Jesus at work in the world and tell stories about it so that when we see

the Kingdom of God near us, we can point it out to others. Hospitality We want to create safe space for forming Christian community. So we practice receiving the gracious welcome of people of peace, and we practice giving a gracious welcome to people of peace in order to build bridges within God's mission In and for the world. Spiritual Discernment We want to recognize how we've come to where we are and who the Holy Spirit is calling us to be within God's mission. So

we dwell in the Word and brainstorm together our past and our present, in order to listen through one another for the Spirit directing us toward God's preferred and promised future for us. Focus for Missional Action We want to use our time and energy well, not wasting it on too many good things. So we commit to memory our specific missional vocation and use it as a standard in our congregational life together, moving us further into God's mission in the world. Bedieningsmodelle? Opsies

Vroe Kerk (Oden and Beeley) Reformasie (Leith) Henry Horne Lesslie Newbigin Andrew Purves Henri Nouwen Urban Holmes

Fenhagen 8 4 Thomas Oden: Vroee Kerk Pastor: shepherding Leader of the worshipping community Sharing the sacraments (baptism and eucharist) Preaching Teaching (equipping) Visitation (care of souls) 8 5

Beeley: Leadership in the early church The Leadership of the Church Service with authority All for others

In Christ Difficulty and Delight Spirituality for Leadership The Cure of Souls Scripture and Theology The Ministry of the Word 8 6 Leith oor bediening van die Reformasie Preaching Teaching Pastoral Care

Christian Witness in the World 8 7 Urban Holmes: Future Shape of Ministry Cultic preaching Evangelism/ Missionary preaching Teaching Prophecy Ritual Discipline Care of the Poor Administration

8 8 Nouwen: Creative Ministry Teaching Beyond the transference of knowledge Preaching Beyond the retelling of the Story Individual Pastoral Care Beyond the skillful response Organizing Beyond the manipulation of structures

Celebrating Beyond the protective ritual 8 9 Henry Horn: Models of Ministry Scriptural Interpretation Faith Development

The Discerning of the Spirits Ritual Eldership Leadership in the Civic Space 9 0 Fenhagen We are story tellers Value bearers Community builders

Spiritual journeyers 9 1 Wainwright about Lesslie Newbigin

A Man in Christ Confident Believer Direct Evangelist Ecumenical Advocate Pastoral Minister Liturgical Preacher Scriptural Teacher Social Visionary Missionary Strategist Religious Interlocator Christian Apologist 9

2 Jack Carroll: As one with Authority Meaning interpretation Community formation Empowerment for Public Ministry McElvaney: People of God Ministry Formation: Three Circles Knowing: Theology

Doing: Practice of Ministry Being: Spiritual Disciplines Josuttis: worstelinge van die pastor Eie identiteit (amp-persoon) Verhouding met gemeente Mag Geld Seksualiteit Woord Dood Tyd Vroomheid Chase in leaders

(nav Aristoteles) Competency Character Concern Cobb en Hough Predikant as bestuurder As Terapeut As Praktiese Teoloog (practical Christian thinker, reflective practicioner, practical theologian) Jacobsen: Three Tasks of Leadership Defining Reality Servanthood

Saying Thanks BEM oor Bediening Jaco Hamman: Becoming a Pastor Ontwikkeling van ses kapasiteite Capacity to believe: to develop a deep sense of inner security Capacity to imagine: to nurture your imagination Capacity for concern: to embrace your dark side Capacity to be alone: to become aware of the emotions you experience Capacity to use other and be used: to be able to see others Capacity to play: to engage life and ministry with

a sense of playfulness Foster: teologiese opleiding moet aandag gee aan Interpretation (kennis, insig, teologie) Formation (spiritualiteit, etos) Performance (vaardigheid) Contextualizaion (konteks, toepassing, hermeneuse) The Church of Scotlands

Profile of Ministers of the Gospel Attributes they should share with every one in ministry Maturity of faith Sound Judgment Healthy Self-Awareness Sensitivity towards the needs of others Specific attributes that Pastor need to show Manner of Life that is a Manifest Demonstration of the Christian Gospel Personal Integrity in all aspects of life Lives marked by the Fruit of the Spirit Lives life in Communion with God Truthfulness PCUSA adds: Personal Authority Integrating Persons and

Practice Develop certain abilities to be able to fulfill their calling The ability to discern and communicate the Gospel The ability to exercise a personal presence in ministry The ability to sustain a disciplined passion in the following of Jesus Christ Fullfil their vocation by (deelfunksies van die amp) Proclaiming the Word with Authority Celebrating the Sacraments Forming Christian Community Building up the Body of Christ

Leading the Church through its Structures Witness Prophetically in all aspects of life Ten Faces of Ministry : Brekke en Strommen Five Pastoral Perspectives: Personal Faith and Spiritual Depth A Person for Others Critical Awareness of Lutheran Heritage and Theology Not wanted: Dominating Influence Not wanted: Ministry-defeating Behaviors Five ministerial skills Community formation through Word and Sacrament Making ministry of Administration

Ministry of Counseling Reaching out with compassion to Community and World Informed Leadership of Liturgical Worship Strommen: wat predikante doen en hoe gemeentes daaroor dink

Open, affirming style Caring of persons under stress Congregational leadership Theologian in life and thought Ministry from personal commitment of faith Development of fellowship and worship Denominational awareness and collegiality Ministry to community and world Priestly-sacramental ministry Privatistic, legalistic style Disqualifying personal and behavioral charisteristics Aristoteles

Logos (profeet) Patos (priester, mense) Etos (dissipelskap, karakter) Wat sal jy moet doen as jy jouself beter vir die funksies wil bekwaam? Profeet Priester Dienende Leier (Koning) Dissipel Kontekstuele bediening: nuwe perspektiewe

Baptism, Eucharist and Ministry oor amp Studie van die Skotse Kerk Billings, Purves, Studie van Jones/Carroll-groep Werk van Eugene Peterson Die nuwe klem op leierskap Osmer Verslag Kerk van Skotland Terugvoer van lidmate

belangrikheid van spanbediening: lidmate saam met predikant as span; gemeentes en leraars werk soos drs predikante wat samewerkend in styl en buigsaam in uitkyk is: pastors who can exercise approriate forms of leadership. Pastors with sense of vocation to leadership, exercising special skills in motivating and encouraging the service of the whole people of God. People of passion: wil seker wees van ds se roeping interpersoonlike verhoudings wesenlik; moet toeganklik wees, nederig en entoesiasties; moet ander kan intrek en met spanne kan werk moet met ander kerke kan saamwerk moet bereidwees vir lewenslange leer

Skotland verslag vervolg: Vermoede by kommissie dat drie sake belangrik is : mense soek predikante wat in staat is om Die werklike evangelie getrou, toepaslike en verstaanbaar te kommunikeer in `n nuwe en varierende konteks En gereed is vir diep samewerkende vorms van leierskap in die gemeente Die belangrikheid verstaan van deurlopende, voortgaande lewenslange beroepsopleiding en leer en bereid is om daarop eerlik geevalueer te word. Senge oor leierskap: We are coming to believe that leaders are

those people who walk ahead, people who are genuinely committed to deep change in themselves and in their organizations. The lead through developing new skills, capabilities and understandings. And they come from many places in the organization. Kontekstuele bediening: nuwe perspektiewe Baptism, Eucharist and Ministry oor amp

Studie van die Skotse Kerk Billings (ook Purves) Studie van Jones/Carroll-groep Skrikkerig vir patologie Excellence in Ministry on two levels Vyf tekens van uitnemendheid in die bediening Jones: Resurrecting Excellence Vyf tekens van uitnemende leierskap resiliency and spiritual disciplines (gemeentes soek mense met geestelike gesag; mense met `n sterk eie geloof wat hulle kan artikuleer) agility (nimbleness and resourcefulness in response to new challenges) and reflective

leadership Trust and Personal Authority Staying connected (holy friendships) Self-directed career-long learning Jones vervolg: Skrikkering vir patologiee mediocrity masquerading as faithfulness; dispersed amongst hindrances, crushed thin; quivering masses of availability Grootste probleem is predikante wat vertroue in die evangelie verloor het, hulle meer steur aan die sisteme van hulle tyd en tweederangse professionals raak.

Jones vervolg: Excellence in Ministry onderskei tussen twee vlakke normatiewe uitnemendheid: dit gaan oor die vraag of die styl en inhoud van die predikante se leierskap staan in die teken van die Kruis en Opstanding van Christus. Die tweede vlak van uitnemendheid het te doen met respons op die konteks. Rick Osmer oor die vier take van Praktiese Teologie Die deskriptief-empiriese taak: priesterlike luister Die interpretatiewe taak: sagely wisdom

Die normatiewe taak: profetiese onderskeiding Die praktiese taak: dienende leierskap Funksies/Pligte van Predikant Bediening van Presensie Dink waar ons teenwoordig wil/moet wees Bediening van Woorde

Erediens, bybelstudies, ander vergaderings/byeenk, Lering/Kursusse (openings for ministry, oorgangstye) gesprekke, gesels Bediening van bemagtiging/aanmoediging/opbou Hoe bemoedig ons mense Hoe bou ons mense op (vorm vir dissipelskap) Bediening van dienende leierskap

nadenke/visie/hoop Planne Strategie Implementering kontrole 1 1 7 What to do in the Congregation Ontdek die sentrale plek van gemeentes in die Here se ekonomie (Newbigin, Buechner) Maak seker of jy regtig al jou roeping om `n gemeentepredikant te

wees aanvaar het ook die beroep na die gemeente wat jy nou bedien? Lees en studeer om die potensiaal en werking van (missionale) gemeentes so goed as moontlik te verstaan Een of ander tyd moet jy en die gemeente deur `n deeglike roepingsproses gaan Foci for renewal: Help the congregation to become missional Help more members to discover their calling (be willing to give for time to people who are ready..) Introduce the missional practices Spend more time to reflect on what is happening in the worship service Tell the story of the God of Jesus 1 1

8 Hoe word ek heilig? A young man comes to Scetis, west of the Nile, to seek out the great monk Abba Macarius. He asks Abba Macarius, "How do I get to be a holy man? I want to be a holy man. And I want to be one tomorrow." Macarius smiles and says, "Spend the day tomorrow over at the cemetery. I want you to abuse the dead for all you're worth. Throw sticks and stones at them, curse at them, call them names anything you can think of. Spend the whole day doing nothing but that." The young man must have thought the great monk was crazy, but he spent the next day doing everything he was told. When he returned, Abba Macarius asked him, "What did the dead people say out there today?"

The young man responded that they didn't say a thing. They were dead. Macarius said, "Isn't that interesting? I want you to go back tomorrow, and this time spend the day saying everything nice about these people. Call them righteous men and women, compliment them, say everything wonderful you can imagine." Hoe word ek heilig? (verv) So the young man went back the next day, did as he was told, and returned to Macarius. The monk asked him what the dead people said this time. "Well, they didn't answer a word again," replied the brother. "Ah, they must indeed be holy people," said Macarius. "You insulted them, and they did not reply. You praised them, and they did not speak. Go and do likewise, my friend, taking no account of either the scorn of men and

women or their praises. And you too will be a holy man." It's a wonderful story that asks two questions: What do you ignore? The answer is the scorn and praise of others. The other question is more indirectWhat do you love? That is, since you are not going to be motivated by what others think, what are you going to give yourself to fully? Sentrale vrae Wat kom natuurliker by jou: profeet, priester, koning (bestuur, organiseer) funksies? Wat kan jy doen om die ander funksies by jou te verbeter? Wie in die gemeente het potensiaal om met die ander funksies te help? Wat sal jy moet doen aan toerusting en reelings om die hulpdiens aanvaarbaar te

maak? Is ons gereed om mense te help om te doen wat die Here hulle lei om te doen? McElvaney: People of God Ministry Formation: Three Circles Knowing: Theology Doing: Practice of Ministry Being: Spiritual Disciplines Nouwen: Creative Ministry

Teaching Preaching Individual Pastoral Care Organizing Celebrating Josuttis: worstelinge van die pastor Eie identiteit (amp-persoon) Verhouding met gemeente

Mag Geld Seksualiteit Woord Dood Tyd Vroomheid Chase in leaders (nav Aristoteles) Competency Character Concern Henry Horn: Models of Ministry

Scriptural Interpretation Faith Development The Discerning of the Spirits Ritual Eldership Leadership in the Civic Space Fenhagen

We are story tellers Value bearers Community builders Spiritual journeyers Newbigin

A Man in Christ Confident Believer Direct Evangelist Ecumenical Advocate Pastoral Minister Liturgical Preacher Scriptural Teacher Social Visionary Missionary Strategist Religious Interlocator Christian Apologist

Cobb en Hough Predikant as bestuurder As Terapeut As Praktiese Teoloog (practical Christian thinker, reflective practicioner, practical theologian) Schroder (deur Sanlam gebruik) Thinking competencies Learning competencies

Inspirational competencies Action competencies Jacobsen: Three Tasks of Leadership Defining Reality Servanthood Saying Thanks Urban Holmes: Future Shape of Ministry Cultic preaching Evangelism/ Missionary preaching Teaching Prophecy Ritual

Discipline Care of the Poor Administration Thomas Oden: Vroee Kerk Pastor: shepherding Leader of the worshipping community (verv) Doop en NagmaalStellings

bediening Prediking Lering (equipping) Visitation (care of souls) Jou verstaan van bediening Wat is die eerste gedagtes en gevoelens wat by jou opkom as jy dink oor bediening Probeer onthou hoe jou prentjie van die bediening gelyk het toe jy jou roeping ontvang het Wie was/is jou rolmodelle tov van die bediening? Wat het jy in hulle gesien wat jou aangetrek het? Dalk was daar negatiewe rolmodelle? Wat het jou afgesit van hulle? Wat is tydens jou opleiding vir jou gese oor die werk van die bediening Hoe het jou verstaan van wat die bediening is oor die tyd geskuif

As jy nou vir `n jonger kollega moet raadgee oor die bediening wat sal jy uitsonder as sentrale sake `n groot bron van spanning in die bediening kan die klemverskille wees tussen jou verstaan van die bediening; dit wat die kerkorde daaroor s en dit wat die gemeente verwag. Gesels met mekaar daaroor. Stellings oor die bediening wat ons die week gaan bespreek Hoewel die bediening nie maklik is nie, is dit `n ongelooflike voorreg om geroep te wees tot die bediening (Efes 3:1v). Dit is amper onmoontlik om die evangelie reg te bedien as jy dit nie weet en glo nie. Die eerste bedienaar van die evangelie is en bly die Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Ons word geroep om sy medewerkers (Kor 4:5) en

getuies te wees wat heeltyd mense na Hom heenwys Die evangelie word in die wereld gedra, beliggaam nie in die eerste plek deur individue nie, maar deur gemeentes. Leraars moet die gemeente en lidmate toerus vir hulle dienswerk (Ef 4:11) Stellings (verv) Die Here het deur die eeue individue geroep om `n besondere rol te speel in die begeleiding en toerusting van die kerk. Hierdie individue is van vroeg af na hul roeping, opgelei en georden vir hul werk (vgl BEM) Die fokus van hul werk was dat hulle altyd die gemeente moes terugbring na die kern van hul bestaan nl die verhaal van die evangelie van Jesus Christus. Daarom was `n diep verstaan

van die Bybelse verhaal in die kern van hul opleiding en werk Stellings (verv) Die Bybel praat duideliker oor die toewyding, karakter en lewenswyse van geestelike leiers as oor die presiese inhoud van hul werk. Ons behoort hierdie leidraad oor die bediening op te tel. As ons vra na die inhoud van hul werk, kan dit sin maak om te onderskei tussen profetiese, priesterlike en organiserende/fasiliterende funksies Sewe basiese vrae Glo jy in die evangelie onvoorwaardelik

Glo jy in die kerk onvoorwaardelik Glo jy (genoegsaam) in jou eie tradisie en denominasie voorwaardelik Glo jy in gemeentes Glo jy nog in jou eie roeping Verstaan jy wat die hart van die werk is waarvoor jy geroep is? Verstaan en glo jy regtig dat jy die werk net saam met ander kan doen Tweede vlak van bediening: die bediening van die gemeente Konsensus in laaste dekades dat dit die hart van Christelike bediening is Newbigin: Jesus never wrote a book; He formed a community Newbigin: the congregation as the first hermeneutic of the

gospel Efes 3:10 Christus se oorwinning word geproklameer deur die lewe van die kerk. Werk die plan? Of is dit besig om te faal? Nuut dink oor gemeentes? Hoe werk gemeentes? Drie kernvra oor gemeentes Identiteit: wie is ons? Missionale Roeping: wat moet ons doen? Bediening: Hoe gaan ons dit doen? 1 4 1 Gemeentes in die kragveld van die Gees

1 4 2 Verhouding van die drie bedienings 1 4 3 Tweede vlak van bediening: die bediening van die gemeente Konsensus in laaste dekades dat dit die hart van Christelike bediening is

Newbigin: Jesus never wrote a book; He formed a community Newbigin: the congregation as the first hermeneutic of the gospel Efes 3:10 Christus se oorwinning word geproklameer deur die lewe van die kerk. Werk die plan? Of is dit besig om te faal? Nuut dink oor gemeentes? Hoe werk gemeentes? Drie kernvra oor gemeentes Identiteit: wie is ons? Missionale Roeping: wat moet ons doen? Bediening: Hoe gaan ons dit doen? 1 4 4

Gemeentes in die kragveld van die Gees 1 4 5 Protestant training in 60s Preaching Pastoral Care and Counselling Teaching /Cathechesis (and Youth Ministry) Liturgy (leading worship) Diakonia (Compassion Ministry) Administration

1 4 6 KO Artikel 9 9.1 Die amp van die bedienaar van die Woord fokus op die bediening van die Woord in al sy gestaltes. 9.2 Die bedienaar van die Woord is geroep om n volgeling van Christus te wees en sy lewe te wy in diens van die Here en sy kerk. 9.3 Die bedienaar van die Woord funksioneer in n gemeente, in die kerkverband en in die diens van die kerk in die wreld. 9.4 In die gemeente aanvaar die bedienaar van die Woord verantwoordelikheid vir onderskeiding, die bestudering en verkondiging van die Woord van God, die bediening van die sakramente, die diens van die gebede en dissipelskap. Die bedienaar van die Woord is ook saam met die ander ampte verantwoordelik vir:

eredienste, die opbou van die gemeente, onderrig en toerusting van gelowiges vir hulle dienswerk, die gemeente se dienswerk in die wreld, leiding en organisering van die gemeente, uitoefening van Christelike liefde en tug, pastorale versorging, kerkplanting, die voortdurende ontwikkeling van bedieningsvaardighede. KO artikel 9 9.4 vervolg Die kerkraad onderskei en bepaal, saam met die bedienaar van die Woord, die wyse waarop di verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in n diensooreenkoms.

9.5 Die bedienaar van die Woord neem ook deel aan die gesamentlike bediening van die kerkverband in die onderskeie kerklike vergaderinge en ekumeniese verhoudings. 9.6 As deel van die dienswerk van die kerkverband aan die wreld tref die kerkverband relings oor wyses waarop die bedienaar van die Woord diensbaar is in die kerk en in die wreld. Maak notas oor wat jy vandag gehoor het wat jy graag sal wil onthou.

Recently Viewed Presentations

 • Florida State University Department of Computer Science 2012

  Florida State University Department of Computer Science 2012

  Ann Ford Tyson Phi Beta Kappa Honor Society Electees 2012 Britton Dennis III Steve Rutkowski Andrew Szydlik Phi Beta Kappa is the oldest honor society in the United States, founded in 1776, and is the nation's leading advocate for the...
 • Présentation PowerPoint

  Présentation PowerPoint

  Dans le cadre d'un accord international, possibilité d'augmenter cet objectif jusqu'à 30 %. 20% d'énergie renouvelable en 2020 (dont 10 % contraignant d'incorporation de biocarburants) 20% (indicatif) d'amélioration de l'efficacité énergétique en comparaison avec les tendanciels 2020.
 • Department of Computer and Information Science, School of

  Department of Computer and Information Science, School of

  This is already sum-of-products form. Any non-zero Boolean expression can be changed to sum-of-products form. (By duality, there is also a product-of-sums form, but it is used less often.) Converting to Sum-of-Products Form Use DeMorgan's Laws and Involution to move...
 • Audit Readiness in DoD - Northern Virginia Chapter

  Audit Readiness in DoD - Northern Virginia Chapter

  Consolidated auditor to perform internal controls and substantive testing over activities & balances. OUSD(C) Audit Infrastructure in Place to Support . Fourth Estate. ... Audit Readiness is not just aligned to Financial Management, it's spans across all Functional communities.
 • Social Psychology - Long Branch Public Schools

  Social Psychology - Long Branch Public Schools

  Components of Attitude. Attitudes . may include . up to 3 . different components. Cognitive Component. Beliefs. about the object of an . attitude. Affective Component. Emotional feelings . stimulated by an object of thought. Behavioral Component. Predispositions to act...
 • CIRCLES - National 5 Maths

  CIRCLES - National 5 Maths

  The area of a sector is proportional to the size of the angle at the middle, x°. Ex1 90° is quarter of a full turn sector Sector area = 400cm2 4 = 100cm2 Area = 400cm2 SECTORS For more difficult...
 • Welcome to Teaching + Learning Tuesdays August 20,

  Welcome to Teaching + Learning Tuesdays August 20,

  The institution also considers competence, effectiveness, and capacity, including, as appropriate, undergraduate and graduate degrees, related work experiences in the field, professional licensure and certifications, honors and awards, continuous documented excellence in teaching, or other demonstrated competencies and achievements that...
 • Communicating with Blogs and Online Maps Peter Linehan

  Communicating with Blogs and Online Maps Peter Linehan

  Forest Technology Courses Using Blogs and Maps Getting data from the field to Google Earth and Google maps Using GPS Data Window of DNR Garmin Trail Waypoints in Google Earth Trail Waypoints in Google Maps Sample Assignments Map a State...