Jak na diplomovou práci - Masaryk University

Jak na diplomovou práci - Masaryk University

Minimum pro psan zvrench prac formln prava, citace, zdroje Martina Nedomov, Petra edinov I. Formln prava vysokokolsk zvren prce Etapy psan zvren prce

Vbr tmatu Pprava podklad Zpracovn podklad Konen prava prce Odevzdn prce Hodnocen a obhajoba prce Samotn obsah prce Formln prava prce Pprava podklad pro

prci zjistit, kde se potebn daje nachzej (heuristika) shromdit, vybrat vhodn prameny poznat souasn stav zpracovn tmatu a shrnout zkladn fakta roztdit a zhodnotit daje (analza) excerpovat a roztdit vyhledan materily terminologick, faktografick analza sumarizace vsledk analzy strukturovat a interpretovat (syntza)

formulovat hlavn cle, sestavit osnovu vytvoit pracovn hypotzy a stanovit vhodn metody een realizovat przkumy, pokusy interpretace zjitnch vsledk, daj finln prava prvodnho materilu Psan textu - styl odbornho textu (vdeck projekt, vdeck sta, vdeck studie, - slohov postupy (informan,vkladov vahov, popisn, charakterizan), - nzev prce a kapitol (strun, jasn, jednoznan, jmenn vyjden),

- vypracovn konceptu stat (cl pedmt zkoumn, literrn pedmt, popis materilu a metod, een tmatu, prezentace vsledk, diskuse, vyuit vsledk v praxi, vod a zvr) - provzanost odkaz Psan textu struktura a vcn prava lenn textu na kapitoly (ucelen pojednv o jednom pedmtu), podkapitoly, odstavce (rozvj jednu mylenku); faktografick sprvnost, srozumitelnost, vstinost, pesnost, plynulost, pimen strunost, nevynechat dleit vci jazykov prava textu

zpsob vkladu a vyjadovn, terminologie, asovn, pravopis, stavba vt, zkracovn, sloeniny, interpunkn a diakritick znamnka Obecn zsady formln pravy Papr A4 popsan po jedn stran listu dkovn 1,5 2 (citace 1)

60-80 hoz/strnka, 30 dk/strana Okraje lev 3,5 cm kvli vazb Psmo patkov (Times Roman, Garamond), bezpatkov na nadpisy (Arial) Velikost psma 12-13 b., kapitoly (18-20), podkapitoly (14-16), poznmky a popisky (10) Zvraznn textu (tun psmo, kurzva), nadpisy (vt velikost psma), uvozovky citace, podtren www adresy Zarovnn do bloku nebo doleva (u ns nezvykl) Obecn zsady grafick pravy

Dlen slov dodrovat pravopisn pravidla, estetick zsady Konec dk ne jednohlskov spojky a pedloky (a, i, v, z, ...), pomlky, nerozdlit zkratky vce slov (t.r.= toho roku), znaku a subjekt (p. Novk), zkrcen jmno, seln daje tvoc celek, oddlovac znaky (Brno : msto vydn) Strnkovn zpat (vpravo, uprosted), sla oddlena dkem, arabsk slice, zkladn velikost psma, ne na tituln list, prohlen podkovn, ) Konec strnek ne samostatn prvn dek odstavce, nadpis, seku ...; jednohlskov pedloka, spojka, rozdlen slova lenn do kapitol a podkapitol (odliit psmem), vynechat dky (1-2 ped i za), kapitola zan na nov strnce, podkapitoly nemus Struktura prce

vod - tma prce, jeho vznam, pro si jej autor vybral, formulace problmu a cle prce (co chce dokzat), strun pedstaven obsahu, pouit metody s odvodnnm, asov rmec prce, literatura Hlavn st vlastn text prce lenn do kapitol, podkapitol, odstavc Zvr - strun vyjden (23 str.), ve kterm autor hodnot, zda byl naplnn a do jak mry byl naplnn cl prce a ve zhutn form uvd hlavn zvry, ke kterm doel. Literatura - veker pouit zdroje informac (monografie, lnky, periodika, elektronick zdroje, ...) pesnost, pravdivost (skuten pouit prameny a literatura), pehlednost (kad pramen mus obsahovat povinn daje), abecedn azen Plohy dopluj text, mnostv mrn rozsahu prce, zvit, zda nkter skutenosti neuvst do textu nebo do poznmek, pi menm potu uvst do textu na samostatnou strnku (mapy, tabulky, grafy,

schmata, obrzky, plnky, fotografie, seznamy, pln znn text dokument, ...) Dal nleitosti prce Anotace souhrn zkladnch informac o prci, kter slou k orientaci o dan problematice, celkovm pojet dla; pipojuj se bibliografick daje (autor, instituce, nzev prce, vedouc prce, klov slova, poet titul pouit literatury, ...) Cizojazyn resum strun shrnut zkladnch informac o prci (1-4 s.), autor pevyprv jej obsah (zamen, cl, charakteristika stavu een

problematiky, autorovy zmry, postoje, motivace, pnos, metody...zvry) Klov slova pojmy, kter maj vystihnout tmatiku prce Prohlen datum, text, podpis autora, kterm stvrzuje pravost a pvodnost sv prce (doln st strnky) Podkovn zaazuje se tehdy, chce-li autor vyjdit vdnost vedoucmu prce, konzultantovi, atd. pi realizaci prce nebo tm, kte mu zapjili vzcn knihy i poskytli jinou podporu (jmna bez titul, doln st strnky) Dal nleitosti prce

Obsah- strun a pehledn pedstaven vech rovn textu (kapitoly, podkapitoly) Rejstky (indexy, hesle) jmenn, vcn, rejstky citovanch mst Poznmky Odkazy Soupis bibliografickch citac obsahuje seznam pouit literatury - Seznam pramen (pokud bylo pouito vt mnostv pramen - seznam pouit literatury

- seznam zkratek (pokud byly pouity nestandardn zkratky) - seznam znaek (pokud byly pouity nestandardn znaky) - seznam obrzk (pokud prce obsahuje) - seznam tabulek (pokud byly pouity v textu) - seznam ploh (pokud prce obsahuje) Vazba - vysok kola, katedra, typ prce, rok obhajoby, jmno autora Tituln strana - vysok kola, fakulta, katedra, nzev, jmno autora, vedouc prce azen strnek

Pedn strana (nezapotv. Tituln strana (zapot, se do se do sl.) sl., ale slo str. se neuvd) Projekt, kopie zadn diplomov prce (zapot, se do

sl., ale slo str. se neuvd) Prohlen (zapot, se do sl., ale slo str. se neuvd) Podkovn (zapot, se do sl., ale slo str. se neuvd)

Obsah vod Sta (vlastn text prce) Zvr Poznmky

Anotace Cizojazyn resum Seznam pramen, literatury Seznamy (zkratek, znaek, Odkazy (pokud nebyly uvdny v poznmkch nebo textu prce) symbol, obrzk, graf,tabulek...

pokud prce obsahuje) Seznam ploh Plohy (nepovinn) Rejstky (nepovinn) Nejastj nedostatky Chyby jazykov - nzk celkov jazykov rove prce - nevhodn slovn zsoba (hovorov vrazy, anglicismy, ...) - dlouh nepehledn vty, tkopdn a neobratn formulace - vyinut z vtn vazby (neshoda podmtu s psudkem, neshoda zatku vty s koncem) - nesprvn slovosled

- nedodren pravidel eskho pravopisu (znamnka, slice, zkratky, ...) Chyby formln - neadekvtn grafick prava (okrajem, psmo, nezarovnan text) - neopraven gramatick chyby, peklepy - chyby v nebibliografickch citacch (chybn zdroj, nesprvn napsan citt, mn pvodn smysl,...) - chyby v odkazech (nesouhlas kov odkazy, nejednotnost metody citovn, nedodren norem, nezaazen citovanho dla do soupisu literatury - chyb sla a nzvy obr., zhlav, tabulek ... - nesprvn slovn (stran, nadpis, tabulek sla nejdou po sob, sla kde nemaj bt vidt, ... II.

Citace Jak sprvn citovat Bibliografick citace citt (angl. citation, quotation) pevzat st textu citovat (angl. cite) = bibliografick citace (angl. reference) odkaz (angl. reference, link) seznam bibliografickch citac (odkaz na poitou literaturu) list of bibliographic references

Jak sprvn citovat Plagitorstv Pisvojen si cizch mylenek, nekorektn napodobovn umleckho, literrnho, vdeckho dla Korektn zpsoby pevzet mylenek: Doslovn citace textu v uvozovkch s doplnnm bibliografickm dajem Parafrze pvodnho textu bez uvozovek s doplnnm bibliografickm dajem Kombinace citace i parafrze s doplnnm bibliografickm dajem Zpsob citovn upravuje mezinrodn norma SN ISO 690

SN ISO 690 Bibliografick citace. Obsah, forma a struktura (innost od 1.12.1996) SN ISO 690-2 Bibliografick citace. st 2:Elektronick dokumenty nebo jejich sti (innost od 1.2.2000) elektronick verze norem v pdf formtu na: inet.muni.cz (InfoZdroje - Extern normy - SN ISO 690, SN ISO 690-2)

pravidla pro psan daj bibliografickch citac formln prava a struktura citac uspodn soupisu bibliografickch citac a metody odkaz v textu Odkazy v textu odkazovn na bibliografick citace zpsoby citovn - odkaz je vsunut do textu nebo je uveden v poznmce na strnce dole (na konci kapitoly, na konci textu), mus bt zajitna korespondence mezi odkazem a bibliografickou citac metoda selnch citac prbn poznmky metoda prvnho prvku a data

ISO 690:1987, Clause 9: Citations, 9.l: Relationship between references and text citations (pklady) Pklad citovn formou prbnch poznmek V textu: The notion of an invisible college has been explored in the sciences.32 Its absence among historians is noted by Stieg.33 It may be, as Burchard34 points out . . . V citaci (na konci strnky, kapitoly, ...): 32. CRANE. D., Invisible colleges.

33. STIEG, MF., The information needs of historians, p. 556. 34. BURCHARD, JE., How humanists use a library, p. 219. V seznamu bibliografickch citac: ... BURCHARD, JE. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1965, p. 219. ... CRANE, D. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972.

... STIEG, MF. The information needs of historians. College and Research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549-560. Chyby a zsady pi citovn citovn dla, kter autor nepouil necitovn dla, kter autor pouil citovn vlastnch dl bez souvislosti s danm tmatem nepesn citovn znemoujc

identifikaci dla + pehlednost plnost pouit primrnch pramen zachovn pravopisnch norem zachovn jazyka knihy chybjc daj peskoit Citovn titnch dokument

Prameny daj citace z eho pi citaci erpme: tituln list, tir, strnkovn Struktura citace: autorsk daje, nzvov daje, vydn, nakladatelsk daje, rok vydn, rozsah (strnkovn), ISBN (ISSN) Klasick (titn) dokumenty: monografie, vysokokolsk kvalifikan prce, seril, lnek v serilu, sbornk, pspvek ve sbornku, vzkumn zprva, patent, norma, firemn literatura ... Monografie (titn kniha) PJMEN, Jmno autora. Nzev : podnzev. Vydn. Msto vydn : Nzev nakladatelstv, rok vydn. Poet stran. ISBN.

KOSEK, Ji. Html - tvorba dokonalch strnek : podrobn prvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. HAUGELAND, John. Artifical intelligence : the very idea. 3rd printing. 1987. Cambridge (Massachusetts) : MIT Press, c1985. ISBN 0-26208153-9. st monografie (kapitola, st titn knihy) Jmno autora. Nzev zdrojovho dokumentu. Oznaen vydn. slo sti. Msto vydn : Nzev nakladatelstv, rok vydn. rozsah dla. Standardn slo. Lokace ve zdrojovm dokumentu. GALK, Josef, et al. Panorama esk literatury. 1. oprav. a

dopl. vyd. Olomouc : Rubico, 1999. 12, Literatura po roce 1969, s. 395-524. Diplomov prce PJMEN, Jmno. Nzev : druh prce. Msto vydn : Nzev vysok koly, pp. fakulty, rok vydn. Poet stran, poet ploh. Vedouc diplomov prce. BILAVKOV, Jana. Projektov vyuovn ve vlastivd : diplomov prce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogick, 1999. 97 l. Vedouc diplomov prce Miloslava Machalov.

Seril (asopis) Nzev. Msto vydn : Nzev nakladatelstv, roky vydn (od-do), ronk (od-do). Standardn slo (ISSN). CHIP : magazn informanch technologi. Praha : Vogel, 1990- . Vychz msn. ISSN 1210-0684. CHIP : magazn informanch technologi. . 12 (prosinec 1999). Praha : Vogel, 1999. Vychz msn. ISSN 1210-0684. lnek v serilu PJMEN, Jmno autora. Nzev lnku. Nzev serilu, rok vydn, ronk, slo, strany od-do.

SMEJKAL, V. Pro nov zkon? CHIP : magazn informanch technologi, ro. 9, . 11 (listopad 1999), s. 54-55. VAN DER VET, P. E. - MARS N. J. I. Condocet query engine : a engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, 1999, vol. 42, no. 6, p. 485-492. Citovn elektronickch dokument

druh nosie v hranatch zvorkch za nzvem citovanho dokumentu: [online], [CD-ROM], [magnetick pska], [disk] vydn napklad verze programu datum aktualizace/revize - uveden spolen s datem zveejnn datum citovn uvd se v hranatch zvorkch v jazyce originlu u dokument, nelze-li zjistit datum zveejnn, ped datem citovn se uvd zkratka "cit." [cit. 1998-08-25] (rok-msc-den) daj o dostupnosti "Pstupn z", "Dostupn na", "Available from" vetn pstupovho protokolu (Dostupn z WWW:), URL mezi symboly < > Elektronick dokumenty:

Webovsk sdlo, elektronick seril, lnek v elektronickm serilu, multimdia, programy, elektronick nstnky (diskusn skupiny, fra), elektronick konference, e-book, databze, FTP archiv ... WWW strnky PJMEN, Jmno autora (je-li uvedeno). Nzev strnky (tag "title") [ online ]. Datum publikovn, datum posledn revize [citovno dne].. Nrodn knihovna R [online]. c2000, posledn revize 20.12.2002 [cit.2002-12-21]. Dostupn z www: . DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th of January 1998 [cit. 1998-06-13]. Dostupn z www: .

Elektronick monografie PJMEN, Jmno autora. Nzev zdrojovho dokumentu [druh mdia]. Vydn. Msto vydn : Vydavatel, datum publikovn, datum posledn revize [citovno dne]. Oznaen sti nebo kapitoly. Nzev sti nebo kapitoly. . Standardn slo. WELLS, H. G. The war of the worlds [online]. Selangor : NetStep Enterprise, 2000 [cit. 8. listopadu 2006]. Dostupn na World Wide Web: .

lnek v elektronickm serilu PJMEN, Jmno autora. Nzev dla. Nzev serilu [ druh mdia]. daje o vydn [datum citace]. Pstup ke zdroji. Standardn slo. Kubrov, Barbora. WWW prezentace jako nstroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, . 6 [cit. 1998-06-01]. Dostupn na World Wide Web: . ISSN 1212-5075 . BENETT, Scott. Authors rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec 1999, vol. 5, issue 2. [cit. 1999-12-31].Dostupn z www: . ISSN 1080-2711.

Elektronick seril Nzev serilu [ Druh mdia]. Msto vydn : vydavatel, datum vydn [datum citace]. Pstup ke zdroji. Standardn slo. Modern pedagogika [CD-ROM]. Praha : Leda, 1999- . ISSN 1045-1064. Ikaros : elektronick asopis o informan spolenosti [online]. 1997- . [cit.2003-23-05]. Dostupn z www: . ISSN 12125075. Dal studium Oficiln www ISO ISO 690, ISO 690-2 http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-1e.htm Bibliografick odkazy pro seznamy a citace

http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html Citace dokument podle norem ISO 690 a ISO 690-2 http://www.boldis.cz/citace/citace.html III. Informan zdroje Zdroje a sluby knihoven Klasick zdroje

monografie, periodika, ed literatura, speciln dokumenty (nakladatelstv, distributoi, knihkupectv) Elektronick zdroje bibliografick (katalogy knihoven, lnkov bibliografie, bibliografick databze, sluby dodn dokument) Faktografick, plnotextov

(plnotextov databze, virtuln knihovny a trny) vyhledvac nstroje na Internetu Klasick sluby - Vpjn (MVS, MMVS), referenn, bibliografick reern, reprografick Elektronick sluby

nvazn sluby e-katalog rezervace, prodluovn zpstupovn a propagace elektronickch informanch zdroj (databze, virtuln archivy) elektronick dodvn dokument

Databze zahraninch odbornch lnk a knih Elektronick informan zdroje MU http://library.muni.cz/ezdroje/ http://www.ped.muni.cz/wlib/zdroje/ databaze.htm Pouit zahraninch zdroj v praxi Potebuji nastudovat materily k tmatu didaktika distannho vzdlvn Promyslm klov slova Distann vzdlvn, didaktika, vukov metody distance education, teaching methods, didactic, pedagogy, educational technology, computer

uses in education, elearning Vyberu vhodn zdroj pro vyhledvn Pedagogika - Ebrary, ERIC, Eifl Direct, Proquest EBRARY EBRARY pln text knih EIFL Direct pln text lnk Proquest pln text lnk ERIC bibliografick daje + abstrakty lnk

Vce jak na zvrenou prci E-kurz na moodlince RING (Rukov informan gramotnho studenta PdF MU) http://moodlinka.ped.muni.cz (Kurzy - stedn knihovna) Souhrnn informace, doporuen ke psan diplomov, bakalsk prce projektovn prce, formln prava, citace ablona prce (pedchystan struktura textu) RING Doporuen ke zpracovn diplomov (bakalsk) prce

Kontakt stedn knihovna PdF MU http://www.ped.muni.cz/wlib Martina Nedomov Tel.: 549 495 770 E-mail: [email protected] Petra edinov Tel: 549 497 113 E-mail: [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 2 A Cultural Approach to Child Development

  Chapter 2 A Cultural Approach to Child Development

  Embryonic disk - inner layer of cells which will form embryo. Describe cell division as well as the blastocyst, trophoblast and what makes up the embryonic disk. Highlight that the trophoblast will differentiate and develops the amnion. Other key structures...
 • Abraham Lincoln Works for Change - Jefferson County Public ...

  Abraham Lincoln Works for Change - Jefferson County Public ...

  Abraham Lincoln Works for Change Pages 494-495 Lincoln's Childhood He grew up on the frontier in Kentucky and Indiana. He was a pioneer who led a hard life. He worked many hours on the family farm. He attended very little...
 • 2018 ARC Shared Services Meeting Celebrating Our History,

  2018 ARC Shared Services Meeting Celebrating Our History,

  We are also very interested in keeping costs down for our customers and a great way of doing that is thru automation. ARC is in regular contact with Treasury's Office of Financial Innovation and Transformation (OFIT), they actually sit right...
 • The Entity-Relationship Model

  The Entity-Relationship Model

  Overview of Database Development. Conceptual database design. What data model to implement for the DBS?E.g., relational data model. Map the high-level design (e.g., ER diagram) to a (conceptual) database schema of the chosen data model.
 • sartorius gracilis Va s se me mi eo

  sartorius gracilis Va s se me mi eo

  sartorius gracilis Adductor femoris Tensor fascia latae semimembraneous semitendinosus Rectus femoris Vasatus medialis Vastus lateralis Bicep femoris gastrocnemius soleus Tibialis Anterior Extensor digitorum longus Peroneus longus Achilles tendon External oblique Internal oblique Transversus abdominis Rectus abdominis Pectoantebrachialis Pectoralis major Pectoralis...
 • LEAD - Environmental Public Health Today

  LEAD - Environmental Public Health Today

  LEAD Valya Dessaure, Ph.D. student Walden University PH 8165-1 Instructor: Dr. Shana Morrell Spring Quarter, 2009
 • Unit 5 Universal Gravitation & Circular Motion Lets

  Unit 5 Universal Gravitation & Circular Motion Lets

  Trashketball Rules. All groups will be competing to answer the same question. The first team to answer the question correctly will be able to earn points by shooting a basket. Each square from the basket is 100 points. If you...
 • The Scientific Method: Tutorial Start from beginning Designing

  The Scientific Method: Tutorial Start from beginning Designing

  A valid experiment will identify a problem, research the problem to see if others have collected data for similar problems, create a hypothesis (temporary solution to the problem), collect data by performing an experiment, analyze the data collected, and report...