الشريحة 1 - WordPress.com

الشريحة 1 - WordPress.com

U3 L4+5 For extra teaching materials visit our site : omaribnelkhattabenglish.free-forum.net Chic Very fashionable and expensive (adj) Governmental Of a government, or relating to government (adj)

Modernistic (adj) Designed in a way that looks very modern and very different from previous styles OPP traditional: Public (adj) Open to all people. Residential (adj) Designed for all people to live in . Spacious (adj) Having plenty of space . State (adj) Sturdy (adj)

Related to civil government of a country. Strongly built . Substantial (adj) Large in amount or number A Comparatives & Superlatives Study the following example: * A is taller than B . * C is shorter than B and A . * A is the tallest . B

C Comparative Superlative Adjectives ending in e , add ( r ) / the ( est ) Large Our car is larger than theirs. I asked him in the nicest way to put his cigarette out. Nice Short vowel sound / ending in one consonant, double the last consonant. My house is bigger than yours. Big Riadh is the biggest city in KSA . Adjectives ending in two syllables ending in -y , change y to i and add ( er ) / the ( est ) Heavy

Iron is heavier than wood . Adjectives of three or more syllables form their comparative with ( more ) and superlative with ( the most ) . Interesting Important Swimming is more interesting than walking. Tea is the most popular drink worldwide . Irregular adjectives Good Home-made food is better than fast food. Doing exercise is the best solution to lose weight.

Bad There is nothing worse than being unemployed. It was the worst journey I had ever made. big busy Important large bigger busier more important larger the biggest the busiest

the most important the largest d e f c a b Compound Adjectives a, an, the + number + noun in the singular form. I read a book of 250 pages. I read a 250- page book.

A 20-kilometer journey A three-course meal A 44-storey building Private Museum / cultural Public National Assembly Governmental

Recently Viewed Presentations

 • CT Highway Safety Office REFERENCE GUIDE FOR DUI

  CT Highway Safety Office REFERENCE GUIDE FOR DUI

  ct highway safety office reference guide for dui reimbursement. billing period 1. starting the reimbursement process. ... "all reports" button (example of visible worksheet tabs) these are the tabs you will see when you generate reports. bp3 has additional reports.
 • CDMP Storm Hazard Atlas: St. Lucia

  CDMP Storm Hazard Atlas: St. Lucia

  St. Lucia Probable Storm Effects 14.25 N The projection of the illustrations is Plate Carrée, a square grid of latitude and longitude. Resolution is 30 arc-seconds.
 • Unit 357:Understanding the development of personal and team ...

  Unit 357:Understanding the development of personal and team ...

  Understanding the developmentof personal and team effectiveness in a retail business. There are seven learning outcomes to this unit.The apprentice will be able to: 1. Understand the recruitment process. 2. Understand how individuals and teams are developed within a retail...
 • Dynamics and Chemistry of Planet Construction

  Dynamics and Chemistry of Planet Construction

  Dynamics and Chemistry of Planet Construction The compositions of simulated planets are reasonable matches for Mars, but lower in Mg/Si than Earth. Nevertheless, this is the first attempt to integrate accretion dynamics with solar nebula chemistry. Future work will build...
 • Equitable Adjustment Training

  Equitable Adjustment Training

  Equitable AdjustmentAdditional Definitions. What is the difference between a claim, a change pursuant to the "Changes" clause and an equitable adjustment? An equitable adjustment is the means to implement an adjustment in the contract price or the delivery schedule based...
 • M7. Tractament Informàtic De La Informació Uf01. Tecnologia I ...

  M7. Tractament Informàtic De La Informació Uf01. Tecnologia I ...

  permet als clients de correu electrònic accedir als missatges emmagatzemats en els servidors de correu des de qualsevol màquina amb accés a Internet, sense haver de descarregar-los (Gmail, Hotmail) SSL: és un protocol criptogràfic que permet una connexió segura. 16/07/2012....
 • From World Anthropology to World Anthropologies: Continuities ...

  From World Anthropology to World Anthropologies: Continuities ...

  The Evolutionist Anthropology of Ali Moertopo:Agency and Coercion in Developing aPancasilaSociety in Indonesia. Greg Acciaioli. Anthropology & Sociology. The University of Western Australia
 • Assessing an unresponsive casualty

  Assessing an unresponsive casualty

  Assessing an unresponsive casualty DRs ABC Why would they be unconscious Electric Shock Overdose Alchohol Heart Attack Hit by something Fainting Fall Temperature Fear Hunger Head Injury Dehydration Shock Drowning Panic Attack Big Lose of Blood Choking Suffication Dizzieness Stroke...