Antidiskriminační právo

Antidiskriminační právo

Antidiskriminan prvo Michal ermk I. Zkladn instituty a pojmy prva na rovn zachzen a diskriminace Rovnost Nstin pojmu Dva zkladn druhy rovnosti Formln (Aristotelovsk) = Vem stejn (bez

ohledu na situaci). Materiln: Stejnmu stejn, odlinmu odlin (s ohledem na situaci). Rovnost pleitost a vsledk V euroamerickm chpn lze rozliit materiln rovnost:

Pleitost: Vichni na stejnou startovn ru... politika zejmna EU. Vsledk: Vem stejn v cli.. zejmna ve Skandinvii a USA. Rovnost pleitost (anc) Rovnost vsledk Co je rovnost? Tko ci...

Vvoj pojmu rovnosti v kolbce antidiskriminanho prva USA: Rozsudky Nejvyho soudu USA 1896 oddlen, ale rovni (separate but equal) Plessy v. Fergusson 1954 konec segregace (teoreticky) Brown vs. Board of education 1978 pozitivn opaten Regents of University of California v. Bakke 2003 Grutter vs. Bollinger stup

V em si tedy vechny lidsk bytosti mus bt rovny? (Pouze) v dstojnosti a prvech ! Lid jsou svobodn a rovn v dstojnosti i v prvech (Listina zkladnch prv a svobod, l. 1). Vichni lid jsou zrozeni jako svobodn a rovn co do dstojnosti a prv (Veobecn deklarace

lidskch prv, lnek 1). Rovnost v zachzen Se vemi se mus zachzet rovn, kdy jde o jejich prva a dstojnost. Vichni si ale fakticky nejsou rovni v nap. v inteligenci, v talentu, vzhledu atd. Nen toti lohou prva strat vechny rozdly mezi osobami,

jeliko egalitsk univerzalismus by nutn vyvolal hluboce nefunkn sociln inky. Viz nlez stavnho soudu R, sp. zn. Pl. S 4/95. Diskriminace Vymezen pojmu Diskriminace dvojho druhu Diskriminace hospodsk mimo oblast

zjmu dnenho semine. (Nap. zneuvn dominantnho postaven na trhu). Diskriminace spojen s lidskou dstojnost (nap. nevputn zkaznka do obchodu z dvodu jeho etnicity) Diskriminace jako polapn lidsk dstojnosti v oblasti zjmu dnenho semine. Co dlme, kdy diskriminujeme? Vstupujeme nelegitimn do prv a dstojnosti

lovka. Nerespektujeme rovnost zachzen. Jednme protiprvn. Co to je diskriminace? Diskriminace je poruenm prva na rovn zachzen = Diskriminace je protiprvn

Diskriminace je rozdln zachzen s lidmi v prvem vymezench situacch z dvodu(), kter prvo zapovd. Diskriminace je jednn, kter nem rozumn odvodnn (nelegitimnost) a je nepimen (dispropornost). Rovnost zachzen vi komu? Kompartor Kdo to je?

Kompartor nen kdokoliv, je to zpravidla : Mu, bloch, kesan bez postien a heterosexul tento lovk zpravidla nebv diskriminovn To je opravdu, opravdu kandl. Tohle nikdy chile nepodepu dm si 2 roky na as!

Pozitivn-prvn vymezen diskriminace Pedpisy? Smrnice 43/2003/ES, 78/2003/ES, 2004/113/ES... Zkon . 198/2009, o rovnm zachzen a o prvnch prostedcch ochrany ped diskriminac a o zmn nkterch zkon (antidiskriminan zkon).

Co to je tedy diskriminace? Vymezuje 2 4 ADZ. Diskriminaci dlme na pmou a nepmou. + Obtovn, pronsledovn, pokyn a navdn jako formy diskriminace jsou zkonem stavny diskriminaci na rove. Pm diskriminace ( 2 odst. 3)

Pm diskriminace je takov jednn nebo opomenut, kdy je, bylo nebo by bylo s jednou osobou zachzeno ve srovnateln situaci mn vhodnm zpsobem ne s osobou jinou, a to na zklad rozliovn podle dvod vymezench ADZ nebo jinm prvnm pedpisem. Nepm diskriminace

( 3 odst.1 a nsl.) Nepm diskriminace je takov jednn nebo opomenut, kdy na zklad zdnliv neutrlnho rozhodnut, kritria nebo praxe je

osoba znevhodnna oproti ostatnm, vdy za podmnky, e dotyn rozhodnut, kritrium nebo praxe nejsou odvodnn a pimen. Obtovn & spol. ( 4) Obtovnm je nedouc chovn z dvod uvedench v ADZ majc za cl snen dstojnosti osoby a vytvoen neptelskho prosted (bossing,

mobing) + sexuln obtovn ( 4 odst. 2). Pronsledovn ( 4 odst. 3). Navdn ( 4 odst.5). Pokyn k diskriminaci ( 4 odst. 4). Diskriminace a legislativn Babylon Pojem diskriminace neupravuje a nezmiuje pouze antidiskriminan zkon (bohuel). Po pijet antidiskriminanho zkona nedolo k proistn prvnho du od nevhodnch

duplicit. Dsledkem jsou ast situace, kter vyaduj znan interpretan dovednosti mj. v uren, kter norma je lex generalis a kter lex specialis (nap. 4 a jeho vztah k 10 zkona o zamstnanosti). Jak poznat diskriminaci. 5-ti stupov test 1.

2. 3. 4. 5. Zachz se s jednou (fyzickou) osobou mn vhodnji ne s druhou.Ve srovnateln situaci. ANO Vznik jma na dstojnosti. ANO Znevhodnn se dje z prvem zakzanho dvodu. ANO

Existuje v prvem vymezen oblasti. ANO Nelze ji odvodnit oprvnnm elem a pimenost dosahovn elu. ANO (nelze) = DISKRIMINACE! Oblasti v nich me dle prva dochzet k diskriminaci: Diskriminace je zakzna vymezench oblastech ( 1).

Jedn se o: ADZ pouze Pracovn-prvn vztahy Pstup ke zbo a slubm Bydlen, je-li nabzeno veejn lenstv v odborech a profesnch komorch Poskytovn zdravotn pe

ve Oblasti ivota v nich neme dochzet k diskriminaci (pklady) Vbr partnera. Vbr ddic. Vbr obchodu, ve kterm bude spotebitel nakupovat. Volba ptel.

Literrn a umleck innost (svoboda slova). Atd. Dle ADZ tedy nelze diskriminovat na zklad tchto dvod

rasy, etnickho pvodu, nrodnosti, pohlav, sexuln orientace, vku, zdravotnho postien, nboenskho vyznn, vry i svtovho nzoru. Zkaz diskriminace z dalch dvod uvedench v

jinch prvnch normch Nap.: lenstv v odborovch organizacch, politickch stranch, zdravotnho stavu (Zkon o zamstnanosti). Zkaz jakkoliv diskriminovat. (Zkon na ochranu spotebitele) Zkaz nerovnho zachzen z dvodu rodu, majetku, socilnho pvodu aj. (Zkon o zamstnanosti a kolsk zkon)

Zakzan diskriminan dvody a jejich vha Antidiskriminan zkon mezi zakzynmi diskriminanmi dvody nerozliuje dv jim zdnliv stejnou vhu. Z historickho vvoje jsou vak de facto nejzvanjmi dvody diskriminace ty, kter maj nejvy potencil zpsobit obti diskriminace jmu na dstojnosti.

Zakzan diskriminan dvody a jejich vha Nejzvanjmi diskriminanmi dvody jsou: 1. Etnicita, 2. Pohlav, a v EU dle: 3. Vk. Pozn.: K sexuln orientaci m soudn i legislativn praxe stt EU i USA stle

ambivalentn vztah (srov. Rozhodnut soudnho dvora EU Maruko). 1. Etnicita jako zakzan diskriminan dvod 1. Etnicita jako zakzan diskriminan dvod Diskriminace z dvodu enicity/rasy je snad nejzvanj formou diskriminace.

Diskriminovat z dvodu etnicity zapovd nejen antidiskriminan zkon, ale mnoho dalch pedpis a dokument mezinrodnho prva. Dleit ppady (pkladm vet): Brown (US), Feryn (Soudn dvr EU), Regina v. Immigration officer (GB), 30 Cdo 1630-2004 (NS R), D. H. & others vs. R (ESLP) a mnoho dalch. 1. Etnicita jako zakzan diskriminan dvod

Legitimn odvodnn rozdlnho zachzen z dvodu etnicity v podstat neexistuje (vjimka role ve filmu, hudba apod.). Tm, e je prostor pro legitimn odvodnn nerovnho zachzen velmi zk, nejsou relevantn pokusy pro obchzen zkona: vstup do restaurace jen pro leny klubu, permanentn npisy na restauracch uzaven spolenost apod. Nen legitimnm odvodnnm ani poadavek zkaznka na vylouen urit etnicity: rozsudek Soudnho dvora

EU Feryn, ppad niho soudu R: nepijet kuchaky s vydnm psemnho potvrzen: Nepijata pro romsk pvod. 2. Pohlav jako zakzan diskriminan dvod 2. Pohlav jako zakzan diskriminan dvod Princip rovnosti en a mu je esencilnm

vchodiskem euro-americk prvn kultury. Pohlav, a na vjimky (je jich podstatn vce, ne u etnicity) nen legitimnm kriteriem rozdlnho zachzen v oblastech pokrytch antidiskriminanm prvem. Zejm. v oblasti pracovn-prvnch vztah mohou eny a mui vykonvat tat zamstnn. 2. Pohlav: Nejastj diskriminan jednn z dvodu pohlav v pracovn-prvn oblasti

Prce jen pro mue a prce jen pro eny ? Rozhodnut Soudnho dvora EU: Kreil, Sirdar, Johnston prce ve zbrani + v R sporn 29 nazen vldy . 361/2007 Sb., kterm se stanov podmnky ochrany zdrav pi prci (zvedn bemen). Diskriminace pi pijmn do zamstnn. Pozn.: spec. ustanoven 4 zkona o zamstnanosti. Nerovnost v odmovn. Rozhodnut Soudnho dvora EU: Defrenne, Hill, Bilka a

jin. 2. Pohlav: Thotn zamstnankyn a thotn uchazeka Diskriminace z dvodu thotenstv a matestv se povauje za diskriminaci z dvodu pohlav: ust. 2 odst. 4 antidiskriminanho zkona a ust. 4 odst. 2 zkona o zamstnanosti. Thotn zamstnankyn nem kompartora = nen ve srovnateln situaci s muem (ppad

soudu v GB Turly vs. Allders Stores) = nen tot jako nemocn mu ( ppad Soudnho dvora EU Dekker) s thotnmi zamstnankynmi je zachzeno ze zkona vhodnji ne se zamstnanci mui. 2. Pohlav: Jsou rozdln ceny slueb pro mue i eny diskriminan? Praxe rozdlnch cen slueb v zvislosti na pohlav spotebitele se zavd z nkolika dvod: 1. Aby povzbudila vt ast pslunk nedostaten zastoupenho

pohlav (nap. tlocviny, sportovn utkn, tanen). Nen diskriminace. 2. Aby povzbudila vt ast pslunk jednoho pohlav za elem pilkn vtho mnostv osob opanho pohlav (nap. diskotky eny vstup zdarma eny s poprsm . 3 a vce vstup zdarma) Je obtujc = diskriminan. 3. Rozliovn m vynahradit vt mnostv asu strvenho poskytovnm sluby enm nebo mum nebo ppadn vyuv vt ochotu en i mu zaplatit (nap. za pravu vlas) Nen diskriminace. Srov.: Veejn ochrnce prv: 139/2010/DIS/JKV

3. Vk jako zakzan diskriminan dvod 3. Diskriminace z dvodu vku Postihovn diskriminace z dvodu vku je typick spe pro stty EU ne pro USA. Na rozdl od etnicity a genderu nen vysok i nzk vk vlastnost doivotn danou, ale asem zskanou (nikdo nebude vn

mlad). Soudn dvr EU judikoval ve vci Mangold, e nediskriminace z dvodu vku je zkladn zsadou prvn (nesouhlas generlnho advokta Mazka). 3. Vk: Diskriminace v pstupu ke zbo a slubm z dvodu vku Diskriminanm jednnm v pstupu ke zbo a slubm z dvodu vku zejmna, pokud

dolo k zsahu do dstojnosti osoby. Ppady: Neposkytovn kreditnch karet a vrovch produkt bankami osobm starm 70-ti let bez zkoumn jejich majetkov situace. Diskriminace a specifika tzv. sluebnch pomr Specifika pravy zkazu diskriminace pslunk ozbrojench sbor

Zkon . 361/2003 Sb. o sluebnm pomru pslunk bezpenostnch sbor. Zkaz diskriminace pi pijmn ( 16) ir vet ne v antidiskriminanm zkon, Zkaz diskriminace pi vkonu sluebnho pomru ( 77) ir vet ne v antidiskriminanm zkon. Specifika pravy zkazu diskriminace u vojk z povoln:

Zkon . 221/1999 Sb. o vojcch z povoln. V 2 odst. 3 zkona o vojcch z povoln se zakazuje diskriminace sluebnm orgnm diskriminovat, a pikazuje se jim zajiovat rovn zachzen s uchazei a se vemi vojky vojky ve slub. ir vet diskriminanch dvod ne v ADZ, : soc. pvod, majetek, rod, rodinn stav,

Ust. 2 odst. 4, 5, a 6 upravuj obtovn a pronsledovn. Diskriminace z dvodu sttn pslunosti Je diskriminace z dvodu sttn pslunosti prav diskriminace ? Diskriminace z dvodu sttn pslunosti, je zejmna hospodskou diskriminac, kter se

intruze do dstojnosti tk pouze okrajov. Nejastji se nerovn zachzen vyskytuje v pstupu ke zbo a slubm a na v pracovnprvnch vztazch. Oban EU a oban tetch zem - prce Oban lenskch stt EU maj v pstupu k zamstnn stejn prva jako oban R. Oban tetch zem tuto vhodu nemaj. Srov. l. 45 Smlouvy o fungovn EU a Nazen . 1612/68 o volnm pohybu

pracovnk uvnit spoleenstv. Oban EU a oban tetch zem - sluby Rozdln ceny pro obany lenskch stt EU jsou diskriminan. Srov. Smrnice Evropskho parlamentu a Rady . 2006/123/ES slubch na vnitnm trhu, kter je do eskho prvnho du zapracovna zkonem . 222/2009 Sb.

Rozhodnut Soudnho dvora EU turistick ceny. Procesn aspekty antidiskriminanho zkona Ke ktermu soudu alovat diskriminan spory? Bohuel sloit otzka Nroky vyplvajc z ust. 10 antidiskriminanho zkona se aluj k okresnm resp. mstskm soudm.

Diskriminaci zaloenou jinm ne antidiskriminanm zkonem je mono uplatnit jako ochranu osobnosti u krajskho soudu. Nroky, vyplvajc z diskriminace, ve vci tzv. sluebnch pomr se aluj u okresnch soud, ale samotn vrok, zda dolo i nedolo k diskriminaci je teba hledat u sprvnho soudu tj. krajskho soudu v I. stupni. Dlen dkazn bemeno 133 a OS (od 1. 9. 2009)

alobce je povinen prokzat, e s nm bylo zachzeno nerovn, v tu chvli se pehazuje dkazn bemeno, alovan je povinen prokzat, e se tak dlo na zklad legitimnho dvodu a pimenmi a pimenmi prostedky.

Srov. k tomu rozsudek NS 21 Cdo 246/2008 Vce o procesnch aspektech antidiskriminanho zkona Stanovisko veejnho ochrnce prv k nkterm procesnm aspektm antidiskriminanho zkona, zejm. vcn pslunosti soud dostupn na www.ochrance.cz

Dokazovn a diskriminan spory Pro dokazovn diskriminanch spor je klov pouvn dkaz pozench bez souhlasu protistrany (audio- i video- nahrvka). Metoda tzv. situanho testingu. Pouvn utajench nahrvek a testingu je eskmi soudy pijmno rzn a protichdn. Podle vvoje judikatury jich vak pout lze. Nesm vak dojt k intruzi do soukromho ivota osob, kter jsou nahrvny.

Nutno je rozliovat situaci, zda poizuje nahrvku soukrom osoba i orgn veejn moci. Me bt zkon diskriminan? Me bt zkon diskriminan? Veejn ochrnce prv: 72/2010/DIS/AG: Odlin zachzen zaloen zkonem nen mon posuzovat podle antidiskriminanho zkona. Je-li tvrzeno, e prvn pedpis je

diskriminan, je na mst posuzovat jeho soulad s stavnm podkem a mezinrodnmi smlouvami, jimi je R vzna. Pklad: Nerovn postaven homosexul v daov soustav R nespad pod antidiskriminan zkon. Je to diskriminace? Dkuji za Vai pozornost Mgr. Michal ermk Kancel veejnho ochrnce prv

vedouc Oddlen rovnho zachzen doln 39, 602 00 Brno [email protected] +420 542 542 389 Pouit literatura Publikace: Antidiskriminace pravdy a mty o rovnosti [citovno 11. z 2007], dostupn z http://www.diskriminace.cz/dt-publikace/anti-diskriminace_web.pdf Kolektiv autor Diskriminace Manul pro pracovnky instituc, Praha: Poradna pro obanstv/Obansk a lidsk prva, 2006

Fredman, S.: Antidiskriminan prvo, Multikulturn centrum, Praha, 2007, str. 1- 8; 15 - 21 Khn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, Praha: C. H. Beck, 2007 pondrov, P. Rovnost anc en a mu v esk republice se zamenm na volebn prvo, magistersk diplomov prce, Brno: Prvnick fakulta MU, 2006 Schiek, D, Chege, V.: European Union Non-Discriminatiojn Law, Abingdon, Routledge Cavendish, 2008, 416 s. Boukov, P. Havelkov, B. Koldinsk, K. Khn, Z. Khnov, E., Whelanov, M.: Antidiskriminan zkon, Koment, Praha, C. H. Beck, 2010 Internetov zdroje: www.diskriminace.cz

http://www.poradna-prava.cz/ www.ochrance.cz/diskriminace Obrzky pouit v prezentaci

Sisyfos: http://datingjesus.files.wordpress.com/2009/09/v132.jpg Diskriminace:http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_ObafCnOpWzE/RhCzyZHNrGI/ AAAAAAAAABk/e4O5aIwmGw4/s320/sisyfos.jpg&imgrefurl=http://likiska.blog.cz/rubrika/do-skoly-stare-recke-baje-apovesti&usg=__hbpCVt3mXRejtuYPNyH3ttLZGlA=&h=306&w=260&sz=15&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=fXnk5dH96XiCM:&tbnh=117&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dsisyfos%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26rls %3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DN%26um%3D1 Minak http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://i.idnes.cz/08/013/sp5/BOS20a42a_minarik.jpg&imgrefurl=http:// zpravy.idnes.cz/jak-psaval-chlapik-statecny-agent-pavel-minarik-f52-/kavarna.asp%3Fc %3DA080125_124618_kavarna_bos&usg=__vwVHn7yvSKZCZYT5nhUEdUQktOo=&h=129&w=172&sz=6&hl=cs&start

=18&um=1&tbnid=z-b4hqkiUXrOOM:&tbnh=75&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dkapit%25C3%25A1n%2Bmina %25C5%2599%25C3%25ADk%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DG%26um %3D1 http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Igr%C3%A1%C4%8Dekkomin%C3%ADk.JPG&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Igr%25C3%25A1%25C4%258Dek-komin %25C3%25ADk.JPG&usg=__HWhLaXi4O5vW5_gU1cV1KjPekkk=&h=2592&w=3888&sz=4399&hl=cs&start=9&um=1 &tbnid=OxNpshLJ1eSUjM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Digr%25C3%25A1%25C4%258Dek%26hl %3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DN%26um%3D1 Diskriminace: http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.spotrebitele.info/diskriminace/img/ diskriminace.jpg&imgrefurl=http://www.spotrebitele.info/diskriminace/&usg=__e4TCY7TtI0bC2L5khmqLpnbqeY=&h=200&w=300&sz=31&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=yKcGE6jsvBnbQM:&tbnh= 77&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddiskriminace%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26rls %3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DN%26um%3D1

Rovnost: http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://img108.mytextgraphics.com/photolava/2007/08/29/ signmenwomen-47nmpw4yw.jpg&imgrefurl=http://www.gymdux.com-a.googlepages.com/ Rovneprilezitosti.pdf&usg=__TzQ88_CgyydXlOIzfSGkfSona0M=&h=316&w=320&sz=14&hl=cs&start=114&um=1&tb nid=-JJ7-0e4YRmkyM:&tbnh=117&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Drovnost%2Bwc%26ndsp%3D21%26hl%3Dcs %26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DN%26start%3D105%26um%3D1

Recently Viewed Presentations

 • And why the heck should I care?

  And why the heck should I care?

  Mythology "myth" + "ology" Myth comes from the Greek word "mythos", meaning story. "ology" is the study of something "Eye" will study this story!
 • Font & Typeface Principles of Information Technology Making

  Font & Typeface Principles of Information Technology Making

  ORNAMENTAL. Definition: In this font category, the letters have a unique style that sets it apart, having an artistic design element incorporated into the lettering.
 • Far-IR/Submillimeter Astronomy

  Far-IR/Submillimeter Astronomy

  Far-IR/Submillimeter Astronomy Astronomy 101 ... Visual wavelengths at l 0.5 mm 6 1016 Hz Commercial FM radio at l 3 m 1 108 Hz Sources of far-IR/submillimeter emission Continuum Blackbody emission from solar system objects and stars 'Graybody' emission from...
 • Semantic Analysis and Universal Meaning

  Semantic Analysis and Universal Meaning

  someone thinks something like this at this time: 'something good happened to this other someone. it didn't happen to me. I want things like this to happen to me'
 • Diapositiva 1 - eu.eustat.eus

  Diapositiva 1 - eu.eustat.eus

  Mantener el nivel relativo de productividad e incorporar muchos trabajadores y sobre todo trabajadoras es el secreto de nuestro éxito reciente. Un éxito notable que ha permitido corregir el desequilibrio del mercado de trabajo reduciendo las tasas de paro desde...
 • Narratives of Participatory Prison Health

  Narratives of Participatory Prison Health

  In addition, these leading medical journals call for countries to transfer the responsibility of health care of prison populations from their Justice Ministries to their Health Ministries. WHO has coined the term 'throughcare' meaning the health care that continues from...
 • The Role of the Special Counsel and the difference between ...

  The Role of the Special Counsel and the difference between ...

  In that he failed and the prosecution proceeded. With Grant testifying for Babcock's defense, the only time a sitting President has testified in a criminal trial, the jury acquitted the obviously guilty Babcock, although more than 100 others were convicted...
 • Plant Viruses - UF/IFAS

  Plant Viruses - UF/IFAS

  Plant Viruses Dr. Ernest Hiebert Plant Pathology, 1444 Fifield Hall 392 3631 216 [email protected] How do plant viruses initiate infection? Virus must enter via a wound in the plant cell wall and must be at the site during injury.